На­ро­дна ди­пло­ма­тія і Укра­ї­на

Ци­ми ви­хі­дни­ми впер­ше в Ки­є­ві від­був­ся Фо­рум Global Ukrainians

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Те­тя­на ЛІТВІНЧУК, На­та­лія ПУШКАРУК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

«Гло­ба­лі­за­ція, ви­кли­ки та но­ві мо­жли­во­сті для Укра­ї­ни» — та­кою ста­ла пер­ша на­зва пер­шо­го між­на­ро­дно­го Фо­ру­му Global Ukrainians, який про­йшов ци­ми ви­хі­дни­ми в Ки­є­ві. Укра­їн­ські лі­де­ри-екс­па­ти зі­бра­ли­ся, щоб обго­во­ри­ти існу­ю­чий стан на­ро­дної та куль­тур­ної ди­пло­ма­тії, а та­кож шля­хи її подаль­шо­го роз­ви­тку. «День» ви­сту­пив ге­не­раль­ним ін­форм ацій­ним пар­тне­ром­ці­єї кон­фе­рен­ції.

За три дні ро­бо­ти Фо­ру­му, на ньо­му про­йшло ві­сім па­нель­них дис­ку­сій, на яких ви­сту­пи­ло близь­ко 50 спі­ке­рів.

За сло­ва­ми ідей­ної на­тхнен­ни­ці цьо­го май­дан­чи­ка — Ві­о­ле­ти МОСКАЛУ, Укра­ї­на по­тре­бує які­сних змін. Але щоб во­ни ві­дбу­ли­ся, не­об­хі­дно три ключові фа­кто­ри. «По-пер­ше, це — по­лі­ти­чна во­ля. Ми ба­чи­мо, що в гро­ма­дян­сько­му су­спіль­стві во­на ду­же силь­на. По­дру­ге, — це які­сна ко­му­ні­ка­ція. А, по-тре­тє, — це освіта. То­му ми ста­ви­мо на­го­лос на роз­ви­ток та­ких но­вих ін­но­ва­цій­них, осві­тньо-ко­му­ні­ка­цій­них «ха­бів», які би пра­цю­ва­ли кла­стер­но. За­раз у Ки­є­ві роз­ви­ва­ю­ться та­кі «ко­вор­кін­ги» (від англ. — спіль­но пра­цю­ва­ти. — Ред.), однак це тре­ба ро­би­ти і по всій Укра­ї­ні, під­клю­ча­ти до цьо­го наш про­ект Global Ukrainians», — ска­за­ла па­ні Ві­о­ле­та. Во­на та­кож від­зна­чи­ла і роль в цьо­му «Дня», який, до ре­чі, ви­сту­пив ге­не­раль­ним ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром Фо­ру­му. «Це для нас над­зви­чай­но акту­аль­но. Нам­ва­жли­во про­ана­лі­зу­ва­ти, яку ін­фор­ма­цію про Укра­ї­ну отри­му­ють за кор­до­ном. На жаль, там не всі пиль­но слід­ку­ють за тим, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. Чи­та­ю­чи «День» при­хо­дить ро­зу­мі­н­ня, що це не тіль­ки від­по­від­аль­не га­зе­та, але та­ке, що на­дає ви­чер­пну і роз­ви­ва­ю­чу ін­фор­ма­цію», — до­дає Ві­о­ле­та Москалу. До ре­чі, за­кор­дон­ні укра­їн­ці, які при­їха­ли на цей Фо­рум, отри­ма­ли спе­ці­аль­ні по­да­рун­ки з Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День» – по кни­зі «Укра­ї­на Incognita TOP-25» ан­глій­ською мо­вою для про­су­ва­н­ня які­сно­го кон­тен­ту в кра­ї­нах, де во­ни ме­шка­ють.

По­чав­ся Фо­ру­мGlobal Ukrainians пре­зен­та­ці­єю во­лон­тер­ських ру­хів, які за­сну­ва­ли укра­їн­ці в рі­зних кра­ї­нах сві­ту на під­трим­ку Єв­ро­май­да­ну. Уча­сни­ки фо­ру­му по­го­джу­ю­ться, що са­ме Ре­во­лю­ція гі­дно­сті да­ла по­штовх ба­га­тьом укра­їн­цям­за кор­до­ном­по­ча­ти актив­но та рі­шу­че ді­я­ти. До цих лю­дей на­ле­жить й го­ло­ва пред­став­ни­цтва не­уря­до­вої ор­га­ні­за­ції «Міст ЄС—Укра­ї­на» у Бель­гії Ан­на ЯВОР­СЬКА.

