«НЕ­СПРО­МО­ЖНІСТЬ ЕЛІТ І СИ­ЛО­ВИХ ОР­ГА­НІВ МО­ЖЕ МА­ТИ КА­ТА­СТРО­ФІ­ЧНІ НАСЛІДКИ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Ма­рі­ан ТО­КАР, за­ві­ду­вач ка­фе­дри по­лі­то­ло­гії і дер­жав­но­го управ­лі­н­ня Ужго­род­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної ре­гіо­на­лі­сти­ки:

— Це за­го­стре­н­ня мо­жна вва­жа­ти час­тко­во очі­ку­ва­ним. Але якщо мо­жна бу­ло про­гно­зу­ва­ти кон­флікт у між­на­ціо­наль­ній пло­щи­ні, то за­раз да­ли­ся взна­ки про­бле­ми тра­ди­цій­ної кла­но­во­сті в ре­гіо­ні. Ко­ли в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла­ся бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю (а кон­тра­бан­да її не­від’єм­на ча­сти­на), з’яви­ла­ся мо­жли­вість пе­ре­роз­по­ді­лу «рин­ків». Га­даю, що це пер­шо­при­чи­на про­бле­ми.

По-дру­ге, За­кар­па­т­тя істо­ри­чно за­ли­ши­ло­ся по­за ува­гою змін у дер­жа­ві. Ста­тус пе­ри­фе­рій­но­сті є не­змін­ним, а от­же, бо­роть­ба мі­сце­вої бі­зне­се­лі­ти «під шу­мок» за­галь­но­дер­жав­них по­дій — це бла­го­да­тний час. Га­даю, що му­ка­чів­ські по­дії — це на­слі­док са­ме цих фа­кто­рів. Во­дно­час во­ни ого­ли­ли зна­чну ча­сти­ну про­блем, пов’яза­них зі збро­єю по­за зо­ною АТО, на­да­н­ням­по­слуг до­бро­віль­них фор­му­вань мі­сце­вим кла­нам, спів­пра­ці із си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми, ре­аль­ни­ми мо­ти­ва­ми ти­ску на опо­нен­тів то­що.

Ва­жли­во за­раз об’єктив­но ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції, оскіль­ки не­га­тив­ні тенденції мо­жуть спро­во­ку­ва­ти ін­ші про­я­ви де­ста­бі­лі­за­ції в ре­гіо­ні. За­раз для За­кар­па­т­тя це удар по ту­ри­зму, між­ре­гіо­наль­ній спів­пра­ці, ко­мер­ції. У цій си­ту­а­ції не­об­хі­дно згур­ту­ва­ти всі здо­ро­ві си­ли на збе­ре­же­н­ня то­ле­ран­тно­го імі­джу краю та по­пе­ре­дже­н­ня схо­жих по­дій у май­бу­тньо­му. На­сам­пе­ред, ува­жни­ми ма­ють бу­ти пред­став­ни­ки елі­ти, мі­сце­ві та си­ло­ві ор­га­ни... Їхня не­спро­мо­жність ефе­ктив­но ре­гу­лю­ва­ти си­ту­а­цію мо­же ма­ти ка­та­стро­фі­чні наслідки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.