У США – пер­ший укра­їн­ський бі­знес-са­міт

Екс­перт: «Прем’єру до­ве­де­ться по­ясни­ти, що ви­хід Exxon Mobil — це при­крий ви­па­док, а не пов­сяк­ден­на пра­кти­ка»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Учо­ра в США від­був­ся пер­ший Аме­ри­кан­сько- укра­їн­ський бі­знес- фо­рум. Укра­їн­ську де­ле­га­цію пред­ста­вив прем’ єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, кіль­ка мі­ні­стрів та го­ло­ви « На­фто­га­зу Укра­ї­ни » , Фон­ду дер­жмай­на, ДФСУ. Із аме­ри­кан­сько­го бо­ку бу­ли пред­став­ни­ки близь­ко 150 ком­па­ній. Мо­де­ра­то­ри — ві­до­мі фі­нан­си­сти Джордж Сорос ( був ра­дни­ком­прем ’єра Юлії Ти­мо­шен­ко) і Де­від Ру­бен­штейн. Про кон­кре­тні ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі на мо­мент зда­чі но­ме­ру не бу­ло ві­до­мо. Адже бі­знес- фо­румм ав роз­по­ча­ти­ся пі­зно вве­че­рі (рі­зни­ця між Ки­є­вом та Ва­шинг­то­ном— 7 го­дин). Утім, на­пе­ре­до­дні Ка­бмін пла­ну­вав роз­по­ві­сти аме­ри­кан­ським бі­знесм енам­про роз­ви­ток під­при­єм­ни­цтва, пер­спе­кти­ви ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні, а та­кож — про ре­зуль­та­ти еко­но­мі­чних ре­форм.

На­пе­ре­до­дні ві­зи­ту в США мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус пред­ста­вив онов­ле­ну еко­но­мі­чну стра­те­гію Укра­ї­ни. «Ми вва­жа­є­мо, що в Укра­ї­ні бу­де еко­но­мі­ка, зда­тна ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця, ге­не­ру­ва­ти ба­гат­ство. Як ре­зуль­тат, якщо до­три­му­ва­ти­ме­мо прин­ци­пів еко­но­мі­чних сво­бод, ВВП по­ви­нен по­дво­ї­тись за 15 ро­ків, ви­хо­дя­чи зі зро­ста­н­ня 4,5% на рік, про­ста ма­те­ма­ти­ка. Зви­чай­но, це кон­се­рва­тив­но для кра­ї­ни, яка від­штов­ху­є­ться від та­кої низь­кої ба­зи, в ре­зуль­та­ті кра­ї­на по­вин­на ся­гну­ти 7% ( зро­ста­н­ня ВВП на рік. — Авт.) » , — роз­по­від­ав він. Що дає під­ста­ви для та­ко­го про­гно­зу? Судова та по­да­тко­ва ре­фор­ма, по­гли­бле­н­ня де­ре­гу­ля­ції, по­лі­пше­н­ня дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, прискорена при­ва­ти­за­ція то­що — все це основ­ні ре­фор­ми, про­пи­са­ні в цій стра­те­гії. Ці­ка­во, що пі­сля пред­став­ле­н­ня стра­те­гії пан Абро­ма­ві­чус від­мо­вив­ся від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня пре­си, бо не мав ча­су. А вар­то бу­ло б. Адже, по­при за­пев­ня­н­ня мі­ні­стра, що до­ку­мент на­пи­са­ний з чи­сто­го ли­ста, ні­чо­го кар­ди­наль­но но­во­го чи від­мін­но­го від по­пе­ре­дніх ана­ло­гі­чних до­ку­мен­тів у ньо­му не­має. При­найм­ні це ви­пли­ває зі зро­бле­но­го ним предс-тав­ле­н­ня. Всі ста­рі обі­цян­ки по­да­ні в но­вій обгор­тці. І цей до­ку­мент уряд зби­рав­ся вез­ти в США...

До сло­ва, про ре­фор­ми, про успі­хи в про­ве­ден­ні яких Ка­бмін теж мав на­мір роз­по­від­а­ти у Ва­шинг­то­ні. За­пла­но­ва­на на ми­ну­лий че­твер На­ціо­наль­на ра­да ре­форм при Пре­зи­ден­то­ві не від­бу­ла­ся! При­чи­на її ска­су­ва­н­ня — прем’ єр не зміг при­йти, от­же, зу­стріч пе­ре­не­сли на цей ти­ждень, по­яснив «Дню» мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус. Зві­сно, від­су­тність Яце­ню­ка мо­жна спи­са­ти на йо­го зайня­тість і за­кло­по­та­ність на тлі остан­ніх по­дій у кра­ї­ні та під­го­тов­ку до ві­зи­ту в США. Але, як роз­по­ві­ли « Дню » по­стій­ні уча­сни­ки На­цра­ди, одне з трьох пи­тань за­сі­да­н­ня, яке зір­ва­ло- ся, — хід ви­ко­на­н­ня ре­форм і ви­зна­че­н­ня вин­них у про­ва­лі окре­мих ре­форм. « День » уже пи­сав у ма­те­рі­а­лі « Ка­бмі­ну да­ли три мі­ся­ці... » від 25 черв­ня 2015 ро­ку, що остан­нє за­сі­да­н­ня На­цра­ди ви­я­ви­ло­ся ду­же кри­ти­чним у пла­ні ви­ко­на­н­ня еко­но­мі­чних ре­форм. То ж про що зби­ра­є­ться зві­ту­ва­ти прем’єр ін­ве­сто­рам?

