«Ва­жли­во об’єктив­но ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції»

Що на­справ­ді спри­чи­ни­ло «ви­бух»?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Мій дав­ній сло­ва­цький друг Пе­тер, з каз­ко­во гар­но­го мі­сте­чка Бар­ді­є­ва, два ро­ки по­спіль від­кла­дав свій ві­зит до ме­не че­рез по­дії в Укра­ї­ні. Цьо­го ро­ку, по­при за­сте­ре­же­н­ня си­на, він та­ки по­ві­рив ме­ні, що вій­на — да­ле­ко від За­кар­па­т­тя, і два ти­жні то­му, ра­зом із дру­жи­ною Ге­ле­ною го­стю­ва­ли в нас. Для кра­щих вра­жень ми по­ве­зли дру­зів на фе­сти­валь у Ко­ло­ча­ву, а по до­ро­зі від­ві­да­ли мир­не Му­ка­че­ве. А рів­но че­рез два ти­жні мі­сто над Ла­то­ри­цею ра­пто­во ста­ло лі­де­ром тра­гі­чних но­вин, від­ті­снив­ши на дру­гий план на­віть по­дії на Дон­ба­сі...

Що на­справ­ді спри­чи­ни­ло « ви­бух»? Від­по­відь на це пи­та­н­ня сьо­го­дні у ЗМІ та в со­ці­аль­них ме­ре­жах да­ють фа­кти­чно всі. Спро­бу­є­мо для по­ча­тку ви­кла­сти низ­ку фа­ктів, які ма­ли мі­сце на Закарпатті впро­довж остан­ніх ти­жнів.

НА­ПЕ­РЕ­ДО­ДНІ

Ві­до­мо, що осно­вою чи не всіх про­ти­сто­янь, кон­флі­ктів і во­єн є пе­ре­роз­по­діл фі­нан­со­вих по­то­ків та за­во­ло­ді­н­ня об’єкта­ми, які фор­му­ють ці по­то­ки. На Закарпатті не­має ву­гіль­них ко­па­лень, ме­та­лур­гій­них гі­ган­тів, уні­каль­них фе­ро­сплав­них, ти­та­но-ма­гні­є­вих та при­пор­то­вих за­во­дів, на­фто­вих і бур­шти­но­вих ро­до­вищ та ін­ших при­ва­бли­вих об’єктів, які ста­ють остан­ні­ми ро­ка­ми пре­дме­том жор­сто­ко­го про­ти­сто­я­н­ня між «аку­ла­ми бі­зне­су» та «ди­но­зав­ра­ми вла­ди».

У нас най­по­ту­жні­ши­ми дже­ре­ла­ми по­пов­не­н­ня осо­би­стих ра­хун­ків в офшо­рах та «піджив­ле­н­ня» ко­ру­пціо­не­рів у сто­ли­ці є не­кон­тро­льо­ва­не лі­со­ко­ри­сту­ва­н­ня та кон­тра­бан­да тим­же сві­жо­зру­ба­ним лі­сом , кон­тра­фа­ктни­ми ци­гар­ка­ми та ал­ко­го­лем, пе­ре­прав­ле­н­ня че­рез кор­дон не­ле­галь­них мі­гран­тів, нар­ко­тра­фі­ки. На Закарпатті, де на­віть ді­ти за­люб­ки бав­ля­ться у ми­тни­ків та кон­тра­бан­ди­стів, вва­жа­ють, що край ре­аль­но кон­тро­лює той, хто кон­тро­лює ми­тни­цю. Ін­ші ба­га­ті та впливові бі­зне­сме­ни, чи­нов­ни­ки, пра­во­охо­рон­ці — про­сто «в до­лі». То­му став­ки у бо­роть­бі за «хвір­тку» на кор­до­ні ча­сом­біль­ші, ніж жи­т­тя...

От­же, три ти­жні то­му, 18 черв­ня, прес- слу­жба За­кар­пат­ської ми­тни­ці ДФС Укра­ї­ни не­спо­ді­ва­но по­ві­до­ми­ла про те, що в.о. ке­рів­ни­комм итни­ці на ці­лий мі­сяць при­зна­че­но Р.Кур­тя­ка, оскіль­ки чин­ний на­чаль­ник В.Сим­че­ра ра­пто­во за­не­ду­жав. Оскіль­ки Р.Кур­тяк до ро­бо­ти на ми­тни­ці пра­цю­вав по­мі­чни­ком на­ро­дно­го де­пу­та­та Р.Гро­ва­та, зна­ю­чі лю­ди ви­сло­ви­ли при­пу­ще­н­ня, що по­ча­ла­ся бо­роть­ба за кон­троль над осно­вою еко­но­мі­чно­го бла­го­по­луч­чя впли­во­вих лю­дей краю, і са­ме де­пу­та­ти від «УДА­Ру» хо­чуть ма­ти там свою лю­ди­ну.

