Між па­ні­кою і бай­ду­жі­стю

Як ТБ ви­сві­тлює про­бле­ми дов­кі­л­ля, — по­гляд фа­хів­ців

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День», Ма­рія ГЕНИК, Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Упро­довж остан­ніх мі­ся­ців Укра­ї­ну ско­ли­хну­ли кіль­ка мас­шта­бних еко­ло­гі­чних ка­та­строф. На по­ча­тку черв­ня у Ва­силь­ків­сько­му ра­йо­ні спа­ла­хну­ла по­же­жа на на­фто­ба­зі, вна­слі­док якої за­ги­ну­ло ше­сте­ро лю­дей. На­сту­пно­го дня пі­сля по­ча­тку за­го­ря­н­ня ме­шкан­ці Ва­силь­ко­ва спо­сте­рі­га­ли опа­ди у ви­гля­ді до­щу з ма­зу­том. За сло­ва­ми в. о. на­чаль­ни­ка ГУ ГСЧС в м. Ки­є­ві Ва­ле­рія Бо­ри­со­ва, це бу­ла най­скла­дні­ша по­же­жа в Укра­ї­ні з 1960- х ро­ків. Уже впро­довж кіль­кох мі­ся­ців пе­рі­о­ди­чно спа­ла­ху­ють по­же­жі у Чор­но­биль­ській зо­ні від­чу­же­н­ня. Не­що­дав­но там за­го­рі­ли­ся тор­фо­ви­ща. По­ки вер­став­ся но­мер, ста­ло ві­до­мо, що по­при зу­си­л­ля по­же­жни­ків, про­дов­жу­ва­ло го­рі­ти що­най­мен­ше п’ ять ге­кта­рів. Ці та ін­ші по­дії зу­мо­ви­ли ши­ро­кий су­спіль­ний ін­те­рес до еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Жур­на­лі­сти про­від­них те­ле­ка­на­лів ки­ну­ли­ся шу­ка­ти екс­пер­тів, які мо­гли б про­ко­мен­ту­ва­ти мо­жли­ві наслідки для дов­кі­л­ля. Однак, чи го­то­ве ТБ го­во­ри­ти про про­бле­ми еко­ло­гії си­стем­но, ана­лі­зу­ва­ти гли­бин­ні при­чи­ни ка­та­строф, які, на жаль, пе­рі­о­ди­чно тра­пля­ю­ться в Укра­ї­ні? Яке мі­сце у сі­тці мов­ле­н­ня по­сі­дає про­па­гу­ва­н­ня еко­ло­гі­чно­го ми­сле­н­ня? Чи пе­ред­ба­чає той спо­сіб жи­т­тя, який про­е­кту­ють на гля­да­чів те­ле­ка­на­ли, дбай­ли­ве став­ле­н­ня до дов­кі­л­ля? Про це, а та­кож про вла­сні те­ле­сма­ки у тра­ди­цій­но­му опи­ту­ван­ні від «Дня» роз­по­ві­ли ві­тчи­зня­ні еко­ло­ги. «ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНІ ТЕ­МИ КО­МЕН­ТУ­ЮТЬ ЕКС­ПЕР­ТИ, ЯКИМ НЕ­МАЄ ЩО СКА­ЗА­ТИ»

Оле­ксій ВАСИЛЮК,

за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни:

— Те ле ві зор не див люсь, але знаю, що там по­ка­зу­ють. Сьо­го­дні про грам про еко ло гію май же не­має. До ре­чі, та­ка ж си­ту­а­ція у пре­сі — по­стій­ні еко­ло­гі­чні ру­бри­ки від­су­тні. Де­що кра­ща си­туа ція на ра діо. До ми ну ло го ро ку на « Про ме ні » бу ла що ден на го - дин на пе ре да ча « Азбу ка гар мо - нії » . Кож но го дня о 15.00 во на роз по чи на ла ся з ви пус ку еко ло - гі­чних но­вин. Пі­сля во­сьми ро­ків існу­ва­н­ня її за­кри­ли. Це був іде­аль­ний фор­мат, який мо­жна бу­ло б пе­ре­не­сти на те­ле­ба­че­н­ня.

