США «відкриє» не­бо для ві­тчи­зня­них авіа­пе­ре­ві­зни­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Сьо­го­дні Укра­ї­на і США пла­ну­ють під­пи­са­ти уго­ду про лі­бе­ра­лі­за­цію рин­ку по­ві­тря­них пе­ре­ве­зень між дво­ма кра­ї­на­ми. «14 ли­пня у Ва­шинг­то­ні я під­пи­шу уго­ду між уря­дом Укра­ї­ни і уря­дом США про по­ві­тря­ні пе­ре­ве­зе­н­ня. Во­но лі­бе­ра­лі­зує авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня між на­ши­ми кра­ї­на­ми. На­ша по­зи­ція в то­му, щоб ство­ри­ти умо­ви, які сти­му­лю­ва­ти­муть кон­ку­рен­цію і роз­ви­ток авіа­рин­ку», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Ан­дрій Пи­во­вар­ский. На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів схва­лив про­ект уго­ди з США про лі­бе­ра­лі­за­цію рин­ку по­ві­тря­них пе­ре­ве­зень та за­про­ва­дже­н­ня прин­ци­пу «від­кри­то­го не­ба». Від­по­від­не роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну №703-р від 8 ли­пня опу­блі­ко­ва­но на уря­до­во­му пор­та­лі. «Схва­ли­ти про­ект уго­ди між уря­дом Укра­ї­ни і уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки про по­ві­тря­ні пе­ре­ве­зе­н­ня», — ска­за­но в роз­по­ря­джен­ні. Крім­то­го, Ка­бмін упов­но­ва­жив на під­пи­са­н­ня ви­ще­за­зна­че­ної уго­ди мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Ан­дрія Пи­во­вар­сько­го. Як пе­ре­дає «Еко­но­мі­чна прав­да», по­си­ла­ю­чись на прес-слу­жбу Мі­нін­фра­стру­кту­ри, на­ра­зі авіа­ві­дно­си­ни між Укра­ї­ною та США ре­гу­лю­ю­ться уго­дою від 2000 ро­ку. Зокре­ма, во­на обме­жує: кіль­кість пе­ре­ві­зни­ків з ко­жно­го бо­ку: до чо­ти­рьох на ком­бі­но­ва­них (па­са­жи­ри і ван­та­жі) та до двох на ван­та­жних рей­сах, кіль­кість рей­сів на ти­ждень (до 18 ком­бі­но­ва­них та чо­ти­рьох ван­та­жних). Сьо­го­дні до­звіл на по­льо­ти з Укра­ї­ни у США має тіль­ки одна авіа­ком­па­нія — МАУ. Во­на ви­ко­нує рейс Ки­їв — Нью-Йорк. Із аме­ри­кан­сько­го бо­ку жо­дна авіа­ком­па­нія рей­сів в Укра­ї­ну не ви­ко­нує. На­га­да­є­мо, до­го­вір про від­кри­те не­бо з ЄС бу­ло па­ра­фо­ва­но ще в жов­тні 2013 ро­ку, але йо­го до­сі не під­пи­са­но. При­чи­на цьо­го — в остан­ній мо­мент за на­по­ля­га­н­ням Іспа­нії ае­ро­порт Гі­брал­та­ру бу­ло ви­клю­че­но з уго­ди. Не за­пе­ре­чу­ю­чи бри­тан­ську при­на­ле­жність са­мо­го Гі­брал­та­ру, вла­да Іспа­нії не ви­знає бри­тан­ською те­ри­то­рію, де зна­хо­ди­ться ае­ро­порт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.