Сав­чен­ко за­гро­жує до 25 ро­ків ув’язне­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Укра­їн­ській льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко за­гро­жує до 25 ро­ків ув’язне­н­ня, йде­ться в за­яві офі­цій­но­го пред­став­ни­ка слід­чо­го ко­мі­те­ту Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Мар­кі­на. «Сав­чен­ко зви­ну­ва­чу­ють у за­ма­ху на вбив­ство ци­віль­них осіб, які мо­гли по­стра­жда­ти в ре­зуль­та­ті ско­ри­го­ва­но­го нею ар­ти­ле­рій­сько­го об­стрі­лу. Сан­кція ці­єї стат­ті пе­ред­ба­чає по­ка­ра­н­ня аж до до­ві­чно­го по­збав­ле­н­ня во­лі, про­те від­по­від­но до КК Ро­сії жін­кам­до­ві­чне ув’ язне­н­ня не при­зна­ча­є­ться. Та­ким чи­ном, ма­кси­маль­ний тер­мін по­збав­ле­н­ня во­лі, який за­гро­жує Сав­чен­ко, ста­но­вить 25 ро­ків», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Ро­сії Ві­ктор Гринь за­твер­див зви­ну­ва­чу­валь­ний ви­сно­вок у кри­мі­наль­ній спра­ві сто­сов­но Сав­чен­ко. « Кри­мі­наль­ну спра­ву на­прав­ле­но для роз­гля­ду по су­ті до До­не­цько­го мі­сько­го су­ду Ро­стов­ської обла­сті», — від­зна­чи­ли в прес-слу­жбі ві­дом­ства. Як на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні, Сав­чен­ко зви­ну­ва­чу­є­ться у вбив­стві і в за­ма­ху на вбив­ство.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.