Ми­сте­цтво сла­ви­ти сон­це

У Му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни — лі­тня ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Оле­на ШАПІРО, ми­сте­цтво­зна­вець Фо­то кар­тин на­да­но му­зе­єм

Пи­шно­ті без­тур­бо­тних лі­тніх днів на­ші ху­до­жни­ки при­свя­ти­ли ба­га­то ці­ка­вих та яскра­вих тво­рів, з ці­єї рі­зно­ма­ні­тно­сті ку­ра­то­ри Му­зею су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни під­го­ту­ва­ли спе­ці­аль­ну екс­по­зи­цію на лі­тню те­ма­ти­ку: три за­ли жи­во­пи­су, де пред­став­ле­но тво­ри 70 ві­тчи­зня­них май­стрів ХХ й по­ча­тку ХХI сто­лі­т­тя.

Екс­по­зи­цію по­бу­до­ва­но як ка­лей­до­скоп най­роз­кі­шні­шої і най­ще­дрі­шої по­ри ро­ку, пе­рі­о­ду не­спо­ді­ва­них ро­ма­нів і но­вих при­год. Кар­ти­ни да­ру­ють гля­да­чам зу­стріч із сон­цем, пля­жем та ку­паль­ни­ця­ми, і ми ра­зом з ав­то­рам по­ло­тен по­чи­на­є­мо день за ча­шкою пар­но­го мо­ло­ка, а за­кін­чу­є­мо в буз­ко­вих су­тін­ках, під співи ци­кад. Му­зей­ни­ки за­пев­ня­ють, що завтрашній день не бу­де схо­жий на сьо­го­дні­шній, лі­тнє сон­це дає мо­жли­вість роз­бу­ди­ти на­шу ува­гу, роз­во­ру­ши­ти по­чу­т­тя, що дрі­ма­ють, і ві­ді­грі­ти за­мер­злу ду­шу. Трі­умф лі­тньо­го про­бу­дже­н­ня­зву­чить у най­рі­зно­ма­ні­тні­шій то­наль­но­сті: «Смак лі­та» де­мон­струє ре­а­лі­сти­чний жи­во­пис («На етю­дах» Пе­тра Сльо­ти) й аб­стра­ктні ком­по­зи­ції ( « Аква- vita » Оле­ксан­дри Пра­хо­вої), ди­тя­чий пор­трет («Пар­не мо­ло­ко» Іри­ни Ге­ра­си­мо­вої) та ого­ле­ну на­ту­ру («Ку­паль­ни­ця№3» Те­тя­ни Гер­шу­ні), й усі ці фра­гмен­ти ща­стя­об’єд­нує сон­це: слі­пу­че, ра­ді­сне, ві­чне... і по-лі­тньо­му спе­ко­тне!

В осно­ві екс­по­зи­ції зви­чай­но ж пей­за­жі. Над­зви­чай­но силь­не вра­же­н­ня­справ­ля є ве­ли­ке по­ло­тно Ва­ле­рії Тру­бі­ної — чу­до­вий Blue piers («Бла­ки­тний пірс»), на­пи­са­ний ілю­зор­но- пе­ре­кон­ли­во, тут са­ме сон­це за­зир­ну­ло до за­ли у ви­гля­ді трем­тли­вої пун­ктир­ної зо­ло­тої до­ріж­ки на бла­ки­тній по­верх­ні во­ди. Ху­до­жни­ця­за­кін­чи­ла Київський дер­жав­ний ху­до­жній ін­сти­тут, бу­ла уча­сни­цею ві­до­мої гру­пи « Па­ризь­ка ко­му­на » , остан­ні­ми ро­ка­ми жи­ве за ме­жа­ми Укра­ї­ни — про­те її арт- про­е­кти від­бу­ва­ю­тьсяу Ки­є­ві, жи­во­пис Тру­бі­ної збе­рі­га­є­тьсяв Му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни, фон­дах На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею і в ба­га­тьох при­ва­тних ко­ле­кці­ях. Те­ма во­дя­но­го про­сто­ру роз­кри­та і в аб­стра­ктній ро­бо­ті «Аква-vita» жит­тє­ра­ді­сною па­лі­трою чи­стих ко­льо­рів. Пред­став­ни­ця­ві­до­мої ди­на­стії Оле­ксан­дра Пра­хо­ва ( її пред­ки — істо­ри­ки ми­сте­цтва й ху­до­жни­ки, за­ли­ши­ли ва­го­мий вне­сок в укра­їн­ській куль­тур­ній спад­щи­ні) ство­ри­ла Гімн Лі­ту смі­ли­во, ши­ро­ко і яскра­во. Ко­ло­рит « Аква- vita » чу­до­во по­єд­ну­є­тьсяз « Пля­жем » Іль­да­на Яхі­на, про­те в йо­го тво­рі лі­тній мо­тив за­яв­ле­но як ціл­ком кон­кре­тне мі­сце дії.

