У Се­ред­зем­но­му мо­рі вря­то­ва­но по­над 800 мі­гран­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

809 не­ле­галь­них ім­мі­гран­тів бу­ло вря­то­ва­но з чов­нів, які за­зна­ли ли­ха в Си­ци­лій­ській про­то­ці, яка від­окрем­лює Лі­вію від пів­ден­них бе­ре­гів Іта­лії. Як по­ві­дом­ляє аген­ція АНСА, швед­ське су­дно зі скла­ду єв­ро­пей­ської мі­сії « Три­тон » на­да­ло до­по­мо­гу 611 ім­мі­гран­там, се­ред яких бу­ло 58 ді­тей. Ще два су­дна — одне вій­сько­ве, ін­ше тор­гі­вель­не — прийня­ли на свій борт 198 не­ле­га­лів, яких бу­ло до­став­ле­но на іта­лій­ський острів Лам­пе­ду­за. За ві­до­мо­стя­ми ООН, з по­ча­тку 2015 ро­ку до Єв­ро­пи че­рез Се­ред­зем­не мо­ре вте­кло близь­ко 137 тис. осіб, по­над 1 тис. 800 осіб за­ги­ну­ло. На­га­да­є­мо, мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн ЄС у черв­ні схва­ли­ли про­ве­де­н­ня вій­сько­во-мор­ської опе­ра­ції про­ти кон­тра­бан­ди­стів, які не­ле­галь­но пе­ре­прав­ля­ли бі­жен­ців до Єв­ро­пи. За до­по­мо­гою ко­ра­блів, лі­та­ків і без­пі­ло­тни­ків пла­ну­є­ться зі­бра­ти яко­мо­га біль­ше да­них про ді­яль­ність кон­тра­бан­ди­стів і за­три­ма­ти їх, а по­тім кон­фі­ску­ва­ти і зни­щи­ти їхні кораблі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.