«Про­фе­сіо­нал, який ро­зу­мі­є­ться на тон­ко­щах укра­їн­сько-поль­ських від­но­син»

В Укра­ї­ні по­слом Поль­щі ста­не ре­чник МЗС, ко­ли­шній жур­на­ліст «Га­зе­ти Ви­бор­чої»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми ко­мі­сія Се­йму із за­кор­дон­них справ за­твер­ди­ла кан­ди­да­ту­ру Мар­чі­на Вой­це­хов­сько­го на по­са­ду Над­зви­чай­но­го і Пов­но­ва­жно­го По­сла Поль­щі в Укра­ї­ні. А це озна­чає, що най­ближ­чим­ча­сом мо­жна очі­ку­ва­ти під­пи­са­н­ня ука­зу про при­зна­че­н­ня ре­чни­ка поль­сько­го МЗС гла­вою ди­пло­ма­ти­чної мі­сії в на­шій кра­ї­ні пре­зи­ден­том Поль­щі Бро­ні­сла­во­мКом оров­ським, який ви­ко­нує обов’яз­ки гла­ви дер­жа­ви до 5 сер­пня. Як ві­до­мо, но­во­обра­ний пре­зи­дент Ан­джей Ду­да при­сту­пає до ро­бо­ти ли­ше 6 сер­пня.

До ре­чі, де­пу­та­ти від опо­зи­цій­ної пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість», пред­став­ник якої пе­ре­міг на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, ви­сту­па­ли про­ти при­зна­че­н­ня Вой­це­хов­сько­го, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що йо­го кан­ди­да­ту­ра на по­са­ду по­сла не бу­ла узго­дже­на з Ду­дою.

«Я хо­тів би на­га­да­ти про за­клик обра­но­го пре­зи­ден­та не ухва­лю­ва­ти ва­жли­вих рі­шень, які зв’язу­ють ру­ки гла­ви дер­жа­ви. А рі­ше­н­ня в цьо­му кон­текс­ті ви­гля­дає са­ме так. Це пов’яза­но з над­зви­чай­но ва­жли­вою кра­ї­ною, осо­бли­во те­пер, ко­ли во­на ста­ла жер­твою агре­сії. В обов’яз­ки пре­зи­ден­та вхо­дить під­трим­ка ті­сних від­но­син з Укра­ї­ною, і то­му для їх ви­ко­на­н­ня у по­соль­стві має бу­ти пар­тнер, у яко­му аб­со­лю­тно впев­не­ний. Лю­ди­на, яка за­про­по­но­ва­на на цю по­са­ду, та­кої до­ві­ри у пре­зи­ден­та не­має. Крім то­го, з пре­зи­ден­том ні­хто не кон­суль­ту­вав­ся що­до цьо­го при­зна­че­н­ня», — на­го­ло­сив під час слу­хань у ко­мі­те­ті Вітольд Ва­щу­ков­ські.

Рі­ше­н­ня МЗС за­хи­щав де­пу­тат від прав­ля­чої пар­тії «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська» То­мас Ленц. «Це чу­до­ва кан­ди­да­ту­ра. Я за­кли­кав би об- ра­но­го пре­зи­ден­та не ста­ви­ти­ся до по­слів як до «сво­їх» чи «не сво­їх» у будь-якій уста­но­ві за кор­до­ном, зі сво­єї чи чу­жої пар­тії; а тіль­ки ста­ви­ти­ся так, як до по­слів, що пред­став­ля­ють Поль­ську Ре­спу­блі­ку», — ска­зав він.

А про свою по­зи­цію і те, якою він ба­чить ро­бо­ту на по­са­ді по­сла в Укра­ї­ні під час слу­хань Вой­це­хов­ський ска­зав на­сту­пне: «Сьо­го­дні оче­ви­дно, що пі­сля тим­ча­со­вої ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни зно­ву очі­ку­є­ться на­пру­же­н­ня. У будь-який мо­мент мо­жуть зно­ву від­но­ви­ти­ся бо­йо­ві дії. Це, зви­чай­но, має ве­ли­кий вплив на фун­кціо­ну­ва­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви, а са­ме на рі­вень її не­ста­біль­но­сті та від­да­но­сті реформам. Ціл­ком мо­жли­во, що са­ме в цьо­му по­ля­гає ме­та Ро­сії в Укра­ї­ні: не до­зво­ли­ти Ки­є­ву ста­ти ко­ли-не­будь успі­шною дер­жа­вою, про­ве­сти успі­шну транс­фор­ма­цію та ре­фор­ми».

Він по­обі­цяв пра­цю­ва­ти над від­нов­ле­н­ням ді­яль­но­сті Фо­ру­му поль­сько-укра­їн­сько­го пар­тнер­ства та Поль­сько-укра­їн­ської між­уря­до­вої ко­мі­сії з еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Вой­це­хов­ський та­кож вка­зав на не­об­хі­дність вне­се­н­ня змін в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві що­до та­ких ор­га­ні­за­цій, як ОУН та УПА. Він по­ві­до­мив де­пу­та­тів, що Поль­ща най­ближ­чим ча­сом до­пра­вить гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу в Оде­ську область.

Як від­зна­чи­ло в коментарі «Дню» дже­ре­ло в укра­їн­сько­му МЗС, Ко­мо­ров­ський, мо­же, і під­пи­ше указ, але по­тім­тре­ба бу­де все одно по­го­джу­ва­ти з Ду­дою під­пи­са­н­ня вір­чих гра­мот. Ра­зом з тим, спів­ро­змов­ник ска­зав у фор­ма­ті не під за­пис, що Вой­це­хов­ський ду­же до­бра кан­ди­да­ту­ра. «Він при­хиль­ник укра­їн­сько-поль­сько­го по­єд­на­н­ня та спів­пра­ці, і ро­сі­я­ни актив­но про­ти­ді­ють при­зна­чен­ню Вой­це­хов­сько­го», — на­го­ло­сив ди­пло­мат.

