У черв­ні ці­ни на то­ва­ри та по­слу­ги зро­сли на 0,4%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ін­фля­ція у черв­ні 2015 ро­ку, по­рів­ня­но з трав­нем, спо­віль­ни­ла­ся до 0,4%, пе­ре­дає УНН із по­си­ла­н­ням­на прес-слу­жбу Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни. «На спо­жив­чо­му рин­ку в черв­ні ці­ни на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня за­га­лом­та без­ал­ко­голь­ні на­пої не змі­ни­ли­ся. Во­дно­час, по­до­рож­ча­ли яй­ця на 3,6%, без­ал­ко­голь­ні на­пої на 1,3%. Зни­зи­ли­ся ці­ни на цу­кор, ово­чі та фру­кти. Ці­ни на ал­ко­голь­ні на­пої та тю­тю­но­ві ви­ро­би під­ви­щи­ли­ся на 2,5%: тю­тю­но­ві ви­ро­би — на 2,8%, ал­ко­голь­ні на­пої — на 1,7%», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Зро­ста­н­ня цін (та­ри­фів) на жи­тло, во­ду, еле­ктро­енер­гію, газ та ін­ші ви­ди па­ли­ва на 1,2% від­бу­ло­ся за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на ка­на­лі­за­цію на 7,9%, во­до­по­ста­ча­н­ня — на 7,8%, га­ря­чу во­ду — на 7,5%. У сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я ці­ни зни­зи­ли­ся на 0,1%, що на­сам­пе­ред спри­чи­не­но зде­шев­ле­н­ням фар­ма­цев­ти­чної про­ду­кції на 0,7%. Та­кож до­да­мо, що під­ви­ще­н­ня цін на транс­порт за­га­лом на 1,1% пов’яза­но із по­до­рож­ча­н­ням пе­ре­ве­зень за­лі­зни­чни­мі ав­то­до­ро­жнім транс­пор­том­на 5,8% і 2,4% від­по­від­но, а та­кож ав­то­мо­бі­лів на 2%. «По­до­рож­ча­н­ня по­слуг осві­ти на 1,5% го­лов­ним чи­номз ум ов­ле­но зро­ста­н­ням­пла­ти за утри­ма­н­ня ді­тей у до­шкіль­них за­кла­дах на 4,1%», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні Держ­ста­ти­сти­ки. На­га­да­є­мо, у трав­ні по­рів­ня­но з кві­тнем2015 ро­ку ін­фля­ція в Укра­ї­ні ста­но­ви­ла 2,2%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.