При­го­ди «рус­ско­го ми­ра» в Iспа­нії

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

От­же, як по­лю­бляв ка­за­ти пер­ший і остан­ній пре­зи­дент СРСР Ми­хай­ло Гор­ба­чов, «про­цес пі­шов». Вла­сне, ще не роз­по­чав­ся, але на­пря­мок ру­ху вже за­да­но. І зро­би­ли це іспан­ські слід­чі про­ку­ра­ту­ри у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю Ху­ан Кар­рау та Хо­се Грін­да, які пред­ста­ви­ли до­по­відь на 488 сто­рін­ках і вне­сли про­по­зи­цію про при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті 27 осіб, яким ін­кри­мі­ну­ю­ться рі­зні про­ти­прав­ні дії й на­ле­жність до ро­сій­ської ма­фії.

Но­ви­на « ви­бу­хну­ла » в іспан­ській пре­сі ще 1 черв­ня. Йде­ться про чле­нів двох зло­чин­них угру­по­вань — Там­бов­сько­го (за­ро­ди­ло­ся на ру­бе­жі 80-90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя у то­ді­шньо­му Ле­нін­гра­ді, а на­зву ді­ста­ло за мі­сцем по­хо­дже­н­ня сво­їх ва­таж­ків) та Ма­ли­шев­сько­го (за прі­зви­ще­м­йо­го лі­де­ра) — що, як за­зна­че­но в до­по­віді, зі сво­їх до­мі­вок на іспан­сько­му узбе­реж­жі кон­тро­лю­ва­ли зло­чин­ну ді­яль­ність, зокре­ма й убив­ства в Ро­сії, а зго­дом на­ко­пи­чу­ва­ли ко­шти в Іспа­нії.

То­ді ж та­ки аген­ція ЕФЕ на­зва­ла «пер­ших осіб» Там­бов­сько­го угру­по­ва­н­ня. Це та­кі со­бі Ген­на­дій Пе­тров та йо­го «пра­ва ру­ка» Ле­о­нід Хри­сто­фо­ров. А впли­во­ва га­зе­та « Ель Мун­до » на­го­ло­си­ла: « Ці двоє — Ген­на­дій Пе­тров та Оле­ксандр Ма­ли­шев — на­ле­жать до най­впли­во­ві­ших кри­мі­наль­них ва­таж­ків у сві­ті. Оби­два ма­ли ви­со­кий рі­вень впли­ву та кон­тро­лю в Ро­сії. Не ли­ше по­лі­ти­чно­го, ай у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах та у військовій сфе­рі. Во­ни під­три­му­ва­ли кон­та­кти й ма­ли вплив се­ред мі­ні­стрів, суд­дів і вій­сько­вих ви­со­ко­го ран­гу (ге­не­ра­лів та пол­ков­ни­ків). Най­біль­ше во­ни про­ни­кли в си­сте­му су­до­чин­ства».

Вар­то за­зна­чи­ти, що із 27 осіб, про­ти яких ви­су­ну­то зви­ну­ва­че­н­ня, ли­ше п’яте­ро є гро­ма­дя­на­ми Іспа­нії, які, за да­ни­ми слід­ства, спри­я­ли ро­сій­ськимм афі­о­зі у від­ми­ван­ні «бру­дних» гро­шей, одер­жа­них уна­слі­док зло­чин­ної ді­яль­но­сті на ба­тьків­щи­ні. Се­ред сфер та­кої ді­яль­но­сті ав­то­ри до­по­віді на­зи­ва­ють убив­ства, тор­гів­лю збро­єю та нар­ко­ти­ка­ми, кон­тра­бан­ду то­що. Одер­жа­ні зло­чин­ним шлях ом ко­шти ле­га­лі­зу­ва­ли­ся за до­по­мо­гою рі­зних ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, зокре­ма, ку­пів­лі не­ру­хо­мо­сті.

