Біль­ше смар­тфо­нів, Iн­тер­не­ту та он-лайн по­ку­пок

Google — про но­ві ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня по­ве­дін­ки укра­їн­сько­го ін­тер­нет-ко­ри­сту­ва­ча в 2015 ро­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня Consumer Barometer, 2015 ро­ку на одно­го укра­їн­ця в се­ре­дньо­му при­па­дає 1,1 під­клю­че­ний до Ін­тер­не­ту при­стрій, що на 57% біль­ше по­рів­ня­но із 2013 ро­ком. В опи­ту­ван­ні взя­ло участь 3000 ре­спон­ден­тів ві­ком­по­над 16 ро­ків.

Крім­то­го, за­зна­ча­ють в Google, про­дов­жує зро­ста­ти рі­вень ко­ри­сту­ва­н­ня су­ча­сни­ми мо­біль­ни­ми при­стро­я­ми — 10% лю­дей ко­ри­сту­ю­ться план­ше­том, а 28% — смар­тфо­ном(для по­рів­ня­н­ня, 7% і 24%, від­по­від­но, ми­ну­ло­го ро­ку). Во­дно­час, все біль­ше зви­чним­для укра­їн­ців стає ви­ко­ри­ста­н­ня он­лайнм-ожли­во­стей смар­тфо­нів. Так, на­при­клад, 28% вла­сни­ків смар­тфо­нів ви­ко­ри­сто­ву­ють мо­біль­ний по­шук, при­найм­ні що­ти­жня. 22% пе­ре­гля­да­ють он­лайн-ві­део, а7% — шу­ка­ють без­по­се­ре­дньо ін­фор­ма­цію про ті чи ін­ші то­ва­ри і по­слу­ги.

От­же, най­більш по­пу­ляр­ни­ми ка­те­го­рі­я­ми, про які укра­їн­ці шу­ка­ють ін­фор­ма­цію в Ін­тер­не­ті пе­ред при­дба­н­ням, є ін­фор­ма­ція про го­те­лі (у 92% ви­пад­ків укра­їн­ці пе­ред бро­ню­ва­н­ням го­те­лю шу­ка­ти­муть про ньо­го ін­фор­ма­цію он­лайн), кре­ди­ту­ва­н­ня фі­зи­чних осіб (92%), гро­мад­ський транс­порт між­мі­сько­го спо­лу­че­н­ня (90%), авіа­кви­тки (87%).

За­га­лом­же, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня ком­па­нії, 2015 ро­ку в Укра­ї­ні час­тка тих, хто здій­снює по­ку­пки он-лайн, ся­гну­ла 36%, що є на рів­ні з ін­ши­ми кра­ї­на­ми Схі­дної та Цен­траль­ної Єв­ро­пи. Для по­рів­ня­н­ня, у Поль­щі їхня час­тка ста- но­вить 34% від усіх актив­них ко­ри­сту­ва­чів Ін­тер­не­ту, Че­хії — 38%, Ли­тві — 42%, Румунії — 32%.

Во­дно­час, під час по­шу­ку ін­фор­ма­ції про ло­каль­ні ко­мер­цій­ні за­кла­ди укра­їн­ських спо­жи­ва­чів на­сам­пе­ред най­біль­ше ці­ка­вить рі­вень цін (67%), час ро­бо­ти (42%), на­яв­ність кон­кре­тно­го то­ва­ру або по­слу­ги в окре­мій ло­ка­ції (40%), то­чна адре­са за­кла­ду (33%), ре­ко­мен­да­ції та від­гу­ки (32%), кон­та­ктна ін­фор­ма­ція (29%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.