Ємен: «гу­ма­ні­тар­не пе­ре­мир’я» зір­ва­но

Den (Ukrainian) - - День Планети -

« Гу­ма­ні­тар­не пе­ре­мир’ я » в Єме­ні зір­ва­но: « ара­вій­ська ко­а­лі­ція» від­но­ви­ла авіа­на­льо­ти на по­зи­ції ху­си­тів. Са­у­дів­ські вій­сько­ви­ки за­яви­ли, що не отри­ма­ли від ООН га­ран­тій то­го, що ху­си­ти до­три­му­ва­ти­му­ться при­пи­не­н­ня во­гню у свою чер­гу, по­ві­дом­ляє Euronews. «Гу­ма­ні­тар­ну па­у­зу» для до­прав­ле­н­ня до Єме­ну про­до­воль­ства і ме­ди­ка­мен­тів ООН пла­ну­ва­ла роз­по­ча­ти в ніч на су­бо­ту і про­дов­жи­ти що­най­мен­ше до че­твер­га - за­кін­че­н­ня Ра­ма­да­ну. Про­те на­льо­ти ко­а­лі­ції від­но­ви­ли­ся вже че­рез дві го­ди­ни пі­сля фор­маль­но­го по­ча­тку пе­ре­мир’я. Жер­тва­ми цих авіа­уда­рів ста­ють і со­ю­зни­ки ко­а­лі­ції: на ви­хі­дних на пів­дні кра­ї­ни від­бу­ло­ся по­хо­ва­н­ня 53-х вій­сько­во­слу­жбов­ців, при­бі­чни­ків екс-пре­зи­ден­та кра­ї­ни Ман­су­ра Ха­ді; їхню ка­зар­му ара­вій­ські ВПС роз­бом­би­ли по­мил­ко­во.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.