ВО­НИ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ЗА НАС

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Ві­чна пам’ять!

Бу­кваль­но що­дня у мі­стах, мі­сте­чках і се­лах про­ща­ю­ться з укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми, які за­ги­ну­ли на схо­ді на­шої кра­ї­ни. Хтось із них втра­тив жи­т­тя не­що­дав­но, а ко­гось ли­ше за­раз вда­ло­ся зна­йти та іден­ти­фі­ку­ва­ти пі­сля дов­гих мі­ся­ців по­шу­ків і на­дій на ди­во... На жаль, ча­сто, ко­ли ско­ро­чу­є­ться спи­сок зни­клих без­ві­сти бій­ців, спи­сок за­ги­блих збіль­шу­є­ться...

«День» вже по­над рік пу­блі­кує істо­рії Ге­ро­їв, і, на жаль, ще дов­го їх пу­блі­ку­ва­ти­ме. Сьо­го­дні — ще шість істо­рій. 26-річ- но­го Дми­тра Па­ци­на, який за­ги­нув в Іло­вай­ську май­же рік то­му, 26-рі­чно­го Сер­гія Грі­бен­ні­ка, який вва­жав­ся зни­клим без­ві­сти, але не­що­дав­но ек­спер­ти­за під­твер­ди­ла — хло­пець за­ги­нув 3 ве­рес- ня 2014 ро­ку на Лу­ган­щи­ні, 24-рі­чно­го Ми­хай­ла Гри­го­ри­ши­на, за­ги­бло­го 31 сі­чня, 25-рі­чно­го Ро­ма­на Ата­ма­ню­ка, який ці­ною вла­сно­го жи­т­тя вря­ту­вав то­ва­ри­ша, 35-рі­чно­го Ан­дрія Мель­ни­ка, який теж вва­жав­ся зни­клим­бе­зві­сти, але за­ги­нув, і 47-рі­чно­го Ва­си­ля Ба­ра­нів­сько­го, яко­го по­хо­ва­ли пі­сля кіль­кох мі­ся­ців по­шу­ків...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.