«Стоп ма­ши­на»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ан­дрій МУРАВСЬКИЙ

До­прав­ля­ти ван­та­жі на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії ста­ло ще скла­дні­ше

Дон­бас стає де­да­лі більш не­до­сту­пним. Із 18 черв­ня СБУ за­бо­ро­ни­ла про­пу­ска­ти че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня па­са­жир­ські ав­то­бу­си, що ви­ко­ну­ють ре­гу­ляр­ні рей­си, і по­тра­пи­ти на не­під­кон­троль­ні Укра­ї­ні те­ри­то­рії ста­ло мо­жли­во ли­ше на ав­то­мо­бі­лях міс­ткі­стю до дев’ яти осіб або пі­шки. То­ва­ри ж мо­жуть по­став­ля­ти­ся в оку­по­ва­ні ра­йо­ни До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей ви­клю­чно за­лі­зни­чним транс­пор­том.

До вве­де­н­ня но­во­го по­ряд­ку за­во­зи­ти то­ва­ри на не­під­кон­троль­ні те­ри­то­рії мо­жна бу­ло, офор­мив­ши па­кет до­ку­мен­тів і отри­мав­ши спе­ці­аль­ний до­звіл Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Про­те йшли ма­ши­ни і без цих па­пе­рів. От­же, ствер­джу­ють ске­пти­ки, слід че­ка­ти біль­шо­го роз­кві­ту кон­тра­бан­ди. Транс­порт­ні ком­па­нії й на­да­лі до­мов­ля­ти­му­ться на блок­по­стах про без­пе­ре­шко­дний про­їзд. Але будь- яке про­су­ва­н­ня по охо­пле­них вій­ною те­ри­то­рі­ях — це ри­зик. Як ка­жуть ті, хто там­був, і без то­го жо­дні пе­ре­пу­ски і та­ке ін­ше га­ран­тій не да­ва­ли.

Ро­бо­та в та­ких скла­дних умо­вах до сна­ги не всім, ба­га­то пе­ре­ві­зни­ків ста­ли вре­шті-решт до­прав­ля­ти ван­таж ли­ше на під­кон­троль­ні укра­їн­ським вій­ськам те­ри­то­рії, по­ві­дом­ля­ю­чи від­прав­ни­ків, що не мо­жуть узя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за йо­го збе­ре­же­н­ня, що вла­што­вує геть не всіх. Жи­те­лям оку­по­ва­них ре­гіо­нів за­ли­ши­ло­ся в та­ко­му ра­зі на свій страх і ри­зик до­став­ля­ти ван­таж да­лі на цю те­ри­то­рію. Хо­ча на­ма­га­ли­ся три­ма­ти­ся якнай­дов­ше — все ж та­ки по­слу­ги служб до­став­ки ви­яви­ли­ся більш ніж за­тре­бу­ва­ни­ми. Та й роз­цін­ки у пе­ре­ві­зни­ків істо­тно зро­сли.

«Дон­бас — ду­же ва­жли­вий для ло­гі­сти­чних ком­па­ній гу­сто­на­се­ле­ний ре­гіон, то­му в До­не­цьку і Лу­ган­ську ми на­ма­га­ли­ся пра­цю­ва­ти, як то ка­жуть, « до остан­ньо­го » . По­стій­но з’ яв­ля­ю­ться но­ві дже­ре­ла по­бо­рів. При­ду­ма­ли пе­ре­пу­ску. Для 20-тон­ної ав­тів­ки спла­та за цю пе­ре­пус­тку мо­же ся­га­ти 80 ти­сяч гри­вень — і це ли­ше до­звіл. Га­ран­тій, що пі­сля йо­го отри­ма­н­ня ма­ши­ну не по­гра­бу­ють, не­має жо­дних. До то­го ж гра­ти в ці ігри — зна­чить бу­ти по­сі­бни­ком те­ро­ри­стів » , — роз­по­від­ав ра­ні­ше Цен­тру транс­порт­них стра­те­гій ди­ре­ктор ло­гі­сти­чної ком­па­нії DPD Ukraine Ма­ксим СИНГАЄВСЬКИЙ.

