За­ги­нув від об­стрі­лу з те­ри­то­рії РФ

Сер­гій Грі­бен­нік пі­шов до ар­мії під час пер­шої хви­лі мо­бі­лі­за­ції

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Во­стан­ні дні трав­ня в се­лі Ку­лі­шів­ка Не­дри­гай­лів­сько­го ра­йо­ну, що на Сум­щи­ні, з усі­ма вій­сько­ви­ми по­че­стя­ми по­про­ща­ли­ся із за­ги­блим укра­їн­ським сол­да­том , стар­шим ме­ха­ні­ком-во­ді­єм 9-ї ба­та­реї 27-го Сум­сько­го ре­актив­но­го ар­тпол­ку Сер­гі­єм Грі­бен­ні­ком .

Сер­гій пі­шов до ар­мії під час пер­шої хви­лі мо­бі­лі­за­ції у бе­ре­зні 2014 ро­ку. Ба­зо­вий та­бір 9-ї ба­та­реї, ку­ди вхо­див Сер­гій Грі­бен­нік, дис­ло­ку­вав­ся по­бли­зу с. Пе­ре­мо­га Новоайдарського ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. 3 ве­ре­сня 2014 ро­ку та­бір бу­ло роз­стрі­ля­но з те­ри­то­рії РФ із ре­актив­ної си­сте­ми зал­по­во­го во­гню « Смерч » . Уна­слі­док об­стрі­лу 16 во­ї­нів за­ги­ну­ли, че­тве­ро тіл бу­ли кри­ти­чно обго­рі­ли­ми та по­тре­бу­ва­ли ге­не­ти­чної екс­пер­ти­зи для вста­нов­ле­н­ня осо­би, ті­ло одно­го з сол­дат зни­ще­но вщент, і йо­го не­мо­жли­во бу­ло іден­ти­фі­ку­ва­ти. Не­що­дав­но ДНК- ек­спер­ти­за під­твер­ди­ла за­ги­бель Сер­гія.

Сер­гію Грі­бен­ні­ку на мо­мент смер­ті бу­ло 26 ро­ків, у ньо­го за­ли­ши­ли­ся ма­ти та стар­ша се­стра.

Остан­ки двох бо­йо­вих по­бра­ти­мів Сер­гія — сум­ча­ни­на Оле­ксія Ка­лю­жно­го та Ми­ко­ли Ко­ло­та з Бу­рин­сько­го ра­йо­ну — за­хо­ро­ни­ли кіль­ка мі­ся­ців то­му. На сьо­го­дні на ДНК-екс­пер­ти­зі — остан­ки ще одно­го бій­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.