Де­я­кі укра­їн­ські ви­да­н­ня, ко­мен­ту­ю­чи цю но­ви­ну, ро­блять акцент на та­ко­му: «Чо­му при­зна­ча­ють мо­ло­до­го, не­до­свід­че­но­го, але ам­бі­цій­но­го но­ва­то­ра? Чи не свід­чить це про те, що Поль­ща змен­шує ва­жли­вість Укра­ї­ни у сво­їй по­лі­ти­ці?»

І справ­ді Вой­це­хов­ський за­мі­нить на цій по­са­ді Ген­ри­ка Лі­тві­на, істо­ри­ка за осві­тою, який пра­цює в Ки­є­ві з 2011 ро­ку і має ве­ли­че­зний ди­пло­ма­ти­чний до­свід.

Але це вже не пер­ший ви­па­док, ко­ли в Поль­щі при­зна­ча­ють по­сла­ми ре­чни­ка зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства. У ве­ре­сні 2013 ро­ку по­пе­ре­дни­ка Вой­це­хов­сько­го на по­са­ді ре­чни­ка МЗС Мар­чі­на Бо­са­цько­го, та­кож ко­ли­шньо­го жур­на­лі­ста «Га­зе­та Ви­бор­ча», бу­ло при­зна­че­но на по­са­ду по­сла Поль­щі у Ка­на­ді. Та й у на­шій кра­ї­ні чи­ма­ло при­кла­дів при­зна­че­н­ня з ре­чни­ків МЗС на по­са­ду по­слів.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на ГО­ПКО не вба­чає ні­чо­го по­га­но­го в при­зна­чен­ні ре­чни­ка поль­сько­го МЗС по­сломв Укра­ї­ні.

«По­слу Поль­щі Ген­ри­ку Лі­тві­ну тре­ба по­дя­ку­ва­ти за ро­бо­ту, а Вой­це­хов­сько­го при­ві­та­ти з при­зна­че­н­ням по­слом­до нас. Він — про­фе­сіо­наль­на лю­ди­на, яка ро­зу­мі­є­ться на тон­ко­щах укра­їн­сько-поль­ських від­но­син, усві­дом­лює роль Укра­ї­ни в Єв­ро­пі та для Поль­щі зокре­ма. Вва­жаю, що нам­теж тре­ба по­си­лю­ва­ти ди­пло­ма­ти­чний кор­пус онов­лю­ю­чи ка­дри но­ви­ми си­ла­ми та енер­гі­єю мо­ло­дих фа­хів­ців», — ска­за­ла Го­пко «Дню».

На­га­да­є­мо, що до при­зна­че­н­ня ре­чни­ко­мМЗС у ве­ре­сні 2013 ро­ку Вой­це­хов­ський з 1998 ро­ку пра­цю­вав жур­на­лі­стом, пу­блі­ци­стом і огля­да­чем най­впли­во­ві­шо ї у Поль­щі «Га­зе­ти Ви­бор­чої».

Він був вій­сько­вим ко­ре­спон­ден­том цьо­го ви­да­н­ня під час вій­ни в Ко­со­во­му, усу­не­н­ня Сло­бо­да­на Мі­ло­ше­ви­ча... Як фа­хі­вець зі Схі­дної Єв­ро­пи, він ба­га­то ро­ків пра­цю­вав ко­ре­спон­ден­том «Га­зе­ти Ви­бор­чої» у Ки­є­ві та Мо­скві. Він та­кож се­бе про­я­вив як ре­жи­сер і сце­на­рист, а та­кож ав­тор не­і­гро­во­го кі­но. Зокре­ма є по­ста­нов­ни­ком до­кум ен­таль­них філь­мів «За Ні­ма­ном» (1998) і «В очі­ку­ван­ні мі­ньян» (2000), пов’яза­них з істо­ри­чни­ми та су­спіль­ни­ми те­ма­ми, зокре­ма й істо­рі­єю бі­ло­ру­ських по­ля­ків та поль­ських єв­ре­їв. Крім­то­го, він ав­тор ста­тей, які ви­сві­тлю­ють поль­сько-укра­їн­ські від­но­си­ни під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Вой­це­хов­ський на­пи­сав книж­ку «По­ма­ран­че­вий май­дан» — про укра­їн­ські по­дії 2004 ро­ку, а та­кож ко­ле­кцію текстів «Во­линь 1943 — 2008. При­ми­ре­н­ня». 2010 ро­ку він став ла­у­ре­а­том пре­мії Поль­сько-укра­їн­сько­го по­єд­на­н­ня, яка що­рі­чно при­су­джу­є­ться укра­їн­ця­мі по­ля­кам­за зна­чний вне­сок у по­пу­ля­ри­за­цію і по­гли­бле­н­ня від­но­син між обо­ма кра­ї­на­ми.

Про­тя­гом­двох ро­ків Вой­це­хов­ський був за­сту­пни­ком­ке­рів­ни­ка Між­на­ро­дно­го фон­ду со­лі­дар­но­сті, який вті­лює про­е­кти з де­мо­кра­ти­за­ції, поль­сько­го мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ у рі­зних ре­гіо­нах сві­ту. Він — при­хиль­ник ідеї «Схі­дно­го пар­тнер­ства» та є екс­пер­то­му спра­вах Схі­дної Єв­ро­пи.

Вой­це­хов­ський віль­но во­ло­діє ан­глій­ською, фран­цузь­кою, ро­сій­ською та укра­їн­ською мо­ва­ми.

МАРЧІН ВОЙ­ЦЕ­ХОВ­СЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.