Че­рез кіль­ка днів по цьо­му, 9 ли­пня, прес-слу­жби обла­сно­го управ­лі­н­ня СБУ та про­ку­ра­ту­ри роз­бур­ха­ли ме­ді­а­про­стір обла­сті ін­фор­ма­ці­єю про за­три­ма­н­ня на ха­ба­рі на­чаль­ни­ка та го­лов­но­го ін­спе­кто­ра ми­тно­го по­сту «Ужго­род», які за­про­ва­ди­ли ме­ха­нізм си­стем­них по­бо­рів із мі­сце­вих ме­шкан­ців за без­пе­ре­шко­дний про­пуск то­ва­рів в Укра­ї­ну з, як ска­за­но у по­ві­дом­лен­ні, «ден­ною су­мою ви­ру­чки», яку ті зби­ра­ли впро­довж сво­єї змі­ни. Зро­зумі­ло, що «чор­на ка­са» при­зна­ча­ла­ся не ли­ше цим двом охо­рон­цям еко­ном ічної цно­ти кра­ї­ни, а й їхнім­ке­рів­ни­кам .

ТЕ­АТР АБ­СУР­ДУ

Кри­ва­ві по­дії ми­ну­лої су­бо­ти сво­єю зу­хва­лі­стю та жор­сто­кі­стю збу­ри­ли та не­аби­як на­ля­ка­ли увесь край. Однак вслу­ха­ю­чись у коментарі так чи іна­кше при­че­тних до зброй­но­го кон­флі­кту пер­сон та за­ці­кав­ле­них осіб, від по­чу­то­го про­сто ди­ву­є­шся. На­ро­дний де­пу­тат Ми­хай­ло Ла­ньо, з бу­дів­лі яко­го все по­ча­ло­ся, роз­по­вів: «До ме­не при­йшли хло­пці з «Пра­во­го се­кто­ру» Ми си­ді­ли, пи­ли ка­ву. Во­ни ска­за­ли, щоб я до­по­міг їм вла­шту­ва­ти в са­на­то­рій бій­ців АТО. Я ска­зав, що до­по­ма­га­ти­ме­мо. У нас бу­ла нор­маль­на роз­мо­ва, і ра­птом ми по­чу­ли по­стріл. За­йшов мій по­мі­чник і ска­зав, що у дво­рі за­стре­ли­ли яко­гось хло­пця. Я за­пи­тав у ко­ман­ди­ра, що там ста­ло­ся, а він від­по­вів: «Я ж вам­ка­зав, що лю­ди, які при­хо­дять, тро­хи кон­ту­же­ні». Я ви­йшов ра­зо­міз ним, во­ни за­бра­ли ті­ло і по­кла­ли в ба­га­жник. Пі­сля цьо­го во­ни по­їха­ли, і я вже чую, що бу­ла пе­ре­стріл­ка з мі­лі­ці­єю».

Не менш ко­ло­ри­тно ви­гля­дав у ЗМІ Ро­ман Стой­ка — екс-мі­лі­ціо­нер, ком­бат 1-го за­па­сно­го ба­таль­йо­ну ДУК ПС та син одно­го з ко­ли­шніх ви­со­ко­по­са­дов­ців Управ­лі­н­ня СБУ на Закарпатті. У про­між­ку між пе­ре­стріл­ка­ми він яки­мось чи­ном­за­пи­сав і пе­ре­дав до со­цме­реж вла­сне ві­део­звер­не­н­ня, у яко­му ви­клав свою вер­сію при­чин і пе­ре­бі­гу зброй­но­го кон­флі­кту в Му­ка­че­ві. У ньо­му він твер­дить, що « кри­мі­наль­ний ав­то­ри­тет Блюк (М.Ла­ньо) три дні то­му ви­кли­кав нас на пе­ре­го­во­ри у зв’яз­ку з тим, що на­ші па­тру­лі чер­гу­ють бі­ля ми­тниць і не пу­ска­ють кон­тра­бан­ду. Нас при­їха­ло на спорт­ба­зу 12 чо­ло­вік, а тут нас че­ка­ло близь­ко 100 «ті­ту­шок» з во­гне­паль­ною збро­єю. Я сам­за­йшов до Блю­ка в ка­бі­нет, а він по­чав ме­ні роз­ка­зу­ва­ти свою «по­лі­ти­ку», що тут йо­го те­ри­то­рія, тут йо­го зем­ля і кон­тра­бан­дний «бі­знес» весь йо­го, і во­ни з Ша­ра­ни­чем (на­чаль­ни­ком УМВС Укра­ї­ни в За­кар­пат­ській обла­сті Сер­гі­єм Ша­ра­ни­чем. — В.І.) нас сю­ди не допу­стять. І що за ни­ми сто­їть Ме­двед­чук...»