«Ло­гі­сти­чні ком­па­нії, які ма­ли скла­ди в про­блем­них ре­гіо­нах, за­зна­ли зна­чних зби­тків че­рез роз­кра­да­н­ня або кон­фі­ска­цію то­ва­ру. Про­те тор­го­вель­ні ме­ре­жі, що пра­цю­ють у зо­ні АТО, ста­ли по-рі­зно­му ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му по­пов­не­н­ня за­па­сів. По­ча­ли за­лу­ча­ти мі­сце­вих пе­ре­ві­зни­ків на ета­пі до­ве­зе­н­ня то­ва­ру з укра­їн­ської те­ри­то­рії на оку­по­ва­ну. Час­тко­во взя­ли­ся транс­пор­ту­ва­ти йо­го за до­по­мо­гою мар­шру­тних пе­ре­ві­зни­ків, які ма­ють пе­ре­пу­ску і пра­во на пе­ре­ве­зе­н­ня від т. зв. ДНР і ЛНР, а час­тко­во — вла­сни­ми си­ла­ми», — роз­по­від­ає про те, які змі­ни бу­ли на цьо­му рин­ку про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку пре­зи­дент Укра­їн­ської ло­гі­сти­чної асо­ці­а­ції Ма­рія ГРИГОРАК. «На­то­мість у ба­га­тьох ло­гі­сти­чних опе­ра­то­рів за цей час зро­сли об­ся­ги пе­ре­ве­зень мі­жна­ро­дної і ві­тчи­зня­ної гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, дров для обі­грі­ву сол­да­тів. З’явив­ся та­кож но­вий вид по­слуг, на­при­клад, стра­ху­ва­н­ня і за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня май­на на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії», — до­дає во­на.

При цьо­му са­ме стра­ху­ва­н­ня ван­та­жу — пи­та­н­ня скла­дне. Так са­мо, як і стра­ху­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів від по­шко­дже­н­ня, оскіль­ки, на дум­ку стра­хо­ви­ків, ри­зи­ки пе­ре­ви­щу­ють 100%. Хо­ча бу­ли ви­пад­ки, ко­ли стра­хо­ві ком­па­нії ви­пла­чу­ва­ли ком­пен­са­цію, офор­мив­ши її як до­бро­чин­ну до­по­мо­гу.

«Ко­ли в До­не­цьку роз­по­ча­ли­ся бо­йо­ві дії, цен­траль­ний офіс «Де­лі­ве­рі» пе­ре­не­сли до Ки­є­ва. Усіх спів­ро­бі­тни­ків тер­мі­но­во ви­ве­зли в ін­ші мі­ста Укра­ї­ни, за­без­пе­чив­ши жи­тлом. Ко­му­ні­ка­ція цен­траль­но­го офі­су від­бу­ва­є­ться по Skype — спів­ро­бі­тни­ки роз­о­се­ре­дже­ні в Ки­є­ві, За­по­ріж­жі, Хар­ко­ві та Су­мах. Ми про­дов­жу­ва­ли пра­цю­ва­ти в До­не­цьку і Лу­ган­ську до остан­ньо­го, до­по­ма­га­ю­чи ви­во­зи­ти май­но тих, хто не хо­тів за­ли­ша­ти­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Але остан­ньою кра­плею ста­ло те, що в гру­дні 2014 ро­ку бан­ди­ти вкра­ли ві­сі­мав­том обі­лів з ван­та­же­мі по­зба­ви­ли 2000 клі­єн­тів « Де­лі­ве­рі » сво­їх від­пра­вок. То­ді ми зму­ше­ні бу­ли офі­цій­но за­кри­ти на­ші скла­ди в До­не­цьку і Лу­ган­ську», — роз­по­вів «Дню» за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня «Де­лі­ве­рі» Ан­дрій ІВАСІВ.

«Біль­шість стра­хо­вих ком­па­ній від­мов­ля­ють сво­їм клі­єн­та­му ком­пен­са­ції зби­тків по стра­хо­вих ви­пад­ках, які на­ста­ли в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО. Во­ни об­грун­то­ву­ють свою по­зи­цію тим, що те, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді Укра­ї­ни, під­па­дає під ви­ня­ток зі стра­хо­во­го по­кри­т­тя і вва­жа­ють це ва­го­мою при­чи­ною для від­мо­ви в стра­хо­вих ви­пла­тах. Але на­му­да­ло­ся до­мо­ви­ти­ся зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю «Зла­го­да», і во­на вже ком­пен­сує зби­тки від­прав­ни­кам ван­та­жу, по­стра­жда­лим у гру­дне­во­му ін­ци­ден­ті», — роз­по­від­ає Ан­дрій Івасів. За йо­го сло­ва­ми, клі­єн­там ком­па­нії ви­пла­ти­ли вже по­над пів­міль­йо­на гри­вень.