«Май­дан роз­бу­див укра­їн­ців, в то­му чи­слі тих, які жи­вуть за кор­до­ном, і во­ни ста­ли, на­віть са­мі не зна­ю­чи цьо­го, ди­пло­ма­та­ми сво­єї кра­ї­ни. На­ро­дна ди­пло­ма­тія ду­же ефе­ктив­на, але спра­ва в то­му, що Укра­ї­на тіль­ки стар­тує в цьо­му на­прям­ку», — ді­ли­ться дум­ка­ми Ан­на. За її сло­ва­ми, «пи­та­н­ня Укра­ї­ни під­ні­ма­є­ться в Брюс­се­лі ду­же ча­сто». «Укра­їн­ці бе­руть у цьо­му актив­ну участь: хо­дять на всі по­дії, мо­ні­то­рять гро­мад­ську дум­ку, на­ма­га­ю­ться пред­став­ля­ти ін­те­ре­си укра­їн­сько­го су­спіль­ства. Під час Май­да­ну пер­шою на­шою ва­жли­вою збро­єю бу­ли де­мон­стра­ції, то­му що так ми мо­гли так об’єд­на­ти­ся і при­вер­ну­ти ува­гу до Укра­ї­ни ба­га­тьох за­хі­дних мас-ме­діа», — го­во­рить Ан­на Явор­ська. Не не­хту­ють бель­гій­ські укра­їн­ці й до­по­мо­гою ві­тчи­зня­них ди­пло­ма­тів., оскіль­ки в Бель­гії — три ди­пло­ма­ти­чних мі­сії Укра­ї­ни. Однак най­актив­ні­ше з укра­їн­ця­ми, за сло­ва­ми акти­віс­тки, спів­пра­цює Пред­став­ни­цтво Укра­ї­ни при НАТО.

З Ан­ною по­го­джу­є­ться й гро­мад­ська акти­віс­тка, по­лі­то­лог Ка­те­ри­на КРУК. За її сло­вам и на­ро­дна ди­пло­ма­тія є хо­ча й «но­вим яви­щем» для укра­їн­ців, про­те во­но над­зви­чай­но ва­жли­ве, адже «ко­жен з нас, пе­ре­бу­ва­ю­чи за кор­до­но­ма­бо в Укра­ї­ні, роз­мов­ля­ю­чи з іно­зем­ця­ми, пред­став­ляє і бу­дує імідж сво­єї кра­ї­ни». Во­дно­час, на дум­ку акти­віс­тки, Укра­ї­на не­ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­вує цей ін­стру­мент.

«Дер­жа­ва пра­кти­чно нас не під­три­мує. Во­на, на жаль, вба­чає в нас кон­ку­рен­тів. Ми пра­цю­є­мо і актив­ні тіль­ки че­рез те, що Укра­ї­на не ви­ко­нує сво­їх фун­кцій у де­яких сфе­рах або ж ви­ко­нує їх за­над­то слаб­ко. На­шо­му МЗС бра­кує іні­ці­а­тив з про­су­ва­н­ня імі­джу Укра­ї­на за кор­до­ном», — до­дає Ка­те­ри­на Крук.

Ди­ре­ктор зі стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій те­ле­ка­на­лу Ukraine Today Ла­да РОСЛИЦЬКА та­кож вва­жає, що дер­жа­ва мо­гла би більш актив­ні­ше під­три­му­ва­ти іні­ці­а­ти­ви сво­їх гро­ма­дян за кор­до­ном. «Про­тя­гом остан­ніх 23 ро­ків на­ро­дна ди­пло­ма­тія в Укра­ї­ні аб­со­лю­тно не роз­ви­ва­ла­ся. Це ду­же ва­жли­вий на­пря­мок, оскіль­ки він до­зво­ляє бу­ду­ва­ти мо­сти між лю­дьми і куль­ту­ра­ми на під­трим­ку роз­ви­тку вла­сної на­ції. Утім­те­пер, за остан­ні пів­то­ра ро­ку, ба­га­то чо­го від­бу­ло­ся. Та­кож слід ма­ти на увазі, що в Укра­ї­ні і до­сі силь­на п’ята ко­ло­на Ро­сії у на­шій вла­ді. Її тре­ба лю­стру­ва­ти і звер­та­ти біль­ше ува­ги на но­вих чле­нів уря­ду, які ко­трі дій­сно ві­рять і хо­чуть по­кра­щу­ва­ти стан справ Укра­ї­ни», — вва­жає Ла­да Рослицька.

