«ПО­ДІЇ В МУ­КА­ЧЕ­ВО­МУ ПЕ­РЕ­НО­СЯТЬ НЕ­СТА­БІЛЬ­НУ СИ­ТУ­А­ЦІЮ ВЖЕ НА КОР­ДОН УКРА­Ї­НИ З ЄС»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Сві­тла­на МІТРЯЄВА, ди­ре­ктор РФ На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень в м. Ужго­род:

— Стра­те­гі­чним на­прям ком­су­ча­сної укра­їн­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки є без­аль­тер­на­тив­ність єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. Пі­сля по­ча­тку агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни на пи­та­н­ня про «єв­ро­пей­ський ви­бір» отри­ма­но оста­то­чну від­по­відь. Єв­ро­пей­ська ін­те­гра­ція втра­ти­ла ха­ра­ктер зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних опцій і пе­ре­тво­ри­ли­ся на ім­пе­ра­тив­ну ви­мо­гу збе­ре­же­н­ня Укра­ї­ни як дер­жа­ви. Кон­кре­тні зав­да­н­ня, спря­мо­ва­ні на ін­те­гру­ва­н­ня в єв­ро­пей­ські стру­кту­ри, отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС, на­бу­ли для Укра­ї­ни ек­зи­стен­ці­йо­го зна­че­н­ня, а ці­на мо­жли­вих по­хи­бок та про­ра­хун­ків зна­чно зро­сла.

Во­дно­час про­тя­гом остан­ньо­го пе­рі­о­ду кар­ди­наль­но змі­нив­ся й ускла­днив­ся як між­на­ро­дний, так і вну­трі­шньо­укра­їн­ський кон­текст, в яко­му від­бу­ва­є­ться ре­а­лі­за­ція єв­ро­ін­те­гра­цій­них зав­дань. У цьо­му кон­текс­ті ви­ни­кає низ­ка но­вих чин­ни­ків як по­зи­тив­но­го, так і не­га­тив­но­го ха­ра­кте­ру. Що­до остан­ніх — зокре­ма і по­дії в Му­ка­че­во­му, які ство­ри­ли сер­йо­зні ви­кли­ки для єв­ро­ін­те­гра­цій­них пла­нів Укра­ї­ни, отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС та не спри­я­ють ство­рен­ню по­зи­тив­но­го імі­джу Укра­ї­ни в Єв­ро­пі та сві­ті, пе­ре­но­ся­чи не­ста­біль­ну си­ту­а­цію вже на кор­дон Укра­ї­ни з ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.