Сьо­го­дні в Оде­сі від­бу­де­ться матч за Су­пер­ку­бок Укра­ї­ни

«Спо­ді­ва­ю­ся, що вбо­лі­валь­ни­ки по­во­ди­ти­му­ться як сві­до­мі гро­ма­дя­ни і ми біль­ше не по­ба­чи­мо зла­ма­них во­ріт пі­сля гри», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Два­над­ця­тий ро­зі­граш Су­пер­куб­ку Укра­ї­ни з фут­бо­лу від­бу­де­ться з уча­стю чем­піо­на кра­ї­ни та во­ло­да­ря куб­ка 2014 — 2015 ро­ків ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» та срібного при­зе­ра чем­піо­на­ту до­не­цько­го «Ша­хта­ря». Від­по­від­но до же­реб­ку­ва­н­ня, про­ве­де­но­го 17 черв­ня, но­мі­наль­ним го­спо­да­рем­по­ля ста­ло «Ди­на­мо». Матч від­бу­де­ться сьо­го­дні, 14 ли­пня, о 21.00, на ста­діо­ні «Чор­но­мо­рець» в Оде­сі.

На­га­да­є­мо, остан­нє про­ти­сто­я­н­ня між най­силь­ні­ши­ми клу­ба­ми кра­ї­ни від­бу­ло­ся 4 черв­ня на сто­ли­чно­му НСК «Олім­пій­ський», де ки­я­ни в се­рії пі­сля­ма­тче­вих пе­наль­ті з ра­хун­ком 4:5 пе­ре­мо­гли грав­ців «Ша­хта­ря». То­ді на емоціях від пе­ре­мо­ги ти­ся­чі вбо­лі­валь­ни­ків «Ди­на­мо» ви­бі­гли на по­ле, пі­сля чо­го силь­но по­шко­ди­ли га­зон ста­діо­ну і зла­ма­ли во­ро­та. Чи не по­вто­ри­ться це в Оде­сі?

«Матч між «Ди­на­мо» і «Ша­хта­рем» — це зав­жди кру­то. Зва­жа­ю­чи на те, що про­ти­сто­я­н­ня за Су­пер­ку­бок не має на­дмі­ру ти­сну­ти на грав­ців, га­даю, ми по­ба­чи­мо більш від­кри­тий, свя­тко­вий фут­бол. Вла­сне, очі­кую сьо­го­дні хо­ро­шої по­го­ди, оде­ської атмо­сфе­ри та пре­кра­сної гри, що ста­не вда­лим стар­том­для се­зо­ну, — за­ува­жив у коментарі «Дню» фут­боль­ний екс­перт, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу «Фут­бол» Ар­те­мФран­ков. — Дов­ко­ла фут­бо­лу стіль­ки про­ти­річ остан­нім ча­сом, стіль­ки про­блем до­во­ди­ться ви­рі­шу­ва­ти, що про­сто хо­че­ться на­ре­шті хо­ро­шо­го спор­тив­но­го про­ти­сто­я­н­ня. Без при­крих ін­ци­ден­тів. Вла­сне, все, що мо­жна бу­ло, фут­боль­ні фун­кціо­не­ри зро­би­ли — у пла­ні до­мов­ле­но­стей з фа­на­ми. Усі й так до­бре ро­зу­мі­ють си­ту­а­цію в кра­ї­ні. Біль­ше то­го — Укра­ї­на за­раз пе­ре­бу­ває під пиль­ним на­гля­дом УЄФА, адже ви­сту­пи­ла з пре­тен­зі­єю на при­йом­фі­на­лу Лі­ги Чем­піо­нів 2018 ро­ку. Спо­ді­ва­ю­ся, що в усіх, хто по­тра­пить на оде­ський ста­діон, ви­ста­чить сві­до­мо­сті й ро­зу­му, щоб не по­вто­ри­ти бе­шке­ту­ва­н­ня на га­зо­ні й не ла­ма­ти во­ріт. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що вбо­лі­валь­ни­ки по­во­ди­ти­му­ться як сві­до­мі гро­ма­дя­ни. Однак, крім роз­ра­хун­ку на сві­до­мість фа­нів, я ду­же ві­рю в пра­виль­ну ор­га­ні­за­цію за­хо­дів із без­пе­ки».

ФО­ТО АН­ДРІЯ КРИМ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.