Ві­до­мо, що спря­мо­ва­ні на про­ти­дію ро­сій­ській ма­фії по­лі­цей­ські акції та пов’яза­ні з ни­ми су­до­ві про­це­си для Іспа­нії не но­ви­на. Так са­мо, як і спе­ци­фі­чні ро­сій­ські тер­мі­ни на кшталт «прє­сту­пноє со­об­щє­ство » , « кри­мі­наль­ний ав­то­рі­тєт», «вор в за­ко­нє», що вже вві­йшли в обіг на Пі­ре­не­ях: во­ни транс­кри­бу­ю­ться ла­ти­ною, а то­ді тлу­ма­ча­ться су­до­ви­ка­ми та жур­на­лі­ста­ми ши­ро­ко­му за­га­лу для кра­що­го ро­зу­мі­н­ня ре­а­лій су­ча­сної Ро­сії. До­сить зга­да­ти опе­ра­цію «Трой­ка» 2008 ро­ку, одни­міз фі­гу­ран­тів якої був той-та­ки Ген­на­дій Пе­тров, за­а­ре­што­ва­ний, але 2012 ро­ку від­пу­ще­ний під за­ста­ву, що да­ло йо­му змо­гу вте­кти від іспан­сько­го правосуддя. Або не менш ві­до­му опе­ра­цію «Кло­тиль­да» 2013 ро­ку й подаль­ший су­до­вий про­цес над 13 осо­ба­ми — ро­сі­я­на­ми та іспан­ця­ми — спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми яких мі­сте­чко на 5 тис. 300 ме­шкан­ців пе­ре­тво­ри­ло­ся на зло­чин­не ку­бло, де від­ми­ва­ли­ся гро­ші, що ма­ли рі­зне, але не­змін­но кри­мі­наль­не по­хо­дже­н­ня.

ствер­джу­ють,І спан­ські що пра­во­охо­рон­ці­ї­хня кра­ї­на — єди­на, сій­ською яка ма­фі­єю, си­стем­ноі це бо­ре­ться прав­да. з І все рож ня­єє одна до­по­відь озна­ка, Ху­а­на­що істо­тно Кар­рау від­різ-та Хо­се мен­тів Грін­ди ми­ну­ли­хвід ана­ло­гі­чни­хліт. Цьо­го до­ку-ра­зу, крі­мо­діо­зно­го де­пу­та­та-міль­йо­не­ра, чле­на ви­щої ра­ди пар­тії «Єди­на Ро­сія» Вла­ди­сла­ва Рє­зни­ка, в до­мі яко­го на остро­ві Ма­льор­ка іспан­ська по­лі­ція вже про­во­ди­ла об­шук 2008 ро­ку в рам­ках опе­ра­ції «Трой­ка», в до­по­віді зга­ду­ю­ться кіль­ка по­ста­тей су­ча­сно­го ро­сій­сько­го істе­блі­шмен­ту, ті­сно пов’яза­них із пре­зи­ден­том Пу­ті­ним .

Оле­ксандр Бастрикін, ко­ли­шній за­сту­пник ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, а ни­ні го­ло­ва Слід­чо­го ко­мі­те­ту Ро­сії, ге­не­рал-пол­ков­ник юсти­ції. Сво­го ча­су Бастрикін був ста­ро­стою ті­єї са­мої гру­пи на юри­ди­чно­му фа­куль­те­ті Ле­нін­град­сько­го уні­вер­си­те­ту, де на­вчав­ся Пу­тін. Їхня дру­жба три­ває й до­сі, і са­ме пре­зи­дент Ро­сії про­су­вав Ба­стри­кі­на на зга­да­ні по­са­ди.

Ві­ктор Зуб­ков, у 1991 — 1993 рр. за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту із зов­ні­шніх зв’яз­ків ме­рії Санкт-Пе­тер­бур­га. Го­ло­вою цьо­го ко­мі­те­ту то­ді, як ві­до­мо, був Пу­тін, на про­по­зи­цію яко­го Зуб­ков 2007 ро­ку стає го­ло­вою уря­ду РФ і до 8 трав­ня 2008 «гріє» це мі­сце для Пу­ті­на, який то­ді зро­бив ро­кі­ров­ку з Дми­тром Ме­две­дє­ви­мй очо­лив уряд. Вір­ний Зуб­ков то­ді ж та­ки при­зна­ча­є­ться за­сту­пни­ком го­ло­ви уря­ду, а зго­дом­го­ло­вою ра­ди ди­ре­кто­рів «Газ­про­му».

