Iсто­рія у фор­ма­ті мі­ні-філь­мів

На «Лта­ві» го­ту­ють 40 но­вих сю­же­тів для ци­клу пе­ре­дач «По­бор­ни­ки Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Пол­тав­щи­на»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Бог­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Цикл пе­ре­дач «По­бор­ни­ки Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни», що ви­хо­дить на пол­тав­сько­му те­ле­ка­на­лі «Лта­ва», ви­гі­дно ви­рі­зня­є­ться з-по­між ін­ших істо­ри­чних про­е­ктів сво­їм сти­лем, не­ор­ди­нар­ні­стю і твор­чим під­хо­дом. Це ко­ро­ткі (5—10 хви­лин. — Авт.) ві­део­сю­же­ти про від­ва­жних бор­ців, уро­джен­ців Пол­тав­сько­го краю, які від­сто­ю­ва­ли не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

Про­гра­ма стар­ту­ва­ла у сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку на­пе­ре­до­дні Дня­Не­за­ле­жно­сті за іні­ці­а­ти­ви то­ді­шньо­го ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті та ко­му­ні­ка­цій з гро­мад­ські­стю Пол­тав­ської ОДА Оле­га Пу­стов­га­ра та ко­ли­шньо­го очіль­ни­ка обла­сті, а ни­ні го­ло­ви Пол­тав­ської обла­сної ра­ди Пе­тра Во­ро­ни. Однак сам про­дукт є на­слід­ком ро­бо­ти ве­ли­кої кіль­ко­сті осіб: жур­на­лі­стів, мон­та­же­рів, ре­да­кто­рів і най­го­лов­ні­ше — істо­ри­ків, які да­ва­ли про­фе­сій­ний коментар, усі­ма си­ла­ми спри­я­ли ав­то­рам у по­шу­ках до­ку­мен­таль­ної ін­фор­ма­ції на кшталт ар­хів­них фо­то­гра­фій, до­ку­мен­тів і на­віть ві­део­за­пи­сів, яких украй ма­ло, але все ж во­ни на­яв­ні у де­яких сю­же­тах. У ство­рен­ні філь­мів бра­ли участь про­від­ні істо­ри­ки Пол­та­ви — ке­рів­ник Цен­тру до­слі­дже­н­ня­істо­рії Пол­тав­щи­ни Оле­ксандр Бі­ло­усько, про­фе­сор Лю­дми­ла Ба­бен­ко, кан­ди­да­ти істо­ри­чних на­ук Ві­ктор Ре­ве­гук, Те­тя­на Де­ми­ден­ко, го­ло­ва Пол­тав­сько­го обла­сно­го об’єд­на­н­ня­Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та» Ми­ко­ла Куль­чин­ський та ін­ші.

Як роз­по­вів «Дню» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор обла­сної дер­жав­ної ТРК «Лта­ва» Єв­ген Ло­пу­шин­ський, про­ект ство­рю­вав­сяз ме­тою до­не­сти до гля­да­ча ін­фор­ма­цію про ма­ло­ві­до­мі по­ста­ті зем­ля­ків, прі­зви­ща яких дов­гий час за­мов­чу­ва­ли­ся. Хо­ча в ци­клі пе­ре­дач є сю­же­ти і про ві­до­мих на всю кра­ї­ну лю­дей. «Ми не на­ма­га­ли­ся­да­ва­ти пев­ні оцін­ки окре­мим осо­бам. Ко­жен, хто пе­ре­гля­дає пе­ре­да­чу, ви­снов­ки зро­бить сам», — за­ува­жує пан Єв­ген.

Фор­мат мі­ні-філь­мів ви­прав­дав се­бе, адже те­ле­ка­нал зміг зро­би­ти ко­ро­ткі стрі­чки змі­стов­ни­ми та про­фе­сій­ни­ми, про що свід­чить як за­ка­дро­вий текст, так і які­сна ві­део­кар­тин­ка. Ке­рів­ник ка­на­лу за­зна­чає, що са­ме він на­по­ліг на та­ко­му фор­ма­ті до­ку­мен­таль­но­го кі­но, ар­гу­мен­ту­ю­чи це про­блем­ні­стю ство­ре­н­ня­ві­део­ря - ду (не про всіх осіб мо­жна бу­ло зна­йти вдо­сталь ін­фор­ма­ції. — Авт.) Та­кож на йо­го дум­ку, обра­ний стиль по­да­н­ня­істо­ри­чно­го ма­те­рі­а­лу спо­ну­ка­ти­ме пол­тав­ців до ви­вче­н­ня­ми­ну­ло­го кра­ї­ни.

