Га­ли­на ВДОВIНА,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

член гро­мад­ської ра­ди при ДФСУ:

— Звіль­ня­ю­чи весь склад ми­тни­ків, ми з кон­тра­бан­дою і ко­ру­пці­єю на кор­до­ні не впо­ра­є­мо­ся. Ми дов­гі ро­ки бо­ре­мо­ся з на­слід­ком­цих явищ, то­ді, як тре­ба по­чи­на­ти з ви­ко­рі­не­н­ня пер­шо­при­чи­ни. У чо­му во­на по­ля­гає? Пер­ше — від­су­тність нор­маль­них га­ран­то­ва­них со­ці­аль­них ви­плат і нор­маль­них умов пра­ці. Це штов­хає пред­став­ни­ків держ­слу­жби по­ру­шу­ва­ти за­кон. Дру­ге — зна­н­ня то­го, що не бу­де пов­ної від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня. Тре­тє — не­до­ско­на­ла нор­ма­тив­на ба­за. Че­твер­те — втра­че­но к он­троль за від­сте­же­н­ням пе­ре­су­ва­н­ня то­ва­ру від кор­до­ну та все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Це за­ва­жає за­пу­сти­ти ми­тний ау­дит- кон­троль. При цьо­му по­трі­бно пам’ята­ти, що ко­ли під­твер­дже­но факти по­ру­ше­н­ня еко­но­мі­чних кор­до­нів (тоб­то кон­тра­бан­да), то без­по­се­ре­дніх вин­них по­трі­бно ка­ра­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.