Упро­довж кіль­кох го­дин з по­ча­тку му­ка­чів­сько­го кро­во­про­ли­т­тя де­мон­стра­тив­но мов­чав актив­ний фейс­бу­кі­вець та один із най­впли­во­ві­ших за­кар­па­тців остан­ніх де­ся­ти­літь Ві­ктор Ба­ло­га, без ві­до­ма яко­го в обла­сті на­вряд чи від­бу­ва­є­ться будь-яка су­спіль­но ва­жли­ва по­дія. Йо­го за­ява в Ін­тер­не­ті з’яви­ла­ся ли­ше під ве­чір: «За­раз я на мі­сці, де пе­ре­бу­ває «Пра­вий се­ктор». За­про­си­ли бу­ти пе­ре­го­вор­ни­ком. За­ра­ди при­пи­не­н­ня кро­во­про­ли­т­тя я прийняв цю про­по­зи­цію. Во­ни го­то­ві зда­ти­ся... До­вів їхні ви­мо­ги до ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви. Щоб не бу­ло кро­во­про­ли­т­тя, за­раз по­трі­бне тіль­ки одне рі­ше­н­ня. По­лі­ти­чне», — по­ві­до­мив В.Ба­ло­га. Ми­ро­твор­чі зу­си­л­ля Ві­кто­ра Іва­но­ви­ча про­дов­жив Дми­тро Ярош, який при­був на За­кар­па­т­тя на­сту­пно­го дня, але мит­тє­во­го ефе­кту во­ни не да­ли.

Па­ра­лель­но з пе­ре­мо­ви­на­ми з ото­че­ни­ми у лі­сі бій­ця­ми «Пра­во­го се­кто­ра» За­кар­па­т­тя впро­довж до­би актив­но на­пов­ню­ва­ло­ся си­ло­ви­ка­ми. Уве­че­рі та вно­чі на ужго­род­ське лі­то­ви­ще при­бу­ло кіль­ка вій­сько-транс­порт­них су­ден із спе­цна­зом, бо­йо­ві ге­лі­ко­пте­ри, а у не­ді­лю вдень з бо­ку Львів­ської обла­сті у За­кар­па­т­тя вві­йшла ко­ло­на Нац­гвар­дії з БТРа­ми та ін­шою вій­сько­вою спе­цте­хні­кою. Щось не ду­же ві­ри­ться, що зав­да­н­ня­м­йом у бу­де ли­ше роз­збро­є­н­ня де­ся­тка «не­без­пе­чних бо­йо­ви­ків».

І на­о­ста­нок. На­пев­но, ра­но чи пі­зно в обла­сті щось схо­же му­си­ло ста­ти­ся. Із одно­го бо­ку — вла­да, пу­по­ви­ною пов’яза­на з кри­мі­на­лі­те­том, та на­скрізь про­гни­лі пра­во­охо­рон­ні стру­кту­ри, які об­слу­го­ву­ють усю цю оме­лу. Із дру­го­го — не­за­кон­ні озбро­є­ні фор­му­ва­н­ня, у чи­їх ря­дах не ли­ше щи­рі па­трі­о­ти та да­ле­ко не аль­тру­їсти, яких тре­ті ро­лі у су­спіль­них роз­кла­дах уже не вла­што­ву­ють. А в осно­ві ці­єї спо­тво­ре­ної іє­рар­хії — об­кра­де­ний і об­кла­де­ний по­да­тка­ми, та­ри­фа­ми і по­бо­ра­ми на­род, у яко­го ма­те­рі­аль­ний і мо­раль­ний ре­сурс утри­му­ва­ти цей прес уже ви­чер­пу­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.