Ештон КАРТЕР,

мі­ністр обо­ро­ни США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Дії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на ма­ли зво­ро­тний ефект від то­го, на що він ро­зра­хо­ву­вав, на­ма­га­ю­чись спря­му­ва­ти Укра­ї­ну в бік Ро­сії. Він змі­цнив пе­ре­ко­на­н­ня се­ред укра­їн­ців, осо­бли­во на за­хо­ді кра­ї­ни, що во­ни хо­чуть са­мі ви­рі­шу­ва­ти своє май­бу­тнє. Ми по­стій­но оці­ню­є­мо до­по­мо­гу, яку на­да­є­мо укра­їн­цям. Але я не мо­жу не під­кре­сли­ти ва­жли­вість еко­но­мі­чної до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Це пе­ре­ва­жно в ру­ках європейців. А та­кож — санкцій про­ти Ро­сії. Це най­го­лов­ні­ше

(«Го­лос Аме­ри­ки»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.