У Румунії аре­шту­ва­ли акти­ви прем’єр-мі­ні­стра че­рез фі­нан­со­ві зло­чи­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Румунії про­ку­ра­ту­ра аре­шту­ва­ла акти­ви прем’ єр- мі­ні­стра кра­ї­ни Ві­кто­ра Пон­ти, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у фі­нан­со­вих зло­чи­нах. Про це по­ві­дом­ляє AP. Як за­зна­ча­є­ться, Пон­ті бу­ли пред’ яв­ле­ні зви­ну­ва­че­н­ня що­до ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків, від­ми­ва­н­ня гро­шей і да­чі не­прав­ди­вих свід­чень у той час, як він пра­цю­вав адво­ка­том 2007 і 2008 рр. Крім то­го, за сло­ва­ми про­ку­ро­рів, во­ни тим­ча­со­во за­мо­ро­зи­ли осо­би­сті акти­ви прем’єр-мі­ні­стра. На­ра­зі не­ві­до­мо, чи бу­де за­а­ре­што­ва­но Пон­ту, в яко­го є іму­ні­тет до окре­мих зви­ну­ва­чень. Во­дно­час, як за­зна­чає агент­ство, іму­ні­тет прем’єр-мі­ні­стра Румунії не по­ши­рю­є­ться на зви­ну­ва­че­н­ня в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків та від­ми­ван­ні зло­чин­них до­хо­дів. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше На­ціо­наль­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний ди­ре­кто­рат Румунії (DNA) по­ру­шив кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до прем’ єр-мі­ні­стра кра­ї­ни Ві­кто­ра Пон­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.