До ре­чі, ком­пен­са­цію втра­че­них ван­та­жів клі­єн­ти ви­ма­га­ють не ли­ше у ав­то­мо­біль­них пе­ре­ві­зни­ків, ай в « Укр­за­лі­зни­ці » . Так, агро­хол­динг « Нібулон » до­ма­га­є­ться в су­дах від ДП «Оде­ська за­лі­зни­ця » стя­гне­н­ня 7,8 міль­йо­на гри­вень за втра­ту по­над 2 ти­сяч тонн пше­ни­ці. Її по­вин­ні бу­ли до­ста­ви­ти зі стан­ції Ста­ро­більськ До­не­цької обла­сті на стан­цію «Ми­ко­ла­їв — ван­та­жний» Оде­ської за­лі­зни­ці. Але, як за­яви­ли пра­ців­ни­ки за­лі­зни­ці, її ви­лу­чи­ли в зо­ні АТО озбро­є­ні осо­би. Су­ди пер­шої і дру­гої ін­стан­ції ста­ли на бік «Нібулона», оскіль­ки до­да­тко­ва уго­да на пе­ре­ве­зе­н­ня пше­ни­ці бу­ла укла­де­на в ли­пні 2014 ро­ку, і за­лі­зни­чні на­кла­дні свід­чать, що за­лі­зни­ця прийня­ла ван­таж уже при про­ве­ден­ні АТО.

Про­те ри­зи­ку­ва­ти ван­та­жем від­прав­ни­ки бу­дуть і на­да­лі. Якщо йде­ться про тор­гів­лю, то при­бу­тки мо­жуть в ра­зи пе­ре­ви­щу­ва­ти ви­тра­ти на те­ри­то­рі­ях, де не­має бо­йо­вих дій. Як ра­ні­ше за­зна­чав за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни Сер­гій Бі­лан, на укра­їн­сько­му опто­во­му рин­ку мо­жна за­ван­та­жи­ти мі­кро­ав­то­бус ал­ко­го­лем­за 30 ти­сяч гри­вень, а за лі­ні­єю фрон­ту про­да­ти йо­го втри­чі до­рож­че.

При цьо­му і те, що то­ва­ри по­вин­ні до­став­ля­ти­ся на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії ли­ше за­лі­зни­цею, га­ран­ту­ва­ти від­су­тність кон­тра­бан­ди не мо­же. Так, дня­ми СБУ по­ві­до­ми­ла про за­три­ма­н­ня 700 тонн про­до­воль­ства, яке кон­тра­бан­ди­сти на­ма­га­ли­ся до­ста­ви­ти на непідконтрольну Укра­ї­ні те­ри­то­рію по­їздом. Про­ду­кти бу­ли за­хо­ва­ні в 11 ва­го­нах під ме­та­лур­гій­ним шла­ком, який вка­зу­вав­ся в су­про­від­них до­ку­мен­тах.

Ра­ні­ше го­ло­ва «Укр­за­лі­зни­ці» Ма­ксим БЛАНК по­ві­до­мив, що во­ни до­по­ма­га­ють пра­во­охо­рон­цям роз­кри­ва­ти зло­чин­ні схе­ми, але фун­кції за­лі­зни­ці обме­же­ні. Пе­ре­вір­ка по­хо­дже­н­ня ван­та­жів не вхо­дить у ком­пе­тен­цію перевізника, су­про­від­ні до­ку­мен­ти, са­мі ван­та­жі пе­ре­ві­ря­ють при­кор­дон­ни­ки, СБУ і Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба. Са­ме во­ни ухва­лю­ють рі­ше­н­ня що­до за­кон­но­сті пе­ре­мі­ще­н­ня ван­та­жів, ви­вча­ють, чи не пі­дуть ко­шти від ре­а­лі­за­ції то­ва­ру на фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­сти­чної ді­яль­но­сті, спря­мо­ва­ної про­ти Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.