«Усі, хто знав, лю­би­ли і по­ва­жа­ли йо­го..»

Дми­тро Пацино зу­стрів смерть в Іло­вай­ську

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

Не­що­дав­но на фа­са­ді Го­ло­вів­ської ЗОШ І-ІІ сту­пе­нів на Вер­хо­вин­щи­ні від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку на честь вій­сько­во­слу­жбов­ця Дми­тра Па­ци­на, бій­ця ба­таль­йо­ну осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня «Іва­но­Фран­ківськ » , який тра­гі­чно за­ги­нув в Іло­вай­ську під час про­ве­де­н­ня АТО. Отець Юрій цер­кви Свя­то­го Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Юрія Пе­ре­мож­ця освя­тив ме­мо­рі­аль­ну до­шку, та всі при­су­тні по­мо­ли­ли­ся за упо­кій ду­ші за­ги­бло­го ге­роя. Пам’ ять про за­ги­бло­го во­ї­на, який від­дав своє жи­т­тя за ці­лі­сність Укра­ї­ни, вша­ну­ва­ли хви­ли­ною мов­ча­н­ня.

« Дми­тро ви­рі­зняв­ся мі­цним ха­ра­кте­ром, був іні­ці­а­тив­ним, від­по­від­аль­ним, зда­тним опе­ра­тив­но при­йма­ти об­грун­то­ва­ні рі­ше­н­ня. Усі, хто знав Дми­тра, лю­би­ли і по­ва­жа­ли йо­го за чуй­не став­ле­н­ня до лю­дей, ве­ли­ку ду­шев­ну ще­дрість, му­дрість і опти­мізм», — ска­зав го­ло­ва сіль­ської ра­ди се­ла Го­ло­ви Ва­силь Ко­стюк.

« 26- рі­чний Дми­тро Пацино на­ро­див­ся і ви­ріс у вер­хо­вин­сько­му се­лі Го­ло­ви. У сім’ ї за­ли- шив­ся ще мо­лод­ший брат Іван. Із 1996 по 2005 ро­ки хло­пець на­вчав­ся в Го­ло­вів­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі, — по­ві­дом­ля­ють на сай­ті verchovyna. at. ua. — Пі­сля дев’ято­го кла­су про­дов­жив на­вча­н­ня в Іва­но-Фран­ків­сько­му ко­ле­джі фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня і спор­ту Укра­ї­ни. Де­який час пра­цю­вав у при­шкіль­но­му ін­тер­на­ті сво­го рі­дно­го се­ла. Однак йо­го по­кли­ка­н­ням бу­ло ін­ше, са­ме то­му Дми­тро пі­шов слу­жи­ти в Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни. По за­вер­шен­ню слу­жби в ар­мії на­ма­гав­ся за­без­пе­чи­ти сім’ю — ма­тір та бра­та, пра­цю­вав на бу­дів­ни­цтві. Із 2014 ро­ку пра­цю­вав в УМВС Укра­ї­ни в Іва­но- Фран­ків­ській обла­сті. Йо­го мо­бі­лі­зу­ва­ли у ба­таль­йон осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня МВС Укра­ї­ни « Іва­но­Фран­ківськ » , який брав участь у про­ве­ден­ні ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни. У сер­пні Дми­тро у скла­ді ба­таль­йо­ну був за­ді­я­ний у бо­йо­вих ді­ях під Іло­вай­ськом. 28 сер­пня, в день Успі­н­ня Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці Ма­рії, Дми­тро ще встиг при­ві­та­ти ма­тір з іме­ни­на­ми, а вже 29- го з ним­не бу­ло ні­яко­го зв’яз­ку...»

Ви­сту­па­ю­чи пе­ред при­су­тні­ми, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ро­ман Жи­чи­цький по­дя­ку­вав ма­те­рі Дми­тра Ма­рії Пацино за те, що ви­хо­ва­ла гі­дно­го си­на, який за­хи­ща­ю­чи Ба­тьків­щи­ну, від­дав за неї най­до­рож­че — своє жи­т­тя. Ма­тір за­ги­бло­го Дми­тра по­дя­ку­ва­ла всім­за під­трим­ку і за те, що при­йшли вша­ну­ва­ти пам’ять про її си­на...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.