Лі­де­ри єв­ро­зо­ни укла­ли уго­ду що­до до­по­мо­ги Гре­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Лі­де­ри кра­їн єв­ро­зо­ни на екс­тре­но­му са­мі­ті, при­свя­че­но­му гре­цькій кри­зі, укла­ли но­ву уго­ду. Пер­ші по­ві­дом­ле­н­ня про це з’ яви­ли­ся у Twitter уча­сни­ків са­мі­ту в Брюс­се­лі.

«Уго­да», — свід­чить твіт прем’ єр- мі­ні­стра Бель­гії Шар­ля Мі­ше­ля.

Слі­дом­за цим­пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск по­ві­до­мив про те, що до­ся­гну­то одно­стай­ної зго­ди що­до на­да­н­ня Гре­ції фі­нан­со­вої до­по­мо­ги в ме­жах Єв­ро­пей­сько­го ста­бі­лі­за­цій­но­го ме­ха­ні­зму ( ESM — по­стій­но ді­ю­чо­го фон­ду фі­нан­со­вої ста­бі­лі­за­ції кра­їн єв­ро­зо­ни), а та­кож про про­ве­де­н­ня в Гре­ції сер­йо­зних ре­форм.

« Єв­ро­са­міт одно­стай­но до­сяг зго­ди. Все го­то­во для про­гра­ми ESM у по­єд­нан­ні із сер­йо­зни­ми ре­фор­ма­ми і фі­нан­со­вою до­по­мо­гою», — на­пи­сав Туск у сво­є­му Twitter.

«Нам­вда­ло­ся уни­кну­ти Grexit», — ого­ло­сив на прес-кон­фе­рен­ції в Брюс­се­лі го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер. Біль­шість ана­лі­ти­ків пе­ред­ба­ча­ли, що про­вал брюс­сель­сько­го са­мі­ту озна­ча­ти­ме ви­хід Гре­ції з єв­ро­зо­ни.

Юн­кер по­ві­до­мив та­кож, що до­ся­гну­ті на са­мі­ті до­мов­ле­но­сті пе­ред­ба­ча­ють, що до се­ре­ди но­ву уго­ду має схва­ли­ти гре­цький пар­ла­мент. По­тім умо­ви но­во­го па­ке­ту фі­нан­со­вої до­по­мо­ги Гре­ції ма­ють бу­ти схва­ле­ні пар­ла­мен­та­ми ще кіль­кох кра­їн єв­ро­зо­ни, зокре­ма й ні­ме­цьким бун­де­ста­гом.

«ВАЖ­КА БИ­ТВА»

«Це бу­ла важ­ка би­тва, те­пер нас че­ка­ють скла­дні рі­ше­н­ня, — за­явив прем’єр-мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас. — Ми взя­ли на се­бе від­по­від­аль­ність за ці рі­ше­н­ня, аби за­по­біг­ти ре­а­лі­за­ції най­ра­ди­каль­ні­ших пла­нів кон­се­рва­тив­них кіл у Єв­ро­пі». «Нам­вда­ло­ся ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти борг і за­без­пе­чи­ти се­ре­дньо­стро­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня. Гре­ція про­дов­жить бо­роть­бу, аби ма­ти змо­гу по­вер­ну­ти­ся до зро­ста­н­ня», — ска­зав Ци­прас.

На­га­да­є­мо, лі­де­ри кра­їн єв­ро­зо­ни май­же всю ніч з не­ді­лі на по­не­ді­лок — про­тя­гом17 го­дин — ве­ли на­пру­же­ні пе­ре­мо­ви­ни в Брюс­се­лі, на­ма­га­ю­чись по­го­ди­ти умо­ви на­да­н­ня подаль­ших кре­ди­тів Гре­ції.

УГО­ДА ЩО­ДО ГРЕ­ЦІЇ: ОСНОВ­НІ ПУН­КТИ

Те, що ві­до­мо на цей час: До­ся­гну­та в по­не­ді­лок уго­да на­дає Гре­ції час на пе­ре­мо­ви­ни що­до тре­тьої про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки та фі­нан­со­вої си­сте­ми. Гре­цький пар­ла­мент має за­твер­ди­ти по­го­дже­ні в Брюс­се­лі ре­фор­ми, і по­ки що не­має га­ран­тії, що ці за­хо­ди здо­бу­дуть під­трим­ку де­пу­та­тів. Уго­ду, до­ся­гну­ту в Брюс­се­лі, ма­ють та­кож за­твер­ди­ти пар­ла­мен­ти кра­їн єв­ро­зо­ни. Уго­да не пе­ред­ба­чає час­тко­во­го спи­са­н­ня за­бор­го­ва­но­сті Гре­ції, але Афі­ни отри­му­ють біль­ше ча­су на те, аби роз­пла­ти­ти­ся зі сво­ї­ми ве­ли­че­зни­ми бор­га­ми. Мі­ні­стри фі­нан­сів єв­ро­зо­ни обго­во­рять за­хо­ди що­до фі­нан­су­ва­н­ня гре­цької еко­но­мі­ки, які по­кри­ють її ко­ро­тко­стро­ко­ві по­тре­би. Єв­ро­пей­ський цен­траль­ний банк має ви­рі­ши­ти, чи до­сить пе­ре­кон­ли­вої уго­ди до­ся­гну­то за­для то­го, щоб збіль­ши­ти об­ся­ги фі­нан­со­вої до­по­мо­ги гре­цьким бан­кам, не­об­хі­дної для то­го, щоб во­ни зно­ву по­ча­ли ро­бо­ту. Гре­цькі акти­ви бу­де об’єд­на­но у спе­ці­аль­ний фонд роз­мі­ром 50 млрд єв­ро, по­ло­ви­ну яко­го бу­де ви­ко­ри­ста­но для ре­фі­нан­су­ва­н­ня гре­цьких бан­ків. Цим фон­дом­ке­ру­ва­тим уть під спо­сте­ре­же­н­ням Єв­ро­со­ю­зу.

13 ли­пня 2015 ро­ку. Ро­сій­ська слу­жба Бі-Бі-Сі. Дру­ку­є­ться зі ско­ро­че­н­ня­ми

ФО­ТО РЕЙТЕР

12 ЛИ­ПНЯ 2015 РО­КУ. АФІ­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.