Бо­рис ФIЛАТОВ: «Ми пі­шли ін­шим шля­хом...»

У не­ді­лю від­був­ся за­кри­тий з’їзд но­вої пар­тії «Укроп». Про що го­во­ри­ли і яка ме­та?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Зор­га­ні­за­ці­єю з’їзду ви­йшла ма­лень­ка епо­пея. Спо­ча­тку мо­ва йшла про те, що він має від­бу­ва­ти­ся в Чер­ні­го­ві. По­тім з’ясу­ва­ло­ся, що з’їзд бу­де за­кри­тий. А вже в су­бо­ту ста­ло ві­до­мо, що він від­бу­де­ться в Ки­є­ві. Так са­мо — за­кри­тий. І ли­ше за кіль­ка го­дин до йо­го від­кри­т­тя нам­вда­ло­ся ді­зна­ти­ся мі­сце і час. Усе­ре­ди­ну жур­на­лі­стів не пу­ска­ли. Про по­дро­би­ці з’їзду пі­сля за­вер­ше­н­ня за­хо­ду «Дню» по­го­див­ся роз­по­ві­сти на­ро­дний де­пу­тат Бо­рис ФІ­ЛА­ТОВ:

— Це був те­хні­чний з’їзд на яко­му обра­на по­лі­ти­чна ра­да, яка фа­кти­чно є ви­кон­ко­мом. Ми ма­є­мо від­по­від­а­ти всім ста­ту­тним до­ку­мен­там пар­тії. Впер­ше пар­тій­на ра­да бу­де за­йма­ти­ся по­лі­ти­чною роз­бу­до­вою. Це, гру­бо ка­жу­чи, ме­не­джмент. Пі­сля за­кри­то­го з’їзду по­лі­ти­чна ра­да ра­зо­міз де­ле­га­та­ми роз­по­чнуть ши­ро­ке по­лі­ти­чне бу­дів­ни­цтво. Ми хо­че­мо все це зро­би­ти від­кри­то і ство­ри­ти еле­ктрон­ні прай­ме­різ по всій кра­ї­ні. То­ді від­бу­де­ться чер­го­ва від­кри­та ра­да, де ми вже зро­зу­мі­є­мо хто є лі­де­ром. Йо­го якраз і обере ця ра­да. Ми не бу­де­мо спо­від­у­ва­ти принцип, ко­ли в лі­де­ри ви­су­ва­ють за хо­ро­ші облич­чя і во­ни кра­си­во го­во­рять, а по­тім ство­рю­є­ться ба­зис у ни­зах. Ми пі­шли ін­шим­шля­хом . В ра­ду бу­ло обра­но сім лю­дей, зокре­ма ме­не. Окрімм ене, обра­ли Ген­на­дія Кор­ба­на. Це лю­ди­на з по­ту­жним ко­е­фі­ці­єн­том до­сві­ду. Та­кож у ра­ду бу­ли обра­ні Ігор Па­ли­ця, на­ро­дний де­пу­тат Ан­дрій Де­ни­сен­ко (ко­ли­шній член про­во­ду «Пра­во­го се­кто­ру»). Ще, вра­хо­ву­ю­чи те, що пар­тія «Укра­ї­на май­бу­тньо­го» ви­рі­ши­ла при­єд­на­ти­ся до на­шої пар­тії, три лю­ди­ни із ці­єї пар­тії та­кож бу­ли обра­ні в зга­да­ну ра­ду.

Ми го­то­ві на по­сту­пки, але жо­дно­го роз­по­ді­лу по­сад не бу­де. Ми го­то­ві об’єд­ну­ва­тись з ти­ми, хто ре- аль­но за­хи­щає укра­їн­ські ін­те­ре­си. На­го­ло­шую — ми є про­укра­їн­ською па­трі­о­ти­чною опо­зи­ці­єю. «Оку­па­цій­ний блок» не має екс­плу­а­ту­ва­ти те­му опо­зи­ції до вла­ди. Я озву­чив на з’їзді чо­ти­ри те­зи­си: ро­бо­та на гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, зміна по­лі­ти­чної стру­кту­ри вла­ди та пе­ре­хід у пер­спек- ти­ві до пар­ла­мент­ської ре­спу­блі­ки, віль­на тор­гів­ля і під­трим­ка під­при­єм­ців, і остан­нє — це про­фе­сіо­наль­на ар­мія та до­бро­воль­чий кор­пус за при­кла­дом естон­сько­го Кай­се­ли­ту.

Ми від­кри­ті до всіх пар­тій для спів­ро­бі­тни­цтва. Про­дов­жу­є­мо ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з «Укра­ї­ною май­бут- ньо­го» та ін­ши­ми по­лі­ти­чни­ми си­лам. Ду­маю, що ба­га­то хто бу­де зди­во­ва­ний, ко­ли ми про­ве­де­мо від­кри­тий з’їзд. Ми щіль­но пра­цю­єм о з «Пра­вим­се­кто­ром ». На­ша пар­тія — пра­ві­ше цен­тру. Ми йде­мо рів­ни­ми си­ла­ми і не бу­де­мо змі­шу­ва­тись.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.