«БА­НАЛЬ­НА СПРО­БА ПЕ­РЕ­РОЗ­ПО­ДІ­ЛИ­ТИ ГРО­ШО­ВІ ПО­ТО­КИ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Пав­ло ГОМОНАЙ, го­ло­ва ГО «Гро­мад­ський кон­вент», го­лов­ний ре­да­ктор мі­лі­тар­но­го жур­на­лу «Ми­ро­тво­рець»:

— У му­ка­чів­ських по­ді­ях го­ді шу­ка­ти ви­со­кі ідеї чи по­лі­ти­чну до­ціль­ність. Їх там­нем а, це бу­ла ба­наль­на спро­ба пе­ре­роз­по­ді­ли­ти гро­шо­ві по­то­ки.

Роз­ви­ток За­кар­па­т­тя галь­му­є­ться на­пів­фе­одаль­ни­ми кла­на­ми, які не ба­чать ін­ших спосо­бів за­ро­бі­тку, крім кон­тра­бан­ди та ре­ке­ту. Мі­лі­ція, про­ку­ра­ту­ра та СБУ ін­те­гро­ва­ні в кри­мі­наль­ні схе­ми, при­кри­ва­ють пе­ре­ве­зе­н­ня то­ва­рів без ми­тно­го оформ­ле­н­ня, кон­тра­бан­ду нар­ко­ти­ків та си­га­рет че­рез «зе­льон­ку» (по­за про­пу­скних пун­ктів) та не­за­кон­ні вріз­ки у про­ду­кто­про­во­ди. Вар­то зга­да­ти, що 70-й округ, за яки­м­оби­рав­ся ра­ні­ше су­ди­мий де­пу­тат Ми­хай­ло Ла­ньо, був на­рі­за­ний спе­ці­аль­но під ньо­го і вклю­чає в основ­но­му де­пре­сив­ні се­ла чо­ти­рьох ра­йо­нів, де він має ма­кси­маль­ний вплив.

Що ж до за­кар­пат­сько­го «Пра­во­го се­кто­ру», про­бле­ми по­ча­ли­ся з мо­мен­ту, ко­ли не вда­ло­ся пе­ре­тво­ри­ти йо­го на пов­но­цін­ну по­лі­ти­чну пар­тію, яка б ді­я­ла в пра­во­во­му по­лі Укра­ї­ни. Ба­га­то лю­дей за цей час по­ки­ну­ло її ря­ди. Озбро­є­не угру­пу­ва­н­ня за ти­ся­чі кі­ло­ме­трів від фрон­ту не мо­же три­ва­лий час існу­ва­ти без фі­нан­су­ва­н­ня, ра­но чи пі­зно во­но або по­чне при­йма­ти за­мов­ле­н­ня на ро­збор­ки, або по­чне ці роз­бор- ки са­мо­стій­но. Ви­хід із си­ту­а­ції мо­же бу­ти один — пов­на са­на­ція по­лі­ти­чної си­сте­ми За­кар­па­т­тя, звіль­не­н­ня мі­сце­вих си­ло­ви­ків, ле­га­лі­за­ція ПС із пе­ре­хо­до­му по­лі­ти­чну пло­щи­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.