Цю те­му ши­ро­ко пред­став­ля­ють ба­га­то ін­ших уча­сни­ків виставки: во­да й сон­це ста­ли лей­тмо­ти­вом де­ся­тків по­ло­тен, ве­ли­ка ча­сти­на яких ре­а­лі­сти­чно зве­ли­чує всю кра­су лі­тньо­го від­по­чин­ку. Азов­ське мо­ре ди­ви­ться­на гля­да­чів з кар­ти­ни Льва Ход­чен­ка («Да­ча ри­бал­ки»), не­ве­ли­кий ка­те­рок під лі­тнім тен­том го­ту­є­ться прийня­ти ман­дрів­ни­ків на кар­ти­ні «По­лу­день» Єв­ге­на Гор­дій­ця, а на кар­ти­ні Пе­тра Ле­бе­дин­ця­без­тур­бо­тна ку­паль­ни­ця­смі­ли­во ля­гає на спи­ну, до­ві­рив­шись мор­ській хви­лі.

Мі­нор­ний акорд до ви­став­ко­во­го на­строю до­дає пей­заж « Лі­то» Ми­хай­ла Де­ре­гу­са, із від­дзер­ка­ле­н­ням пла­ку­чих верб в озер­ній во­ді, й чов­ном з від­по­чи­валь­ни­ка­ми, який щой­но при­ча­лив. Ко­лір­не рі­ше­н­ня­по­ло­тна є ду­же ви­шу­ка­ним — ми­лу­ю­чись ним, гля­дач від­по­чи­ває від пів­ден­но­го бу­я­н­ня, на­со­ло­джу­ю­чись ти­шею і спокоєм. Ми­хай­ло Дер­гус за­кін­чив Хар­ків­ський ху­до­жній ін­сти­тут і про­йшов шлях від ке­рів­ни­ка май­стер­ні гра­фі­ки до про­фе­со­ра Укра­їн­ської Ака­де­мії ми­стецтв, він був ла­у­ре­а­том де­кіль­кох дер­жав­них пре­мій, а сьо­го­дні най­та­ла­но­ви­ті­шим укра­їн­ським ху­до­жни­кам вру­ча­ють пре­мію на­зва­ну на йо­го честь.

Уся­ви­став­ка ці­ка­ва як діа­лог мо­ло­дих ав­то­рів, що роз­кри­ли свій та­лант у не­за­ле­жній Укра­ї­ні, та кла­си­ків укра­їн­сько­го жи­во­пи­су пі­сля­во­єн­но­го пе­рі­о­ду: ко­жне по­ко­лі­н­ня­про­по­нує свій ори­гі­наль­ний по­гляд і свої ав­тор­ські ме­то­ди йо­го вті­ле­н­ня.

Ви­став­ка « Смак лі­та » три­ває до 5 сер­пня, вхід для усіх від­ві­ду­ва­чів без­пла­тний, му­зей пра­цює з 11.00 до 19.00, по­не­ді­лок — ви­хі­дний.

АДОЛЬФ ЛО­ЗА. «ДІ­ТИ РИ­БА­ЛОК»

МИ­ХАЙ­ЛО АНТОНЧИК. «РИБАЧОК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.