Ві­ктор Іва­нов, ко­ли­шній то­ва­риш Пу­ті­на по слу­жбі в Ле­нін­град­сько­му КГБ, зго­дом за­сту­пник ке­рів­ни­ка адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ (2000 — 2004), по­мі­чник пре­зи­ден­та РФ (2004 — 2008), а ни­ні ди­ре­ктор Фе­де­раль­ної слу­жби кон­тро­лю за обі­гом нар­ко­ти­ків, член Ра­ди Без­пе­ки РФ.

Дми­тро Ко­зак, та­кож ви­пу­скник юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту ЛДУ, зго­дом­за­сту­пник на­чаль­ни­ка та на­чаль­ник юри­ди­чно­го управ­лі­н­ня Ле­нін­град­сько­го мі­ськви­кон­ко­му, го­ло­ва юри­ди­чно­го ко­мі­те­ту ме­рії Санкт-Пе­тер­бур­га. Від ча­су схо­дже­н­ня Пу­ті­на на вла­дний Олімп ру­хав­ся в йо­го фар­ва­те­рі: пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка, зго­дом­ке­рів­ник апа­ра­ту уря­ду РФ; за­сту­пник, пер­ший за­сту­пник, ке­рів­ник апа­ра­ту адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ. В 2004 — 2007 рр. Ко­зак був пов­но­ва­жним пред­став­ни­ком пре­зи­ден­та у Пів­ден­но­му фе­де­раль­но­му окру­зі, ни­ні ку­ри­рує в уря­ді Ро­сії пи­та­н­ня, пов’яза­ні з ане­ксо­ва­ним Кри­мом.

От­же, ро­сій­ський пре­зи­дент не мо­же не ро­зу­мі­ти, що сна­ря­ди па­да­ють де­да­лі ближ­че.

Зна­ю­чи не­по­сту­пли­вість іспан­ської Феміди, схиль­ної ді­я­ти за за­ко­ном, а не за по­ня­т­тя­ми, мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що роз­гляд спра­ви, до якої бу­де при­ку­то ува­гу не ли­ше іспан­ських, а й про­від­них сві­то­вих ЗМІ, мо­же ста­ти до­шкуль­ним уда­ром­по ро­сій­ській вла­ді та осо­би­сто по Пу­ті­ну. І хо­ча озна­че­ні осо­би не­д­ося­жні для там­те­шньо­го правосуддя, са­ме зга­ду­ва­н­ня їхніх імен під час імо­вір­но­го про­це­су ба­га­то ва­жить. По­за сум­ні­вом, це ціл­ком но­ва си­ту­а­ція. І бай­ду­же, чим­во­на зу­мов­ле­на: збі­го­моб­ста­вин, ко­ли слід­чі дії за­вер­ши­ли­ся пра­кти­чно син­хрон­но з по­гли­бле­н­ням кри­зи у від­но­си­нах між Ро­сі­єю та ци­ві­лі­зо­ва­ним сві­том , чи до­бре про­ра­хо­ва­ним хо­дом .

Ва­жли­во ін­ше. Пе­ре­сі­чний за­ко­но­слу­хня­ний іспа­нець мо­же не зна­ти, де на ма­пі мі­сти­ться Укра­ї­на, мо­же ма­ти не­ви­ра­зне уяв­ле­н­ня про ане­ксію Кри­му та вій­ну на Дон­ба­сі, але він сте­жи­ти­ме за пе­ре­бі­гом­про­це­су, і Ро­сія в йо­го уяві на­дов­го за­кар­бу­є­ться як кра­ї­на, вер­хів­ка якої не­хтує за­кон. І це сто­су­є­ться не ли­ше іспан­ців.

За цих об­ста­вин, гро­мад­ська дум­ка на­віть прихильних до Ро­сії кра­їн кра­ще спри­йма­ти­ме укра­їн­ську то­чку зо­ру в на­шо­му про­ти­сто­ян­ні. Зав­да­н­ня укра­їн­ської ди­пло­ма­тії та укра­їн­ських гро­мад за кор­до­ном— ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти цю си­ту­а­цію.

Сер­гій БОРЩЕВСЬКИЙ, екс­перт Цен­тру до­слі­дже­н­ня

Ро­сії (Ки­їв)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.