Хай як це див­но, най­ча­сті­ше еко ло гіч ні те ми під ні ма ють на « НТН » у про гра мі « Сві док » . Їм зав­жди при­єм­но да­ва­ти коментарі, бо знаю, що жур на ліс ти ре - тель но го ту ють і роз слі ду ють кон к рет ні те ми. Ще є « Аген ти впли ву » . Обид ві про гра ми роб - лять сер­йо­зні жур­на­ліст­ські роз­слі ду ван ня, зок ре ма і на еко ло - гіч ну те ма ти ку. Знач но рід ше про еко ло гію роз по ві дає про гра - ма «На­ші гро­ші». Не­що­дав­но во - ни зро би ли чу до вий сю жет про ма­лі гі­дро­еле­ктро­стан­ції. Вза­га­лі ж на те­му еко­ло­гії, як ме­ні зда­єть ся, є за пит у сус піль ст ва. ТБ мо­гло б звер­та­тись до неї зна­чно ча­сті­ше.

Ко рес пон ден ти но вин ду же час то шу ка ють, хто б міг про ко - мен­ту­ва­ти ту чи ту еко­ло­гі­чну но­ви­ну. До не­дав­ньо­го ча­су до­во­ди - ло­ся спіл­ку­ва­тись з ни­ми до кіль­кох ра зів на день. Вод но час для то­го, щоб зро­би­ти ви­пуск рей­тин­го­вим, во­ни не­о­б­ґрун­то­ва­но ча­сто на­да­ють слово по­лі­ти­чним ді­я­чам або ж прос то ві до мим лю - дям. Це до во лі об ме же не ко ло екс­пер­тів, чо­ло­вік п’ять. От, на­прик лад, го рить наф то ба за, але ска­за­ти по су­ті з цьо­го при­во­ду їм усім, на­справ­ді, ні­чо­го. Я, до ре­чі, не дав жо­дно­го ко­мен­та­ря по наф то ба зі, бо знаю, що ме ні тут прос то не має чо го до да ти. Хо ча сам жи­ву у Ва­силь­ко­ві, і во­но все ди­мі­ло на­ді мною. Не тре­ба бу­ти екс пер том, щоб зро зу мі ти, що най­біль­ша за ро­ки не­за­ле­жно­сті те­хно­ген­на по­же­жа — це по­га­но. Однак є пев не ко ло осіб, які мо - жуть до зво ли ти со бі ска за ти на ка ме ру: « Це жах ли во. Йдеть ся про без­ді­яль­ність дер жав­них ор­га нів, яка при зве де до не га тив - них на слід ків для на се лен ня » . Хі­ба це фа­хо­вий коментар?

За­зви­чай у но­ви­нах ви­сві­тлю­ють ли ше най більш гуч ні по дії. На прик лад, ко ли щось зго рі ло або став ся ре зо нан с ний зло чин. Да ле ко не всі ак ту аль ні проб ле - ми по трап ля ють у ви пус ки. Адже це ні­би­то «не­рей­тин­го­вий» ма те рі ал. Най важ ли ві ші пи тан - ня — не та кі « га ря чі » . На дум ку жур­на­лі­стів, це не про­бле­ми сьо­год ніш ньо го дня. От хто, ска жі - мо, за раз ро би ти ме сю жет про мас­шта­би са­ні­тар­них ви­ру­бок лі­су? За остан ніх 30 ро ків ніх то не по ду мав про те, щоб очи ща ти во - ду, яка ви ли ва єть ся у під зем ні річ ки Ки є ва. Біль шість фак то - рів, які ре аль но шко дять до вкіл - лю, ви ник ли ще де сят ки ро ків то му, і ми не од но ра зо во про них чу ли, то му для но вин це — не « но ви на » .

Для то­го, щоб при­йшли жур­на­лі­сти і зро­би­ли сю­жет, еко­ло­ги зму­ше­ні ви­га­ду­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні ак ції, ки да ти ся з пла ка та ми до мі­ні­стер­ства. На ТБ із за­до­во­ле­н­ням по ка жуть яки хось лю дей у кос тю мах боб рів, які бу ду ва ли «ха­тку» під сті­на­ми «Енер­го­ато­ма » . І, мож ли во, як що по щас - тить, у сво є му п’ яти се кун д но му син­хро­ні еко­лог всти­гне ска­за­ти, у чо­му вла­сне про­бле­ма!

Під час по­же­жі на на­фто­ба­зі у Ва­силь­ко­ві ми на­ма­га­ли­ся до­не­сти го лов ний ме сидж: еко ін с пек - ція, за вдя ки Яце ню ку, не має пра ва ви їж д жа ти на пе ре вір ки. Це та ка « еко но мія бюд же ту » . На­фто­ба­за зго­рі­ла, а зби­тки ні­хто ні­ко­му не на­ра­хо­вує, то­му що еко­ні­спе­кції за­бо­ро­не­но ту­ди по­їха­ти пе­ре­ві­ри­ти. І та­ка ж си­ту­а­ція — з будь- якою еко ло гіч ною про­бле­мою. Упро­довж остан­ньо­го ро­ку еко­ін­спе­кція не мо­гла ви­їха­ти на жо­дну пе­ре­вір­ку. Але на ТБ ні­хто про це не роз­по­вів!

