Свя­то лю­дей-пта­хів

10 ли­пня у Бо­гно­рі (Ве­ли­ко­бри­та­нія) вже тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться не­зви­чне дій­ство

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

На по­верх­ні мо­ря бу­ду­ють пла­тфор­му, з якої стри­ба­ють ті са­мі лю­ди-птахи. Вла­сне, це про­сто смі­лив­ці, які змай­стру­ва­ли со­бі кри­ла, або лі­таль­ний (чи й не ду­же лі­таль­ний) апа­рат. От­же, все про­сто — увесь рік во­ни ви­га­ду­ють і май­стру­ють пта­хо­по­ді­бні кон­стру­кції, а по­тім на свя­ті стри­ба­ють із ни­ми з пла­тфор­ми. Ви­грає той, ко­му вда­сться про­ле­ті­ти яко­мо­га да­лі.

Свя­то лю­дей-пта­хів по­пу­ляр­не не ли­ше у Бри­та­нії, цю­е­ста­фе­ту під­хо­пи­ло ба­га­то кра­їн сві­ту. Але ідея зма­гань лю­дей-пта­хів не но­ва.

Ду­же дав­но на остро­ві Па­схи де­що схо­же і на­ба­га­то сер­йо­зні­ше про­во­ди­ли мі­сце­ві пле­ме­на. Не се­крет, що там­те­шні ме­шкан­ці й до­сі на­зи­ва­ють свою ба­тьків­щи­ну Зем­ле­ю­лю дей-пта­хів. За дав­ні­ми ві­ру­ва­н­ня­ми, на узбе­реж­жі остро­ва ви­са­джу­ва­ли­ся пра­дав­ні птахи, які при­но­си­ли «во­гні». Культ пта­ха у якийсь мо­мент істо­рії на­віть вря­ту­вав лю­дей від ви­сна­жли­вої вій­ни. Про­цві­та­ю­чі мир­ні пле- ме­на остро­ва на­ду­ма­ли во­ю­ва­ти, і ці су­пе­ре­чки при­зве­ли до куль­тур­но­го за­не­па­ду і зне­си­ле­н­ня на­ро­ду в ці­ло­му. Тож тут на до­по­мо­гу «при­ле­ті­ла» пта­шка — во­жді по­ра­ди­ли­ся і ви­рі­ши­ли про­во­ди­ти зма­га­н­ня лю­дей-пта­хів, та­ким чи­ном ви­зна­ча­ю­чи, ко­му го­ло­ву­ва­ти на остро­ві на­сту­пно­го ро­ку. Для уча­сни­ків зма­га­н­ня бу­ло під­го­тов- ле­но без­ліч пе­ре­пон та зав­дань, які де­хто не міг по­до­ла­ти на­віть ці­но­ю­вла­сно­го жи­т­тя. Але пе­ре­мо­жець, який про­йшов усе із фа­ке­лом у ру­ках, при цьо­му пе­ре­плив­ши ве­ли­че­зну від­стань мо­рем та під­ко­рив­ши не­при­сту­пну ске­лю, — ста­вав ко­ро­лем на рік по пра­ву.

Ось яка во­на — си­ла куль­ту Пта­ха.

Та­ке зем­не і во­дно­час та­ке не­бе­сне ство­рі­н­ня ста­ло по­ту­жним символом у всіх куль­ту­рах сві­ту. Птахи й до­сі за­ча­ро­ву­ють лю­дей, уосо­блю­ю­чи со­бою сво­бо­ду та на­дію.

Для ме­не птахи та­кож дже­ре­ло на­тхне­н­ня. Во­ни та­кі со­бі «віль­ні ду­ші», тож не­хай і ва­ша пта­шка має своє вла­сне не­бо та рі­дний бе­рег, до яко­го зав­жди мо­жна при­ле­ті­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.