«Осві­жа­ю­чи» мі­ський про­стір

За­по­ріж­ці ство­рю­ють най­біль­шу в Укра­ї­ні Сті­ну ко­ха­н­ня

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

За­по­різь­кою сті­ною із зі­зна­н­ня­ми в ко­хан­ні на рі­зних мо­вах сві­ту за­ці­ка­ви­ла­ся­Кни­га ре­кор­дів Укра­ї­ни. Сті­на з на­пи­са­ми «Я те­бе ко­хаю» на по­над со­тні мов роз­та­шу­ва­ла­ся­про­сто в цен­трі За­по­ріж­жя­на сті­ні Кі­но­кон­цер­тно­го за­лу іме­ні Дов­жен­ка й має пло­щу близь­ко 100 кв. м. Для по­рів­ня­н­ня­пло­ща Сті­ни ко­ха­н­няу Па­ри­жі ста­но­вить 40 кв. м.

Іде­я­ство­ре­н­ня­арт-об’єкта ви­ни­кла у за­по­рі­жан­ки Ан­ни Та­ла­но­вої ще в бе­ре­зні. За цей час до вті­ле­н­ня­ці­єї ідеї до­лу­чи­ли­ся­де­ся тки за­по­ріж­ців і на сьо­го­дні арт-об’єкт го­то­вий на 85%, за ти­ждень пла­ну­ють на­не­сти остан­ні на­пи­си. «У Па­ри­жі та­ка сті­на є, чо­му б не зро­би­ти у За­по­ріж­жі, — роз­по­від­ає Ан­на. — Ми звер­та­ли­сяв Кни­гу ре­кор­дів Укра­ї­ни, нам під­твер­ди­ли, що це пер­ший та­кий об’єкт у кра­ї­ні. То­му ми за­ли­ши­ли за­яв­ку, на сьо­го­дні ми пре­тен­ден­ти на ре­корд».

Що­дня­до ство­ре­н­ня­Сті­ни ко­ха­н­ня­при­єд­ну­ю­ться­но­ві лю­ди, зде­біль­шо­го мо­лодь, пі­сля­то­го, як усі на­пи­си бу­де зро­бле­но, на­про­ти ор­га­ні­за­то­ри хо­чуть обла­шту­ва­ти май­дан­чик для­від­по­чин­ку. «Як на ме­не, Сті­на ко­ха­н­ня­мо­же ста­ти но­вим, ори­гі­наль­ним мі­сцем від­по­чин­ку для­за­ко­ха­них, ро­дин із ді­тьми та ці­ка­вою пам’ яткою для­ту­ри­стів. За­раз у За­по­ріж­жі не ви­ста­чає ці­ка­вих місць для мо­ло­ді. Пі­сля­за­вер­ше­н­ня­сті­ни, бу­де­мо ду­ма­ти, як обла­шту­ва­ти тут зо­ну від­по­чин­ку » , — до­да­ла Ан­на.

ФО­ТО НА­ДА­НЕ АН­НОЮ ТАЛАНОВОЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.