Мін­сіль­госп США: «Уро­жай і екс­порт пше­ни­ці в Укра­ї­ні зро­сте»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA) в ли­пні під­ви­щи­ло прогноз ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці в Укра­ї­ні і її екс­пор­ту в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці на один міль­йон тонн по­рів­ня­но із черв­не­вим про­гно­зом — від­по­від­но до 24 міль­йо­нів тонн і 12,5 міль­йо­на тонн. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням на сай­ті аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства, оцін­ку уро­жаю фу­ра­жно­го зер­на збе­ре­же­но на рів­ні 33,125 міль­йо­на тонн, екс­пор­ту — 18,18 міль­йо­на тонн. У USDA про­гно­зу­ють, що уро­жай ку­ку­ру­дзи скла­де 26 міль­йо­нів тонн, екс­порт — 16 міль­йо­нів тонн, що спів­па­дає з черв­не­ви­ми оцін­ка­ми. За да­ни­ми аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства, в 2014/2015 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 11,5 міль­йо­на тонн пше­ни­ці при уро­жаї 24,75 міль­йо­на тонн, а та­кож 20,885 міль­йо­на тонн фу­ра­жно­го зер­на при уро­жаї 39,345 міль­йо­на тонн (зокре­ма ку­ку­ру­дзи — 18 міль­йо­на тонн при уро­жаї 28,45 міль­йо­на тонн). За да­ни­ми Держ­ста­ту, уро­жай зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур в Укра­ї­ні 2014 ро­ку склав ре­кор­дні май­же 63,8 міль­йо­на тонн, зокре­ма пше­ни­ці — 24,1 міль­йо­на тонн, ячме­ню — 9,04 міль­йо­на тонн, ку­ку­ру­дзи — 28,45 міль­йо­на тонн. Екс­порт зер­на з Укра­ї­ни, за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми Мі­на­гро­про­ду, за 2014/2015 мар­ке­тин­го­вий рік склав 34,805 міль­йо­на тонн, зокре­ма ку­ку­ру­дзи — 18,837 міль­йо­на тонн. На зов­ні­шні рин­ки за ми­ну­лий мар­ке­тин­го­вий се­зон бу­ло по­ста­ча­н­ня 11,234 міль­йо­на тонн пше­ни­ці, ячме­ню — 4,46 міль­йо­на тонн, ін­ших зер­но­вих — 0,28 міль­йо­на тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.