Скіль­ки у нас «здо­ро­вих рин­ків»?

Екс­перт: Го­лов­не пи­та­н­ня для Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту сьо­го­дні — та­ри­фо­утво­ре­н­ня в енер­го­се­кто­рі

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

УАМКУ роз­по­ві­ли про рі­вень мо­но­по­лі­за­ції рин­ків. Як роз­по­вів го­ло­ва Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Юрій Те­рен­тьєв, про­цен­тний по­ка­зник «здо­ро­вих рин­ків» за остан­ні де­сять ро­ків зна­чно змен­шив­ся. Менш як по­ло­ви­на укра­їн­ських рин­ків пра­цю­ють в умо­вах кон­ку­рен­ції, по­яснив він. «Рин­ки, на яких є еко­но­мі­чна здо­ро­ва кон­ку­рен­ція... та­ких рин­ків, на жаль, ли­ше 47%. Близь­ко 11% — це рин­ки при­ро­дних мо­но­по­лій, і ре­шта, це десь 42%, — це рин­ки, де є м оно­поль­не ста­но­ви­ще чи олі­го­по­лія або суб’єкти з до­мі­ну­ю­чим ста­но­ви­щем», — ска­зав Те­рен­тьєв.

За йо­го сло­ва­ми, най­більш мо­но­по­лі­зо­ва­ни­ми ринками в Укра­ї­ні є рин­ки па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, транс­пор­ту і зв’яз­ку. «Не­зва­жа­ю­чи на те, що Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет пра­цює і роз­гля­дає що­ро­ку кіль­ка ти­сяч справ, за­га­лом­рі­вень мо­но­по­лі­за­ції зро­стає», — за­зна­чив він.

Чи в то­му на­прям­ку має на­мір «ко­па­ти» АМКУ? Про це «День» за­пи­тав у за­сту­пни­ка го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки Юрія СО­ЛОВ’Я:

— Те­рен­тьєв ні­ко­му не від­крив та­єм­ни­ці про ре­аль­ний стан мо­но­по­лі­за­ції вну­трі­шніх рин­ків. Уже мі- сяць, як при­зна­че­но но­во­го го­ло­ву АМКУ, і всі че­ка­ють, щоб на­ре­шті з’яви­ли­ся не ли­ше сло­ва, а й ре­аль­ні дії, кон­кре­тні ан­ти­мо­но­поль­ні спра­ви, тоб­то наслідки бо­роть­би АМКУ з мо­но­по­лі­я­ми. Цьо­го че­кає все су­спіль­ство. Го­лов­не пи­та­н­ня для Ко­мі­те­ту сьо­го­дні — та­ри­фо­утво­ре­н­ня в енер­го­се­кто­рі, фор­му­ва­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію та ін­ші енер­го­но­сії, зокре­ма й на АЗС. Це має бу­ти пре­дме­том до­слі­дже­н­ня АМКУ пер­шої ва­ги. Але по­ки що окрім­слів ре­аль­них дій не ви­дно. Чо­му так від­бу­ва­є­ться? Ко­мі­тет ду­же за­ле­жний від упов­но­ва­же­них, яких при­зна­ча­ють за по­го­дже­н­нямз уря­до­мі Пре­зи­ден­том. То­му по­лі­ти­чно у сво­їй ді­яль­но­сті го­ло­ва АМКУ пев­ною мі­рою все ще за­ле­жний. Про­те бу­ло б ба­жа­н­ня ре­фор­му­ва­ти. Ні­хто не мо­же йо­му за­ва­ди­ти ді­я­ти на вла­сний роз­суд. При­клад із го­ло­вою Оде­ської ОДА Ми­хай­лом Са­а­ка­шві­лі під­твер­дже­н­ня цьо­го. Ко­мі­тет та­кож мо­же іні­ці­ю­ва­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні по­си­ле­н­ня сво­єї не­за­ле­жно­сті. Зокре­ма, про­це­ду­ра обра­н­ня ке­рів­ни­ка і ке­рів­но­го скла­ду має від­бу­ва­ти­ся, як в НАБУ, на від­кри­то­му про­зо­ро­му кон­кур­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.