На Фо­рум­за­ві­тав і ко­ор­ди­на­тор та го­лов­ний ана­лі­тик Information Analysis Center Оле­ксій РОГОВИК. Він по­зи­тив­но оці­нює по­ту­ги укра­їн­ців до­по­ма­га­ти дер­жа­ві ство­ри­ти со­бі но­вий, по­зи­тив­ний імідж. А Фо­рум Global Ukrainians — зай­ве під­твер­дже­н­ня ство­ре­н­ня єди­но­го ме­ха­ні­зму, який би об’єд­нав всіх актив­них за­кор­дон­них укра­їн­ців. « Зви­чай­но, зав­жди хо­че­ться, щоб бу­ло кра­ще, але на да­ний мо­мент та енер­гія, той по­тік зу­силь укра­їн­ців по всьо­му сві­ту при­ніс пер­ші ре­зуль­та­ти. Про Укра­ї­ну зна­ють, її вже спри­йма­ють не як «щось, що є скла­до­вою ін­шої дер­жа­ви», а як окре­ме се­ре­до­ви­ще лю­дей, які об’ єд­на­ні чи­мось спе­ци­фі­чним і які ство­ри­ли про­тя­гом остан­ньо­го гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, яке має ве­ли­кий по­тен­ці­ал » , — від­зна­чив «Дню» пан Оле­ксій.

За сло­ва­ми пи­сьмен­ни­ці та те­ле­ве­ду­чої Іре­ни КАРПИ, «зав­жди по­трі­бно під­три­му­ва­ти укра­їн­ців, які жи­вуть за кор­до­но­мі за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб Укра­ї­на отри­ма­ла нор­маль­ний імідж». Однак, вва­жає па­ні Іре­на, Укра­ї­ні ні в яко­му ра­зі не по­трі­бно ко­гось на­слі­ду­ва­ти — ва­жли­во від­рі­зня­ти­ся від ін­ших. «По­трі­бно бу­ти мо­дни­ми і ці­ка­ви­ми са­мим со­бі, зро­зу­мі­ти в чо­му на­ші «фі­шки», в чо­му не­по­ді­бно­сті з ін­ши­ми і вже по­тім це по­пу­ля­ри­зу­ва­ти. В будь-яко­му ви­пад­ку, куль­тур­на ди­пло­ма­тія не менш ва­жли­ві­ша для імі­джу дер­жа­ви, ніж зви­чай­на » , — до­да­ла Іре­на Кар­па.

На дум­ку спів­за­cнов­ни­ка фо­ру­му Global Ukrainians Ма­кси­ма КИЯКА, ду­же ва­жли­во, щоб він «не пе­ре­тво­рив­ся на трьох­ден­ну «го­во­риль­ню», а мав пра­кти­чні ре­зуль­та­ти. «Якщо ми не зна­йде­мо якісь кон­кре­тні про­по­зи­ції, то при­найм­ні сфор­му­лю­є­мо стра­те­гі­чну ба­зу. Хо­чу про­ци­ту­ва­ти одну із го­стей: «За­раз фа­хів­ців з пу­блі­чної ди­пло­ма­тії в Укра­ї­ні про­сто не існує», їх по­трі­бно фор­му­ва­ти звід­кись, з чо­гось. Так ми мо­же­мо за­лу­ча­ти ре­сур­си за­кор­дон­них укра­їн­ців, але це — ядро. А ін­те­ле­кту­аль­ний і кадровий ре­сурс по­трі­бно десь бра­ти і го­ту­ва­ти. Я не вва­жаю, що укра­їн­ська пу­блі­чна ди­пло­ма­тія зов­сім­не має пра­кти­чних ре­зуль­та­тів. Однак не­об­хі­дно зна­ти про всі іні­ці­а­ти­ви, які йдуть від лю­дей в рі­зних кра­ї­нах, щоб об’єд­ну­ва­ти їх та роз­ро­бля­ти но­ві ідеї», — ска­зав пан Ки­як. Во­дно­час, він на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті по­ши­ре­н­ня за­ру­бі­жно­го до­сві­ду у про­су­ван­ні на­ціо­наль­ної куль­ту­ри та ін­те­ре­сів. «Цей до­свід по­трі­бно ви­вча­ти і по­ши­рю­ва­ти. То­му що май­бу­тнє за­раз за го­ри­зон­таль­ни­ми ме­ре­же­ви­ми стру­кту­ра­ми, а не вер­ти­каль­ни­ми і за­шка­ру­бли­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми», — ре­зю­му­вав Ма­кси­мКи­як.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.