«Про­ва­ли­ли» укра­їн­ську

У 237 укра­їн­ських шко­лах біль­ше де­ся­тка ви­пу­скни­ків не зда­ли ЗНО з укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Та­кі ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го Укра­їн­ським цен­тром оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра цен­тру Іго­ря Лі­кар­чу­ка, до­бір­ку ви­рі­ши­ли зро­би­ти са­ме за те­сту­ва­н­нямз мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, оскіль­ки з цьо­го ро­ку во­но є обов’яз­ко­вим­для усіх ви­пу­скни­ків.

Зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня з укра­їн­ської мо­ви не­об­хі­дне для всту­пу у будь- який укра­їн­ський виш. То­му учні, які не пе­ре­йшли по­ро­го­вий бал, сту­ден­та­ми ста­ти не змо­жуть. Аб­со­лю­тним лі­де­ромз кіль­ко­сті тих, хто «про­ва­лив» ЗНО, ста­ла Ду­бів­ська за­галь­но­осві­тня шко­ла, що у Тя­чів­сько­му ра­йо­ні За­кар­пат­ської обла­сті. У ній та­ких учнів аж 51 — се­ред 115 цьо­го­рі­чних ви­пу­скни­ків. Якщо роз­гля­да­ти спів­від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті сту­ден­тів, які не зда­ли, до за­галь­ної кіль­ко­сті, то лі­ди­рує зно­ву За­кар­па­т­тя. Най­більш пла­чев­на си­ту­а­ція у Га­тян­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі, що у Бе­ре­гів­сько­му ра­йо­ні, де з 18 учнів зда­ли тест ли­ше троє, у Ша­лан­ків­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі Ви­но­гра­дів­сько­го ра­йо­ну, де зда­ти вда­ло­ся та­кож трьо­му­чня­міз 17 ви­пу­скни­ків та у Не­ве­тлен­фо­лів­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі Ви­но­гра­дів­сько­го ра­йо­ну, де не зда­ли укра­їн­ську мо­ву 28 учнів із 33-х.

Шкіл, де най­біль­ше учнів « про­ва­ли­ло » ЗНО з укра­їн­ської мо­ви на Закарпатті, аж 92. Та­кож до « трій­ки лі­де­рів » за кіль­кі­стю шкіл мо­жна вклю­чи­ти Чер­ні­ве­цьку ( 37 шкіл) та Рів­нен­ську ( 27) обла­сті.

Iгор ЛIКАРЧУК, ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти:

— На­сам­пе­ред по­трі­бно ро­зі­бра­ти­ся, у чо­му при­чи­на та­ких ре­зуль­та­тів. Мо­же, у шко­лі не­має вчи­те­ля, мо­же, ква­лі­фі­ко­ва­но­го вчи­те­ля, або на­вчаль­ний про­цес вза­га­лі не ор­га­ні­зо­ва­но, як по­трі­бно. У шкіл є кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни, ке­рів­ни­ки, пі­клу­валь­ні ра­ди, во­ни і ма­ють роз­би­ра­ти­ся та при­йма­ти рі­ше­н­ня. Ми про­по­ну­є­мо ре­зуль­та­ти ана­лі­зу. Ро­би­ти ви­снов­ки та ста­ви­ти «ді­а­гноз» по­вин­ні лю­ди, від яких це за­ле­жить.

По­ки ми по­да­ли ре­зуль­та­ти ли­ше з укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, оскіль­ки у фор­мі ЗНО бу­ла про­ве­де­на від­по­від­на дер­жав­на під­сум­ко­ва ате­ста­ція. Якщо на­сту­пно­го ро­ку намв­да­сться про­ве­сти ДПА у фор­мі ЗНО і з ін­ших пре­дме­тів, то та­ке ж до­слі­дже­н­ня ми змо­же­мо пред­ста­ви­ти і що­до них. По­ки про­ана­лі­зо­ва­на ін­фор­ма­ція мі­сти­ться на сай­ті УЦОЯО, у се­ре­ди­ні сер­пня ми роз­по­всю­ди­мо її у ме­жах зві­ту за ре­зуль­та­та­ми ЗНО. Але пи­та­н­ня у то­му, чи всі хо­чуть цю ін­фор­ма­цію ана­лі­зу­ва­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Ба­га­тьом спо­кій­ні­ше про­сто не звер­та­ти на неї ува­ги. Ко­му ж по­до­ба­є­ться, ко­ли йо­му ка­жуть, що ти свою ро­бо­ту ро­биш по­га­но чи незадовільно? До то­го ж ба­га­то вчи­те­лів за ста­рою ко­му­ні­сти­чною зви­чкою пе­ре­ко­на­ні, що вчи­тель зав­жди пра­вий. Ко­лись до­ве­де­ться при­йти і до то­го, щоб са­мо­кри­ти­чно ди­ви­ти­ся на вла­сну ро­бо­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.