У Бри­та­нії за­кри­ли ра­ху­нок «Рос­сия се­го­дня»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­ху­нок пред­став­ни­цтва між­на­ро­дно­го ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства «Рос­сия се­го­дня», до скла­ду яко­го вхо­дить про­па­ган­дист­ський ка­нал Russia Today і РІА « Но­во­сти » , у Ве­ли­ко­бри­та­нії в бан­ку Barclay’s був за­кри­тий че­рез сан­кції бри­тан­сько­го ка­зна­чей­ства. Про це по­ві­дом­ляє РІА «Но­во­сти» з по­си­ла­н­ням на пред­став­ни­ка бан­ку. «Ра­ху­нок за­кри­то... банк має на­ді­сла­ти від­по­від­не по­ві­дом­ле­н­ня», — по­ін­фор­му­вав пред­став­ник бан­ку, від­мо­вив­шись офі­цій­но на­зи­ва­ти при­чи­ни за­кри­т­тя ра­хун­ку. Про­те пі­зні­ше дже­ре­ло в бан­ків­ських ко­лах по­ясни­ло, що ка­зна­чей­ство Ве­ли­ко­бри­та­нії вне­сло до спи­ску осіб, які під­па­да­ють під фі­нан­со­ві сан­кції, ген­ди­ре­кто­ра агент­ства Дми­тра Ки­се­льо­ва, че­рез що МІА мо­гло по­тра­пи­ти під фі­нан­со­ві обме­же­н­ня. На­ра­зі ра­ху­нок за­кри­то, до­ступ до ін­фор­ма­ції з ньо­го за­бо­ро­не­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.