Обе­ре­жно: по­же­жі!

Основ­на при­чи­на — під­па­ли, вва­жа­ють еко­ло­ги

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

За ми­ну­лий ти­ждень під­роз­ді­ли Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій лі­кві­ду­ва­ли 1389 по­жеж і вря­ту­ва­ли 29 лю­дей, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ДСНС. Ря­ту­валь­ни­ки не допу­сти­ли, щоб во­гонь зни­щив 412 бу­ді­вель і 26 оди­ниць те­хні­ки. При цьо­му на по­же­жах за­ги­ну­ло дев’ ять осіб, орі­єн­тов­ні зби­тки, за опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми, ста­нов­лять 4 міль­йо­ни 222 ти­ся­чі гри­вень.

Що­ро­ку із се­ре­ди­ни ли­пня до кін­ця сер­пня в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться ба­га­то по­жеж, і за­зви­чай во­ни тра­пля­ю­ться че­рез під­па­ли. Си­ту­а­цію ко­мен­тує за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксій ВАСИЛЮК:

« Ко­жен рік з дру­гої де­ка­ди ли­пня по всій Укра­ї­ні від­бу­ва­ю­ться се­зон­ні по­же­жі. На­скіль­ки я знаю, ні­хто ні­чо­го не ро­бить із цьо­го при­во­ду. На­при­клад, ря­ту­валь­ни­ки ка­те­го­ри­чно не ви­їжджа­ють га­си­ти по­же­жі за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів. Тоб­то якщо го­рять не жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня, ні­хто ні­ку­ди не їде. ДСНС ре­а­гує, ли­ше якщо щось у при­ро­ді роз­го­ри­ться до не­ймо­вір­них мас­шта­бів, і це на­бу­де мас­шта­бів сти­хій­но­го ли­ха. При цьо­му зде­біль­шо- го по­же­жі тра­пля­ю­ться на при­ро­ді, а не в на­се­ле­них пун­ктах, — роз­по­від­ає еко­лог. — Але лю­ди ма­ють зна­ти, ку­ди звер­та­ти­ся у ра­зі по­жеж на при­ро­ді. Ба­га­то лі­со­смуг у нас зни­ще­ні, бо во­ни го­рі­ли й по­же­жі ні­хто не га­сив. Як на­слі­док, в Укра­ї­ні три­ває опу­сте­лю­ва­н­ня шля­хом ви­ві­трю­ва­н­ня ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­ту.

Ні­хто не шу­кає ви­ну­ва­тців по­жеж. Фер­ме­ри під­па­лю­ють стер­ню на по­лях, і во­гонь пе­ре­ки­да­є­ться на су­сі­дні лі­си. А хтось спе­ці­аль­но під­па­лює лі­со­сму­гу, щоб ма­ти де­ре­ви­ну, яка ви­гля­дає го­рі­лою. По­тім­де­ре­ва пи­ля­ють і про­да­ють. Вплив при­ро­дних фа­кто­рів не­зна­чний, за­зви­чай про­сто хтось щось під­па­лює.

За­га­лом, це вже че­твер­та вла­да по­спіль, до якої я звер­тав­ся з при­во­ду лі­тніх по­жеж, і ні­хто цим­не за­ці­ка­вив­ся. За­раз з ко­ле­га­ми із Дон­ба­су на­ла­го­джу­є­мо кон­та­кти з ке­рів­ни­ка­ми До­не­цької та Лу­ган­ської обла­сних вій­сько­во-ци­віль­них адмі­ні­стра­цій, бо на схо­ді Укра­ї­ни так са­мо під­па­лю­ють тра­ву, лі­со­сму­ги, стер­ню, що ство­рює до­да­тко­ві тру­дно­щі для на­ших Зброй­них сил. Ви­бу­ха­ють мі­ни та ін­ші сна­ря­ди, во­гонь і дим­ві­дво­лі­кає роз­від­ку. Спо­ді­ва­ю­ся, так по­чне­мо ви­прав­ля­ти си­ту­а­цію. Але від­гу­ку від вла­ди Дон­ба­су ще не бу­ло... Не­без­пе­чний пе­рі­од три­ває до по­ча­тку до­щів на­при­кін­ці сер­пня».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.