За­пи­та­н­ня до еко­но­мі­чних ре­фор­мє й у го­лов­но­го між­на­ро­дно­го до­но­ра Укра­ї­ни — Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду ( МВФ). Але свої за­сте­ре­же­н­ня він ви­сло­вив пу­блі­чно. У Фон­ді під­твер­джу­ють, що вла­да Укра­ї­ни « здій­снює рі­шу­чі про­гре­сив­ні за­хо­ди у від­по­відь на дов­го­три­ва­лі еко­но­мі­чні дис­ба­лан­си, не­зва­жа­ю­чи на скла­дну еко­но­мі­чну та фі­нан­со­ву си­ту­а­цію». Однак при цьо­му МВФ стур­бо­ва­ний не­дав­ні­ми за­ко­но­дав­чи­ми іні­ці­а­ти­ва­ми, які ма­ють на ме­ті роз­гор­ну­ти ці за­хо­ди. «Йде­ться про остан­ній акту­аль­ний па­кет у скла­ді се­ми за­ко­но­про­е­ктів у фі­скаль­ній сфе­рі, який про­по­ну­є­ться ви­не­сти цьо­го ти­жня на роз­гляд пар­ла­мен­ту. Ці за­ко­но­про­е­кти уне­мо­жлив­лю­ють за­хо­ди, які бу­ли здій­сне­ні в кон­текс­ті під­три­ма­ної МВФ про­гра­ми, в ча­сти­ні пен­сій­ної ре­фор­ми, ре­фор­ми енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру та ра­ціо­на­лі­за­ції ви­трат. Фі­скаль­на вар­тість цих за­ко­но­про­е­ктів мо­же ста­но­ви­ти близь­ко двох від­со­тків ВВП уже цьо­го­річ і 3,5% ВВП 2016 ро­ку... Якщо ці за­ко­но­про­е­кти бу­дуть прийня­ті, во­ни істо­тно по­сла­блять по­то­чні зу­си­л­ля на шля­ху до від­нов­ле­н­ня фі­скаль­ної стій­ко­сті та ма­кро­еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті в Укра­ї­ні... » , — йде­ться у за­яві Фон­ду. У МВФ ка­жуть, що Укра­ї­ні вар­то до­три­му­ва­ти­ся кур­су ре­форм, еко­но­мі­чно­го онов­ле­н­ня і від­по­від­аль­ної ма­кро­еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки. На­тяк МВФ на­ра­зі більш, аніж одно­зна­чний, осо­бли­во на тлі не­до­мов­ле­но­сті з між­на­ро­дни­ми кре­ди­то­ра­ми, тер­мін роз­ра­хун­ків з яки­ми на­бли­жа­є­ться — 24 ли­пня. До ре­чі, зав­тра у Ва­шинг­то­ні від­бу­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни з ци­ми кре­ди­то­ра­ми за уча­стю мі­ні­стра фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько. « Сто­ро­ни під­твер­ди­ли, що ма­ють спіль­ну ме­ту — за­вер­ши­ти бор­го­ву опе­ра­цію Укра­ї­ни яко­мо­га швид­ше», — йде­ться в пре­сре­лі­зі Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни та спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів.

Тож, на що роз­ра­хо­вує уряд в хо­ді по­їд­ки? Як по­яснив « Дню » Абро­ма­ві­чус, КМУ пред­став­ляє ін­ве­сто­рам пе­ре­лік за­пла­но­ва­них на пре­зен­та­цію під­при­ємств. Їх, за сло­ва­ми мі­ні­стра, на цей рік аж 345. « На­ша ме­та — по­їха­ти, роз­ка­за­ти, що ми йде­мо пра­виль­ним шля­хом. Фо­кус — на транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії » , — по­яснив він « Дню » . За сло­ва­ми Абро­ма­ві­чу­са, са­ме ці ком­па­нії зна­ють, що еко­но­мі­чні ви­кли­ки і « тур­бу­лен­тність » за­кін­чу­ю­ться, то­му во­ни бу­дуть го­то­ві ін­ве­сту­ва­ти в кра­ї­ну. Крім­то­го, уряд, за йо­го сло­ва­ми, ро­бить став­ку і на фон­ди пря­мих ін­ве­сти­цій.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЗАВ­ТРА У ВА­ШИНГ­ТО­НІ МІ­НІСТР ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ І ТОР­ГІВ­ЛІ АЙ­ВА­РАС АБРО­МА­ВІ­ЧУС ТА МІ­НІСТР ФІ­НАН­СІВ НА­ТА­ЛІЯ ЯРЕ­СЬКО ПЕРЕКОНУВАТИМУТЬ МІЖ­НА­РО­ДНИХ КРЕ­ДИ­ТО­РІВ, ЩОБ ВО­НИ ПІ­ШЛИ НА ПО­СТУ­ПКИ УКРА­Ї­НІ В ПИ­ТАН­НІ ПО­ГА­ШЕ­Н­НЯ ЗОВ­НІ­ШНІХ БОР­ГІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.