Зв’язок обі­рвав­ся за до­бу до йо­го 48-річ­чя...

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

Ва­си­ля Ба­ра­нів­сько­го шу­ка­ли кіль­ка мі­ся­ців...

20черв­ня в Ма­лин­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті був день жа­ло­би за во­ї­ном- зем­ля­ком Ва­си­лем Ба­ра­нів­ським , який за­ги­нув на схо­ді, за­хи­ща­ю­чи Укра­ї­ну. Зв’ язок із ни­мо­бі­рвав­ся 29 сі­чня цьо­го ро­ку, якраз за до­бу до йо­го 48- річ­чя, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті « Ін­фо­Ма­лин » . То був остан­ній раз, ко­ли дру­жи­на чу­ла йо­го го­лос. А по­тім­бу­ли мі­ся­ці дов­гих по­шу­ків і на­дії, що він жи­вий. Та, на жаль, во­їн­па­трі­от за­ги­нув. Ті­ло йо­го бу­ло іден­ти­фі­ко­ва­но, і ось 20 черв­ня ге­роя по­хо­ва­ли на ба­тьків­щи­ні. Вша­но­ву­ва­ли Ва­си­ля Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча у Го­ри­ні, де він про­жи­вав із дру­жи­ною і дво­ма донь­ка­ми, і в Усти­нів­ці, де на­ро­див­ся во­їн­за­хи­сник і де за­раз ме­шкає йо­го ма­ти і брат. Кіль­ка­сот лю­дей про­во­джа­ли Ва­си­ля Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча Ба­ра­нів­сько­го в остан­ню путь. По­хо­ва­ли йо­го у се­лі Фор­ту­на­тів­ка, де ге­рой ли­шив­ся на ві­чний спо­чи­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.