У Дні­про­пе­тров­ську вчаться пра­цю­ва­ти з твер­дим га­зом

Ви­ко­ри­ста­н­ня но­вої те­хно­ло­гії зни­зить вар­тість ви­до­бу­тку ко­ри­сної ко­па­ли­ни на 40—50%

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Дні­про­пе­тров­ські уче­ні роз­ро­би­ли пе­ре­сув­ну уста­нов­ку для пе­ре­тво­рен­ню ша­хтно­го ме­та­ну на твер­дий га­зо­гі­дра­тний стан. За їхні­ми сло­ва­ми, пе­ре­ва­га та­ко­го ме­то­ду по­ля­гає в то­му, що в один ку­бо­метр га­зо­гі­дра­ту, який на­га­дує лід, мо­жна « упа­ку­ва­ти » близь­ко 200 кубометрів га­зу. Ша­хтний ме­тан, який за­раз ви­ки­да­ють до атмо­сфе­ри при ви­до­бу­тко­ві ву­гі­л­ля на Дон­ба­сі, мо­жна до­став­ля­ти до спо­жи­ва­ча ре­фри­же­ра­то­ра­ми. Там ме­тан, сти­сну­тий за до­по­мо­гою ви­со­ко­го ти­ску і низь­кої тем­пе­ра­ту­ри, лег­ко по­вер­та­є­ться до зви­чай­но­го га­зо­по­ді­бно­го ста­ну.

Як роз­по­вів за­ві­ду­вач ка­фе­дрою під­зем­ної роз­роб­ки ко­ри­сних ко­па­ли­ни На­ціо­наль­но­го гір­ни­чо­го уні­вер­си­те­ту, про­фе­сор Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко, йо­го пра­ців­ни­ка­ми роз­ро­бле­но п’ ять по­ді­бних уста­но­вок, на яких мо­жна от- ри­му­ва­ти га­зо­гі­драт за ла­бо­ра­тор­них умов. Те­пер уче­ні ство­рю­ють до­слі­дно- про­ми­сло­ву уста­нов­ку, яку роз­мі­стять на автомобільному ша­сі. З нею мо­жна бу­де під’їха­ти до свер­дло­ви­ни, за­ка­ча­ти газ, пе­ре­тво­ри­ти йо­го на га­зо­гі­драт і транс­пор­ту­ва­ти спо­жи­ва­че­ві. На­у­ков­ці вва­жа­ють, що отри­ма­н­ня ша­хтно­го га­зу за ці­єю те­хно­ло­гі­єю бу­де де­шев­шим, аніж ви­до­бу­ток зви­чай­но­го природного га­зу, який здій­сню­є­ться за­раз. За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, вар­тість ви­до­бу­тку зни­зи­ться при­бли­зно на 40—50%.

Окрім­то­го, в На­ціо­наль­но­му гір­ни­чо­му уні­вер­си­те­ті роз­ро­бля­ють те­хно­ло­гію ви­до­бу­тку га­зо­гі­дра­тів із дна Чор­но­го мо­ря, де їх по­кла­ди кон­цен­тру­ю­ться ба­га­то­ме­тро­вим ша­ром. «У сві­ті за­раз спо­сте­рі­га­є­ться га­зо­гі­дра­тний «бум» — всі пе­ре­до­ві кра­ї­ни сві­ту: США, Япо­нія, Ні­меч­чи­на, Ан­глія ве­дуть роз­роб­ку га­зо­гі­дра­тних ро­до­вищ. На зем­ній ку­лі на­лі­чу­єть- ся ве­ли­че­зна кіль­кість га­зо­гі­дра­ту, су­мір­на з кіль­кі­стю ки­сню в атмо­сфе­рі, то­му твер­дже­н­ня, що природного га­зу на Зем­лі ви­ста­чить на 15—20 ро­ків, — є по­мил­ко­вим. На дні мо­рів і оке­а­нів є ду­же ба­га­то га­зо­гі­дра­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у твер­до­му ста­ні», — ска­зав про­фе­сор Бон­да­рен­ко. Він по­ві­до­мив, що мо­ло­дий на­у­ко­вець з йо­го ка­фе­дри не­за­ба­ром­по­їде на ста­жу­ва­н­ня до США, де пра­цю­ва­ти­ме над те­хно­ло­гі­єю ви­до­бу­тку га­зо­гі­дра­ту. «Ко­стян- тин Га­ну­ше­вич уже був на ста­жу­ван­ні в США. За­раз він ви­грав грант і з жов­тня зно­ву ви­їжджає до Ко­ло­рад­сько­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту. Зі 125 уча­сни­ків кон­кур­су бу­ло ді­бра­но ли­шень чо­ти­ри, і він по­тра­пив до чи­сла цих пе­ре­мож­ців», — ска­зав В.Бон­да­рен­ко.

На дум­ку дні­про­пе­тров­ських на­у­ков­ців, но­ві те­хно­ло­гії ви­до­бу­тку га­зу да­ють пер­спе­кти­ву не ли­ше для на­шої кра­ї­ни. «Аме­ри­ка є одні­єю з пе­ре­до­вих кра­їн що­до га­зо­гі­дра­тних те­хно­ло­гій, їхні роз­роб­ки до­сить ті­сно пе­ре­ти­на­ю­ться з на­ши­ми роз­роб­ка­ми. Я га­даю, що той до­свід, який я та­мо­три­маю, змо­жу за­сто­су­ва­ти на на­шій ла­бо­ра­тор­ній уста­нов­ці, а по­тім­зро­би­ти щось ко­ри­сне не ли­ше для уні­вер­си­те­ту, але й для Укра­ї­ни в ці­ло­му » , — ска­зав Га­ну­ше­вич. Над да­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми дні­про­пе­тров­ці пра­цю­ють у спів­пра­ці з ко­ле­га­ми з Іва­но-Фран­ків­ська та Пол­та­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.