Го­лов­ним спон­со­ром про­е­кту то­рік бу­ла обла­сна вла­да, цьо­го ж се­зо­ну те­ле­ка­нал пла­нує про­дов­жи­ти ро­бо­ту над про­гра­мою уже вла­сним ко­штом, адже ро­зу­міє ва­жли­вість існу­ва­н­ня­ці­єї пе­ре­да­чі з об’ єктив­ною, до­ку­мен­таль­но під­твер­дже­ною укра­їн­ською істо­рі­єю. На­ра­зі по­ба­чи­ли світ уже 22 ко­ро­тко­ме­тра­жні стрі­чки, які вві­йшли до пер­шо­чер­го­во­го спи­ску. Це роз­по­віді про бор- ців за укра­їн­ську дер­жав­ність рі­зних істо­ри­чних пе­рі­о­дів — УНР, УПА, ру­ху ші­ст­де­ся­тни­ків. Се­ред них — Си­мон Пе­тлю­ра, Ми­ко­ла Сав­чен­ко, Юрій Гор­ліс-Гор­ський, Бо­рис Мар­тос, Окса­на Ме­шко, Ва­силь Си­мо­нен­ко... У най­ближ­чих пла­нах те­ле­ві­зій­ни­ків — роз­по­віді про що­най­мен­ше со­рок не­ор­ди­нар­них осо­би­сто­стей Пол­тав­щи­ни, про яких і бу­дуть на­сту­пні сю­же­ти.

На пи­та­н­ня, чи бу­дуть сю­же­ти про су­ча­сних по­бор­ни­ків не­за­ле­жно­сті, Єв­ген Ло­пу­шин­ський від­по­вів, що во­ни вже існу­ють, що­прав­да, в тро­хи ін­шо­му фор­ма­ті. Це пе­ре­да­чі «Ли­ца­рі не­бе­сної вар­ти» та «Зви­чай­ні ге­рої». Ці про­е­кти ство­ре­ні з ті­єю ме­тою, щоб че­рез ро­ки на­шим на­щад­кам біль­ше не до­во­ди­ло­ся­шу­ка­ти прав­ду про су­ча­сні бу­рем­ні по­дії.

Ці­ка­во, що за ко­ро­ткий час існу­ва­н­ня­про­ект вже встиг отри­ма­ти на­го­ро­ду на Все­укра­їн­сько­му фе­сти­ва­лі те­ле­ві­зій­них і ра­діо­про­грам «Ко­бзар єднає Укра­ї­ну», по­сів­ши дру­ге мі­сце у но­мі­на­ції «Ще не вмер­ла Укра­ї­ни ні сла­ва, ні во­ля» (ав­то­ри Алі­на Ква­ша, Сер­гій Бла­ва­цький, ре­жи­сер Оле­на Шар­бен­ко).

Пе­ре­да­чу «По­бор­ни­ки Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Пол­тав­щи­на» бу­дь­хто охо­чий мо­же зна­йти у віль­но­му доступі, адже про­гра­му ви­кла­де­но на YouTube. Та­кож ОДТРК «Лта­ва» пла­нує най­ближ­чим ча­сом ви­да­ти мі­ні-філь­ми на ди­сках, щоб по­да­ру­ва­ти шко­лам Пол­тав­щи­ни.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ОДНА З ОСТАН­НІХ ПРО­ГРАМ БУ­ЛА ПРИ­СВЯ­ЧЕ­НА КО­МАН­ДИ­РУ ЗНА­МЕ­НИ­ТОЇ СО­ТНІ «СХІ­ДНЯ­КИ» МИ­КО­ЛІ САВЧЕНКУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.