Як роз­би­ти фор­пост ко­ру­пції?

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­на ВАВРИНЮК, Ка­те­ри­на САДЛОВСЬКА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Да­ри­на Каленюк — про ро­бо­ту НАБУ, по­вер­не­н­ня ви­ве­зе­них з кра­ї­ни акти­вів та роль жур­на­лі­стів у пи­та­н­нях про­ти­дії ха­бар­ни­цтву

Се­ред го­лов­них до­ся­гнень ор­га­ні­за­ції, ви­ко­нав­чим ди­ре­кто­ром якої є Да­ри­на Каленюк, — роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції про вла­сни­ків не­ру­хо­мо­го май­на та вла­сни­ків під­при­ємств і міль­йо­ни «вря­то­ва­них» від ко­ру­пції дер­жав­них ко­штів.

«Ми ви­рі­ши­ли, що бу­де­мо бра­ти жур­на­ліст­ські роз­слі­ду­ва­н­ня, пе­ре­кла­да­ти з жур­на­ліст­ської «мо­ви» на юри­ди­чну і «до­би­ва­ти» ни­ми пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Ви­ді­ля­ли най­ці­ка­ві­ші роз­слі­ду­ва­н­ня, над­си­ла­ли в про­ку­ра­ту­ру, дер­жав­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний ко­мі­тет — 95 % від­по­від­ей бу­ли ні про що. Але нам­бу­ло ці­ка­во ді­зна­ти­ся прі­зви­ща лю­дей, які пи­са­ли від­пи­ску», — роз­по­від­ає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції » про пер­ші лан­ки схе­ми ро­бо­ти акти­ві­стів.

Зокре­ма, Да­ри­на Каленюк акцен­ту­ва­ла ува­гу на то­му, що пу­блі­ка­ція у ЗМІ мо­же бу­ти і по­вин­на бу­ти під­ста­вою для від­кри­т­тя кри­мі­наль­ної спра­ви. «Нам, гро­мад­сько­сті і жур­на­лі­стам, є на­ба­га­то біль­ше про­сто­ру до дій гро­мад­сько­го кон­тро­лю че­рез си­нер­гію. Че­рез зла­го­дже­ну дію ми мо­же­мо зму­си­ти не ли­ше змі­ни­ти­ся лю­ди­ну, ми мо­же­мо зму­си­ти ре­фор­му­ва­ти­ся си­сте­му», — ка­же во­на.

Окрім­цьо­го, Да­ри­на Каленюк роз­по­ві­ла уча­сни­ка­мЛі­тньої шко­ли про скла­дно­щі та осо­бли­во­сті по­вер­не­н­ня ви­ве­зе­них з Укра­ї­ни гро­шей.

Де­таль­ні­ше від­по­віді на ці та ін­ші, не менш ці­ка­ві пи­та­н­ня, — чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

Ма­рія ВО­ЛО­ШИН, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка:

— Про­бле­ма ко­ру­пції є одні­єю із най­бо­лю­чі­ших те­мукра­їн­сько­го су­спіль­ства. Зу­стріч із ав­то­ри­те­тним ле­кто­ром да­ла змо­гу кра­ще зро­зу­мі­ти при­чи­ни та про­це­си, які сьо­го­дні від­бу­ва­ю­ться у вла­дних ка­бі­не­тах та по­ба­чи­ти ве­кто­ри по­до­ла­н­ня ко­ру­пцій­них про­це­сів в Укра­ї­ні .

Ди­вує, чо­му пред­став­ни­кам гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій по­трі­бно так дов­го сту­ка­ти у две­рі чи­нов­ни­цьких ка­бі­не­тів, щоб вла­да по­чу­ла дум­ку лю­дей, які на­ма­га­ю­ться змі­ни­ти кра­ї­ну на кра­ще. Ле­ктор та­кож на­го­ло­си­ла, що ду­же ва­жли­вою є вза­є­мо­дія гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ЗМІ. Ми, жур­на­лі­сти, теж від­по­від­аль­ні за ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми, яка скла­ла­ся у дер­жа­ві.

На­та­лія ШИМКIВ, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Фран­ка:

— Зу­стріч з Да­ри­ною Каленюк бу­ла над­зви­чай­но ці­ка­вою, адже гро­мад­ська акти­віс­тка роз­по­ві­ла ду­же ба­га­то ню­ан­сів. Про те, чо­му бу­ли зня­ті сан­кції з одіо­зних по­лі­ти­ків ре­жи­му Яну­ко­ви­ча та хто є без­по­се­ре­дньо у цьо­му ви­нен. Акти­віс­тка та­кож за­кли­ка­ла нас як жур­на­лі­стів до­лу­ча­ти­ся до бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Зокре­ма за до­по­мо­гою жур­на­ліст­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

СЕ­РЕД ПО­ДА­РУН­КІВ ДЛЯ ЛЕ­КТО­РА «Дня» — ЗНА­ЧОК ЛІ­ТНЬОЇ ШКО­ЛИ, ФІР­МО­ВА ФУТ­БОЛ­КА ТА СИМ­ВО­ЛІ­ЧНИЙ ДИ­ПЛОМ (НА ФО­ТО – СО­НЯ­ШНИ­КИ, БІЛЬ­ШІСТЬ З ЯКИХ – З ОДНО­ГО БО­КУ ПАР­КА­НУ, А ОДИН – З ДРУ­ГО­ГО). «Я БА­ЧУ НА­ДІЮ, ЩО Є ТОЙ, ХТО ВИ­ДІ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ З СИ­СТЕ­МИ І ЗМО­ЖЕ ЦІ ҐРА­ТИ ЗДО­ЛА­ТИ», — ДІ­ЛИ­ТЬСЯ ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ВІД СВІ­ТЛИ­НИ ДА­РИ­НА КАЛЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.