Джон ГЕРБСТ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - interfax.kiev.ua

ко­ли­шній по­сол США в Укра­ї­ні, ди­ре­ктор Цен­тру Єв­ра­зія:

На­да­ні в до­по­віді Атлан­ти­чної ра­ди США «Хо­ва­ю­ться на ви­дно­ті. Вій­на Пу ті на про ти Укра ї ни » ма те рі а ли чіт - ко до во дять, що ро сійсь ка сто ро на по­став­ляє озбро­є­н­ня в зо­ну кон­флі­кту, фі­нан­сує вій­ну, а та­кож те, що на Дон ба сі пе ре бу ва ють ро сійсь кі най - ман ці й кад ро ві війсь ко ві, у цій вій ні без по се ред ньо за ді я ний Ген штаб РФ. Ро­сій­ська про­па­ган­да по­дає кри­зу в Укра ї ні як гро ма дянсь ку вій ну. На­справ­ді ж кон­флікт на схо­ді є шту­чно ство­ре­ною Крем­лем вій­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.