На «Пер­шо­му» з’яви­ли­ся... «Спо­га­ди»

«В істо­рії укра­їн­сько­го те­а­траль­но­го й кі­но­ми­сте­цтва є чи­ма­ло по­ста­тей, гі­дних то­го, що­би їхню ді­яль­ність пам’ята­ли», — про­дю­сер

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Уне­ді­лю, 5 ли­пня, на Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му від­бу­ла­ся прем’єра про­гра­ми про кі­но і те­атр «Спо­га­ди». Ке­рів­ни­ки про­е­кту обі­ця­ють роз­по­від­а­ти сво­їм гля­да­чам про лю­дей, які за­слу­го­ву­ють бу­ти ві­до­ми­ми се­ред укра­їн­ців. Під­грун­тям для про­гра­ми ста­ла те­ле­пе­ре­да­ча «Бу­де­мо жи­ти», яка ра­ні­ше ви­хо­ди­ла на цьо­му ж ка­на­лі та де­яких ре­гіо­наль­них мов­ни­ках. Однак бу­ло ли­ше сім ви­пу­сків, то­му і ви­рі­ши­ли від­ро­ди­ти цей про­ект і зно­ву на­пов­ни­ти йо­го жи­т­тям.

« На ві­тчи­зня­но­му те­ле­ба­чен­ні мо­жна ча­сто по­ба­чи­ти про­гра­ми про ро­сій­ських акто­рів. А от про укра­їн­ських — вкрай рід­ко. Про­те в істо­рії укра­їн­сько­го те­а­траль­но­го й кі­но­ми­сте­цтва є чи­ма­ло по­ста­тей, гі­дних то­го, що­би їхню­ді­яль­ність до­слі­джу­ва­ли та пам’ята­ли. Це та­ла­но­ви­ті акто­ри, ре­жи­се­ри, сце­на­ри­сти. Не­пе­ре­сі­чні осо­би­сто­сті, які лю­би­ли й по­ва­жа­ли сво­ю­спра­ву, і то­му ба­га­то в чо­му мо­жуть бу­ти при­кла­дом для на­слі­ду­ва­н­ня. Із ці­єї точ- ки зо­ру про­гра­ма «Спо­га­ди» мо­же бу­ти ці­ка­вою, ба на­віть ко­ри­сною для мо­ло­дих акто­рів — адже ге­рої про­гра­ми ба­га­то чо­го мо­жуть їх на­вчи­ти: як від­по­від­аль­но ста­ви­ти­ся до про­фе­сії; як по­ва­жа­ти се­бе, ко­лег і гля­да­чів; як пра­цю­ва­ти над удо­ско­на­ле­н­ням на­ви­чок і сво­єї осо­би­сто­сті, — роз­по­від­ає про­дю­сер Ігор Гро­мов. — Для лю­дей да­ле­ких від ми­сте­цтва « Спо­га­ди» ці­ка­ві тим, що роз­по­від­а­ти­муть про їхніх ку­ми­рів: не ли­ше про те, як во­ни пра­цю­ва­ти, а й про те, як жи­ли, ко­го лю­би­ли, з ким то­ва­ри­шу­ва­ли чи во­ро­гу­ва­ли, які ма­ли за­хо­пле­н­ня. Ми не шу­ка­ли сен­са­цій у жит­ті на­ших ге­ро­їв, не пра­гну­ли ко­пир­са­ти­ся в їхній бі­ли­зні, про­те оми­ну­ти по­дро­биць про осо­би­сте жи­т­тя, яке за­зви­чай за­ли­ша­є­ться по­за ка­дром і сце­ною, не­мо­жли­во, — адже з цих «па­злів» та­кож скла­да­є­ться будь-яка осо­би­стість».

На­ра­зі до­мов­ле­но про спів­пра­цюз Пер­шим На­ціо­наль­ним на най­ближ­чі три мі­ся­ці, якщо про­ект бу­де рей­тин­го­вим, ор­га­ні­за­то- ри обі­ця­ють відзня­ти стіль­ки ви­пу­сків, скіль­ки бу­де не­об­хі­дно. Три­ва­лість про­гра­ми — 25 хви­лин.

Фі­нан­су­ва­н­ням про­е­кту за­йма­ю­ться дру­зі про­дю­се­ра, які пра­цю­ють не у сфе­рі куль­ту­ри і ми­сте­цтва, а... в бу­ді­вель­ній ком­па­нії. Це свід­че­н­ня то­го, що не­зва­жа­ю­чи на те, ким і де пра­цює лю­ди­на, во­на мо­же бу­ти за­ці­кав­ле­на у роз­ви­тку на­ціо­наль­ної куль­ту­ри.

Пер­ший ви­пуск « Спогадів » при­свя­ти­ли Оле­гу Бо­ри­со­ву, ве­ли­ко­му акто­ру те­а­тру і кі­но. Дру­зі на­зи­ва­ють йо­го ге­ні­єм і ствер­джу­ють, що пра­цю­ва­ти з ним бу­ло твор­чим за­до­во­ле­н­ням. У на­сту­пних ви­пу­сках про­гра­ми гля­да­чі ма­ють мо­жли­вість по­зна­йо­ми­ти­ся з та­ки­ми ді­я­ча­ми те­а­тру і кі­но, як Ми­ко­ла Яков­чен­ко, Ко­стян­тин Сте­пан­ков, Нон­на Ко­пер­жин­ська, Ми­ко­ла Гринь­ко, Лев Пар­фі­лов, Ві­ктор Степанов, Мар­га­ри­та Кри­ні­ци­на, Ві­та­лій Лі­не­цький, Ві­ктор Не­кра­сов.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРО­Е­КТОМ «СПО­ГА­ДИ»

СЦЕ­НА­РИС­ТКА «СПОГАДІВ» НА­ТА­ЛЯ РЕКУНЕНКО ТА ПРО­ДЮ­СЕР ІГОР ГРО­МОВ НА ЗЙОМ­КАХ ПРО­ГРА­МИ ПРО МИ­КО­ЛУ ЯКОВЧЕНКАУ ПРИ­ЛУ­КАХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.