Бі­знес за­кли­кає про­дов­жи­ти те­сто­вий ре­жим ро­бо­ти ПДВ-ра­хун­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Під­при­єм­ці за­кли­ка­ють Вер­хов­ну Ра­ду про­дов­жи­ти ро­бо­ту в те­сто­во­му ре­жи­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість (ПДВ-ра­хун­ку) до 1 сі­чня 2016 ро­ку, ухва­лив­ши за­ко­но­про­ект №2960. За сло­ва­ми ві­це-пре­зи­ден­та Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців Юлії Дроговоз, час, що за­ли­шив­ся до кін­ця 2015 ро­ку, по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми ПДВ-ра­хун­ків, яка в ни­ні­шньо­му її ви­гля­ді зав­дає зна­чних зби­тків під­при­єм­цям і зму­шує їх за­кри­ва­ти­ся. «Під­при­єм­ства більш-менш при­сто­су­ва­ли­ся до ці­єї си­сте­ми і го­то­ві пра­цю­ва­ти в ній, але за умо­ви, що її бу­де вдо­ско­на­ле­но», — ска­за­ла во­на. За її сло­ва­ми, 1—2 ли­пня бу­ло опи­та­но 344 під­при­єм­ців про ро­бо­ту ПДВ-ра­хун­ків. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, на за­пи­та­н­ня «Чи пра­виль­но ви­зна­че­на ре­є­стра­цій­на су­ма за фор­му­лою на 1 ли­пня 2015 ро­ку?» — «Ні» від­по­ві­ли 92% опи­та­них; на за­пи­та­н­ня «Чи зна­чною бу­ла су­ма від­хи­ле­н­ня ре­є­стра­цій­ної су­ми від облі­ко­вих да­них?» — «Так» від­по­ві­ли 84% опи­та­них; на за­пи­та­н­ня «Чи бу­ло збіль­ше­но на 1 ли­пня 2015 ро­ку ре­є­стра­цій­ну су­му за фор­му­лою на 1/12 пла­те­жів з ПДВ до бю­дже­ту (на су­му овер­дра­фту)?» — «Так» ска­за­ли 52%. Дроговоз за­зна­чи­ла, що з 1 ли­пня ба­га­то під­при­ємств не мо­гли ре­є­стру­ва­ти в си­сте­мі ПДВ-ра­хун­ків по­да­тко­ві на­кла­дні, оскіль­ки зі­ткну­ли­ся з по­мил­ка­ми си­сте­ми, що пе­ред­ба­ча­ли спла­ту під­при­єм­ця­ми ве­ли­ких сум.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.