РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Від­гук на ста­т­тю Оле­ни ПА­НИЧ «По­лі­ти­ки хо­чуть ба­чи­ти в еле­кто­ра­ті про­ха­чів...» (блог на сай­ті «Дня» www.day.kiev.ua)

Як на ме­не, спро­би пе­ре­ки­ну­ти від­по­від­аль­ність за па­ну­ва­н­ня по­пу­лі­зму в на­шій по­лі­ти­ці ви­клю­чно на пар­тії й по­лі­ти­ків є чер­го­вим при­кла­дом то­го, як скла­дно ко­жно­му із нас взя­ти від­по­від­аль­ність на се­бе. Озна­йо­ми­мо­ся із со­цо­пи­ту­ва­н­ня­ми і по­ба­чи­мо, що па­тер­на­ліст­ські на­строї є ши­ро­ко по­ши­ре­ни­ми се­ред укра­їн­ців. Та й під­ви­ще­н­ня остан­нім ча­сом рей­тин­гів по­пу­ліст­ських по­лі­ти­ків теж за­свід­чу­ють: зна­чній кіль­ко­сті гро­ма­дян ком­фор­тні­ше в ро­лі тих, ко­му да­ють ри­бу, а не ву­до­чку. Facebook-ко­ри­сту­вач Та­тья­на ТЕЛЬКИНЕНА

Від­гук на ста­т­тю Дми­тра СІНЧЕНКА «Кар­та без Кри­му, або Чо­го вчать на­ших ді­тей?» (блог на сай­ті «Дня» www.day.kiev.ua)

Укра­їн­ців по­тро­ху при­вча­ють до сприйня­т­тя те­ри­то­рії Укра­ї­ни у зов­сім ін­шо­му фор­ма­ті — обрі­за­но­му. Це сум­но. Ме­ні, як жи­тель­ці Кри­му, все ж хо­че­ться ві­ри­ти, що Крим по­вер­не­ться в Укра­ї­ну. (Але час іде, і чи по­трі­бен вже бу­де Крим са­мій Укра­ї­ні та укра­їн­цям?) Ось так на на­ших очах тво­ри­ться істо­рія. Світ жор­сто­кий. Facebook-ко­ри­сту­вач Лю­дми­ла ЮЩУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.