Склад прав­лі­н­ня НБУ ско­ро­че­но до ше­сти осіб

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Склад прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни (НБУ) ско­ро­че­но до ше­сти осіб із 10-ти, по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті НБУ. «10 ли­пня 2015 ро­ку на­брав чин­но­сті за­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до роз­ви­тку інституційної спро­мо­жно­сті На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни». Згі­дно з но­вим за­ко­ном прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку є ко­ле­гі­аль-ним ор­га­но­мі скла­да­є­ться з ше­сти осіб: го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку, пер­шо­го за­сту­пни­ка і за­сту­пни­ків го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, та­ким чи­ном до скла­ду прав­лі­н­ня НБУ вхо­дять: го­ло­ва цен­тро­бан­ку Ва­ле­рія Гонтарева, її пер­ший за­сту­пник Оле­ксандр Пи­са­рук і за­сту­пни­ки Вла­ди­слав Ра­шко­ван, Яків Смо­лій, Дми­тро Со­ло­губ і Олег Чу­рій. Згі­дно зі змі­нам в за­кон і з ме­тою під­ви­ще­н­ня яко­сті ухва­ле­н­ня рі­шень прав­лі­н­ня, НБУ має пра­во ство­рю­ва­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ко­мі­те­ти з де­ле­гу­ва­н­ням їм від­по­від­них пов­но­ва­жень. Ко­мі­те­ти за сво­єю фун­кціо­наль­ні­стю по­ді­ля­ю­ться на три гру­пи: стра­те­гі­чний рі­вень (policy making), та­кти­чний рі­вень (policy execution) і під­трим­ка (support). У рам­ках транс­фор­ма­ції ре­гу­лю­валь­ни­ка в НБУ вже ство­ре­но і ді­ють ко­мі­тет з мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, ко­мі­тет з фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті, кре­ди­тний ко­мі­тет, ко­мі­тет з управ­лі­н­ня акти­ва­ми і па­си­ва­ми, ко­мі­тет з кон­кур­сних тор­гів. Пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня ко­мі­те­ту з на­гля­ду, бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту, ко­мі­те­ту з управ­лі­н­ня змі­на­ми, ко­мі­те­ту з опе­ра­цій­них ри­зи­ків, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. «Ва­жли­во, що впер­ше прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни отри­мує пра­во де­ле­гу­ва­ти окре­мим ко­мі­те­там ча­сти­ну сво­їх пов­но­ва­жень. Та­ким чи­ном, си­сте­ма управ­лі­н­ня транс­фор­му­є­ться від ухва­ле­н­ня одно­о­сі­бних рі­шень до рі­шень ко­мі­те­тів, які на­бли­жа­ють ре­гу­лю­валь­ни­ка до най­кра­щих пра­ктик цен­траль­них бан­ків сві­ту. Та­кі які­сні змі­ни в ро­бо­ті прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни — це ва­жли­вий крок на шля­ху до по­си­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті і під­ви­ще­н­ня ді­є­во­сті ре­гу­лю­валь­ни­ка, які від­бу­ва­ю­ться в рам­ках за­пла­но­ва­но­го про­це­су транс­фор­ма­ції си­сте­ми йо­го управ­лі­н­ня», — ци­тує прес-слу­жба Гон­та­ре­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.