Ва­лен­тин НАЛИВАЙЧЕНКО:

«Я пі­шов з по­са­ди, то­му що вла­да й по­лі­ти­ка пе­ре­на­си­че­ні ко­ру­пці­єю»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Пі­сля від­став­ки з по­сту ке­рів­ни­ка Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­тин Наливайченко впер­ше дав зна­ко­ве ін­терв’ю «Смо­тря­щий» за фра­кці­єю у ВР що­ти­жня про­га­няє че­рез офшо­ри по 500 000 до­ла­рів». В ньо­му він за­зна­чив ключові про­бле­ми у вла­ді, зокре­ма, роз­по­вів про мас­шта­бну ко­ру­пцію, а та­ко­жви­сві­тлив свої пла­ни у гро­мад­сько-по­лі­ти­чній сфе­рі. На­га­да­є­мо, що пе­ред йо­го від­став­кою СБУ від­кри­ло низ­ку гу­чних справ, що сто­су­ва­ли­ся са­ме зло­чи­нів у сфе­рі зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем. Зда­ва­ло­ся б, Ва­лен­тин Наливайченко має отри­ма­ти ли­ше зе­ле­не сві­тло, але в ре­зуль­та­ті ви­йшло зов­сім нав­па­ки. За на­по­ля­га­н­ням Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка та в ре­зуль­та­ті вну­трі­пар­ла­мент­ських тор­гів Вер­хов­на Ра­да про­го­ло­су­ва­ла за від­став­ку На­ли­вай­чен­ка. У ба­га­тьох це ви­кли­ка­ло по­див і по­ру­ши­ло низ­ку за­пи­тань, осо­бли­во ко­ли йо­го на­віть не за­про­си­ли до пар­ла­мен­ту відзві­ту­ва­ти за ви­ко­на­ну ро­бо­ту.

«Я зро­бив най­го­лов­ні­ший у мо­є­му жит­ті ви­бір. Я пі­шов з по­са­ди, то­му що вла­да й по­лі­ти­ка пе­ре­на­си­че­ні ко­ру­пці­єю. Це са­ме те, що не дає жи­ти лю­дям, ду­шить ко­жно­го укра­їн­ця, і не мо­жна де­кла­ру­ва­ти чер­го­ві по­пу­ліст­ські га­сла, по­ки не зла­ма­не ко­ру­пцій­не ко­ри­то. Бре­ха­ти лю­дям я ні­ко­ли не бу­ду, я син про­сто­го ро­бі­тни­ка із За­по­ріж­жя й мед­се­стри, і моє рі­ше­н­ня ви­стра­ж­да­не ра­зом з ко­ман­дою, з одно­дум­ця­ми, з ба­га­тьма гро­мад­ськи­ми й во­лон­тер­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Сьо­го­дні я там, де мо­жу бу­ти ефе­ктив­ним, — у гро­мад­сько­му се­кто­рі, се­ред лю­дей, які не­на­ви­дять ко­ру­пцію й не бе­руть уча­сті в ній.

Я пі­шов у гро­мад­ську ді­яль­ність, але це не озна­чає, що я спо­кій­но ста­ви­ти­му­ся до ко­ру­пції у вла­ді. Цим лю­дям я ще раз чі­тко за­яв­ляю, що не мо­жна бре­ха­ти вдень про ре­фор­ми, а вно­чі пе­ре­прав­ля­ти ха­ба­рі на офшор­ні ра­хун­ки.

За­раз не час для на­пів­то­нів і по­двій­них стан­дар­тів. Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю — це не менш сер­йо­зно, то­му що сьо­го­дні вла­да й по­лі­ти­ка зро­сли­ся з бі­зне­сом.

Ми ра­зом з мі­ні­стром вну­трі­шніх справ за­яви­ли, що на­фто­ба­зу, де зго­рі­ло ше­сте­ро лю­дей, кри­шу­ва­ли й отри­му­ва­ли за це гро­ші на кі­пр­ські й тбі­лі­ські офшо­ри лю­ди при вла­ді. Зокре­ма з Ген­про­ку­ра­ту­ри. Усі бу­ли на­зва­ні, на­сту­пно­го по­не­діл­ка я при­хо­джу на до­пит, при­но­шу до­ку­мент, пе­ре­даю. І що? До­ку­мен­ти ви­лу­ча­ють, а на­сту­пно­го дня пі­сля цьо­го за­кри­ва­є­ться кри­мі­наль­на спра­ва, що бу­ла на­ми від­кри­та, при­пи­ня­ю­ться всі роз­слі­ду­ва­н­ня, зокре­ма й за уча­стю ФБР.

Зни­ще­н­ня ко­ру­пцій­но­го ко­ри­та й са­мої ко­ру­пцій­ної си­сте­ми, яка у нас де­ся­ти­лі­т­тя­ми ви­бу­до­ву­ва­ла­ся, тре­ба здій­сню­ва­ти у трьох на­прям­ках. Пер­ший — це жорс­тка зміна за­ко­но­дав­ства й обрі­за­н­ня всіх ко­ру­пцій­них фун­кцій і всіх мо­жли­вих чи­нов­ни­ків, мі­ні­стерств і пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, це по­ча­ток по­ча­тку. Це є жи­ли й су­хо­жи­л­ля ко­ру­пції. Дру­гий на­пря­мок — це кров ко­ру­пції: від­ми­ва­н­ня гро­шей, це офшо­ри. Але тре­тій, го­лов­ний — тре­ба жорс­тко роз­ді­ли­ти бі­знес і вла­ду. Це суть ко­ру­пції.

Будь-яка лю­ди­на, ко­тра пе­ре­хо­дить на держ­слу­жбу 1— 3 ка­те­го­рії, тоб­то від за­сту­пни­ка мі­ні­стра до пре­зи­ден­та, має про­тя­гом мі­ся­ця про­да­ти бі­знес. Якщо во­на не по­зба­ви­ла­ся бі­зне­су, не спла­ти­ла по­да­тки від ре­а­лі­за­ції цьо­го бі­зне­су, який ма­ла, то про­тя­гом мі­ся­ця за­ко­ном має бу­ти пе­ред­ба­че­но цей бі­знес пе­ре­да­ти до Фон­ду дер­жмай­на.

Мої одно­дум­ці — гро­ма­дян­ське су­спіль­ство й ан­ти­ко­ру­пцій­ні іні­ці­а­ти­ви, адже їх де­ся­тки й со­тні. І я дуж е ща­сли­вий, що маю за­раз без пар­тій­но­го фор­ма­ту, без гро­шей, без бю­дже­ту ве­ли­че­зну вза­єм­ну під­трим­ку й сер­йо­зну спів­пра­цю.

Моя роль про­ста — ско­ор­ди­ну­ва­ти й до­по­мог­ти бу­ти ефе­ктив­ні­ши­ми у ви­мо­зі роз­слі­ду­вань, при­тя­гу­ван­ні до від­по­від­аль­но­сті й по­вер­нен­ні вкра­де­но­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.