По­трі­бна те­ма­ти­чна пе­ре­да­ча еко­ло­гі­чних роз­слі­ду­вань, на по­чат ку якої був би, на прик лад, п’ яти хви лин ний ви пуск еко ло - гі­чних но­вин, а да­лі пів­го­ди­ни — три по де­сять хви­лин — сю­же­ти роз­слі­ду­вань. Це бу­ло б іде­аль­но. Щоб до­по­ма­га­ти та­кій про­гра­мі, го то вий осо бис то ви тра ти ти скіль ки за вгод но влас но го ча су. Але річ у тім, що хтось має вкла­сти у це гро­ші...

Сам я ве ду пе ре да чу на ка то - ли­цько­му ра­діо «Ма­рія» — ко­жно­го ти­жня по пів­го­ди­ни спіл­кує мось на якусь еко ло гіч ну те му. Му­шу ви­зна­ти, що при­ду­ма­ти но­ву те му на на ступ ний тиж день зав­жди ду­же скла­дно! Про­йшло, мо­же, пе­ре­дач 20, і я за­ду­мав­ся: про що ж ще мо­жна по­го­во­ри­ти? Але якщо для та­кої про­гра­ми на ТБ виділять хоч б одно­го шта­тно­го ре пор те ра і опе ра то ра, які не за­йма­ти­му­ться більш ні­чим, крім цьо­го, во­ни то­чно впо­ра­ю­ться! «ДЕР­ЖАВ­НІ СТРУ­КТУ­РИ НІ­ЯК НЕ РЕ­А­ГУ­ЮТЬ НА ЖУР­НА­ЛІСТ­СЬКІ МА­ТЕ­РІ­А­ЛИ ПРО ПРО­БЛЕ­МИ ДОВ­КІ­Л­ЛЯ» Во­ло­ди­мир БОРЕЙКО, ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру:

— ТБ не див­люсь — ви­ки­нув те ле ві зор на сміт тя. В офі цій них ЗМІ і на ек ра ні еко ло гіч ної ін - фор ма ції не до стат ньо — скла да - єть ся вра жен ня, що ніх то ні чо го не ро зу міє у цій те мі. Якщо так пі де і на да лі, всім нам мож на бу - де від прав ля ти ся на Лі со ве кла - до ви ще... На ті ж ма те рі а ли, які з’ яв ля ють ся, від по від ні дер жав - ні струк ту ри ні як не ре агу ють. До при кла ду, скіль ки жур на ліс - ти го во ри ли про те, що не вар то ру­ба­ти то­по­лі в Ки­є­ві, але мі­ська вла да ви рі ши ла інак ше. Ефек - тив­ність ЗМІ з ці­єї то­чки зо­ру ду­же низь ка. Вод но час від то го, чи пра цю ва ти муть жур на ліс ти з те - мою еко ло гії, без по се ред ньо за - ле жить ком пе тен т ність на шо го сус піль ст ва у цьо му пи тан ні. Якщо ЗМІ мов­чать, то про проб - ле му не знає сус піль ст во. Про еко ло гію зга ду ють тіль ки то ді, ко ли трап ля єть ся якась ка та - стро фа — ви бух, по же жа... А зна є те чо му во ни трап ля ють ся? Бо за бо ро ни ли пе ре вір ки. Скіль - ки ра зів ми на ма га ли ся роз по ві - да ти про це, але під трим ки від жур на ліс тів так і не до че ка лись. По пе ред жен ня еко ло гів ніх то не вва жає за по тріб не пуб лі ку ва ти, по­ки ні­чо­го не ста­лось. Ме­ні зда­єть ся, ро ків сім- ві сім то му на ТБ при ді ля ли знач но біль ше ува ги еко ло гіч ній те ма ти ці. Про це го - во ри ли в но ви нах, за про шу ва ти еко ло гів у сту дії — за раз, на жаль, та ко го не має. «ЕКОЛОГІЯ В НО­ВИ­НАХ — МІЖ СПОР­ТОМ І ПО­ГО­ДОЮ» Оле­ксандр СОКОЛЕНКО, пред­став­ник На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни:

