КОМЕНТАР

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Які шан­си, що уря­до­вий де­сант по­вер­не­ться з по­зи­тив­ни­ми но­ви­на­ми від ін­ве­сто­рів та кре­ди­то­рів? Про це «День» за­пи­тав у пре­зи­ден­та «Цен­тру рин­ко­вих ре­форм», ко­ли­шньо­го мі­ні­стра еко­но­мі­ки Во­ло­ди­ми­ра ЛАНОВОГО:

— Мі­ністр тор­гів­лі США, анон­су­ю­чи цю по­дію, ска­зав, що — це фо­рум­для за­лу­че­н­ня аме­ри­кан­сько­го бі­зне­су в Укра­ї­ну. Про основ­ні ін­ве­сти­цій-но­при­ва­бли­ві га­лу­зі — аме­ри­кан­ці зна­ють. Але бі­зне­су ва­жли­во та­кож ро­зу­мі­ти нор­ма­тив­ні умо­ви, в яких від­бу­ва­є­ться ро­бо­та в Укра­ї­ні. На жаль, що­до цьо­го у них є пи­та­н­ня. Ко­ли най­біль­ша при­ва­тна на­фто­ви­до­був­на ком­па­нія в сві­ті, одна з най­біль­ших кор­по­ра­цій у США Exxon Mobil пі­шла з Укра­ї­ни, то — це був по­ту­жні­ший не­га­тив­ний си­гнал для всіх бі­зне­сме­нів США. Мо­ти­ву­ю­чи свій ви­хід, ком­па­нія вка­за­ла на змі­ну по­да­тко­вих правил на гір­ше, а та­кож — на збіль­ше­н­ня рен­тної пла­ти за ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних надр для ви­до­бу­ва­н­ня га­зу і на­фти. Тож те­пер прем’єру Ар­се­нію Яце­ню­ку до­ве­де­ться по­ясни­ти, що ви­хід Exxon Mobil — це рад­ше при­крий ви­па­док, а не пов­сяк­ден­на пра­кти­ка. На­стіль­ки май­стер­но йо­му це вда­сться? Від цьо­го за­ле­жить на­стрій аме­ри­кан­ських ін­ве­сто­рів. Не­від’єм­ною має бу­ти й пред­став­ле­н­ня по­да­тко­вої ре­фор­ми в Укра­ї­ні. Адже ми ба­чи­мо, що во­на уже сти­кну­ла­ся зі шква­лом­кри­ти­ки, як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і з бо­ку МВФ. Ін­ве­сто­ри за­хо­чуть по­чу­ти й про те, чи бу­де ав­то­ма­ти­чне по­вер­не­н­ня ПДВ? Сло­ве­нія та Че­хія вве­ли чо­ти­рьох­ден­ний тер­мін по­вер­не­н­ня цьо­го по­да­тку, а у нас діє чо­ти­ри­мі­ся­чний! Крім­то­го, Яце­нюк, пев­но, роз­по­від­а­ти­ме і про ве­ли­кі ін­ве­сти­цій­ні та еко­но­мі­чні пер­спе­кти­ви Укра­ї­ни. Але во­дно­час йо­му тре­ба пе­ре­ко­на­ти бі­зне­сме­нів, що від­тік ро­бо­чої си­ли з кра­ї­ни — тим­ча­со­ве яви­ще. Чо­му це ва­жли­во? Для ка­пі­та­лу ( осо­бли­во, ве­ли­ко­го) — принципово швид­ко на­бра­ти лю­дей. Ще одна те­ма для до­мов­ле­но­стей, яка не анон­су­є­ться, але якій най­ві­ро­гі­дні­ше бу­де при­ді­ле­на особлива ува­га, — спів­пра­ця у вій­сько-во­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі. Зокре­ма, прин­ци­по­вим є ви­ро­бни­цтво і про­даж зброї на спіль­них рин­ках. На­ра­зі про це пу­блі­чно не го­во­рять, але да­на сфе­ра ду­же ці­ка­ва обом­сто­ро­нам. Якщо США це за­про­по­нує, то за да­ним­на­прям ом­ве­ли­кий екс­порт­ний по­тен­ці­ал. Най­імо­вір­ні­ше, прем’єр бу­де про це го­во­ри­ти, зокре­ма, про те, що спів­пра­ця у ВПК мо­жли­ва в га­лу­зі авіа­бу­ду­ва­н­ня, ко­смі­чній. Пер­спе­ктив­ни­ми для аме­ри­кан­ських ін­ве­сто­рів є аграр­ний се­ктор та ІТ-сфе­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.