— Якщо че­сно, то я май­же ні­ко­ли не див­люсь те­ле­ба­че­н­ня — не вва жаю йо го тим за со бом ін - фор ма ції, який справ ді ін фор - мує. Про но ви ни ді зна юсь з різ - них ін тер нет- ре сур сів — по рів - ню ю іс кла даю влас ну д ум ку. Без умов но, еко ло гіч на те ма ти ка обго­во­рю­є­ться не на до­ста­тньо­му рів ні. У сус піль ст ві іс нує та кий сте­ре­о­тип, що еко­ло­гі­чні про­бле­ми або не на ча­сі, або не є та­ки­ми ва­жли­ви­ми як пи­та­н­ня еко­но­мі­ки, по лі ти ки. В но ви нах їх став - лять десь між спор­том і по­го­дою. Десь так ук ра їн ці став лять ся до еко ло гіч них пи тань. Що до по - жеж на наф то ба зі, в Чор но биль - сь кій зо ні, га даю, ЗМІ ви світ лю - ва­ли ці по­дії більш-менш які­сно. Те ле ка на ли, ін тер нет- ре сур си при ді ля ли цьо му ува гу. Ко ли у нас ста ють ся та кі ре зо нан с ні по - дії, які сто су ють ся кон к рет них лю дей ( у цьо му ви пад ку ки ян), то їх ви­сві­тлю­ють. Але, на жаль, є чи­ма­ло про­блем, які пра­кти­чно не по трап ля ють ні на шпаль ти га зет, ні на ТБ. На прик лад, стан при ро до- за по від но го фон ду в Укра ї ні є вкрай не за до віль ним. Йдеть ся про на ці о наль ні пар ки, чи ма ло з яких фун к ці о ну ють ли­ше на па пе рі, за каз ни ки, які ніх то не охо ро няє. Ці пи тан ня вза­га­лі не по­тра­пля­ють на екран. Во­дно­час, на мій по­гляд, во­ни — знач но більш важ ли ві, ніж зай - ман ня ча гар ни ків у Чор но биль - сь кій зо ні або по же жа на наф то - ба зі. «ТБ СПРИ­ЧИ­НЯЄ НА­ГНІ­ТА­Н­НЯ БЕЗПІДСТАВНОЇ ПА­НІ­КИ» На­та­ля ВИ­ШНЕВ­СЬКА, пред­став­ник На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни:

— На ек ра ні бра кує пі зна - валь­них про­грам, зокре­ма й тих, які сто су ють ся проб лем за хис ту до вкіл ля. Не ви ста чає про грам, які роз­по­від­а­ли б про куль­тур­не жи­т­тя Укра­ї­ни й ін­ших кра­їн. Не ви­ста­чає хо­ро­шо­го кі­но і прав­ди­вих но­вин.

Еко­ло­гі­чне ви­хо­ва­н­ня від­су­тнє на екра­ні в жо­дній фор­мі. Те­ле ба чен ня, на жаль, не в змо зі адек ват но пе ре да ва ти ін фор ма - цію про до вкіл ля в Укра ї ні. Якщо та­кі новини і з’яв­ля­ю­ться, то у ви крив ле ній фор мі. Пе ре - ва­жно во­ни не від­о­бра жа­ють ре­аль­ної си­ту­а­ції.

Я по ре ко мен ду ва ла б те ле ка - на­лам ство­ри­ти ток-шоу, при­свя­че не еко ло гіч ним проб ле мам. Знаю, що ця те ма ду же хви лює укра­їн­ський со­ці­ум.

Остан­ні по­дії, пов’яза­ні з еко­ло­гі­чною те­ма­ти­кою, зокре­ма по­же­жу на на­фто­ба­зі у Ва­силь­ко ві та зай ман ня у Чор но биль сь кій зо­ні ві­тчи­зня­не ТБ, на мою дум­ку, ви­сві­тлю­ва­ло вкрай не­ко­рект но. Жур на ліс ти ко рис ту ва ли ся не­прав­ди­вою ін­фор­ма­ці­єю, звер­та­лись до яки­хось мі­фі­чних «екс­пер­тів», які ви­яви­лись аб­со­лю­тно не ком пе тен т ни ми. Зда єть ся, во­ни на­віть не на­ма­га­лись апе­лю­ва ти до від по від них на уко вих уста­нов та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, в яких пра­цю­ють фа­хо­ві екс­пер ти. Фак тич но, жур на ліс ти спри чи ни ли на гні тан ня без під - став­ної па­ні­ки се­ред на­се­ле­н­ня.

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.