В Iта­лії зні­муть ре­мейк «Со­лод­ко­го жи­т­тя»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Іта­лій­ська кі­но­ком­па­нія AMBI Group ви­ку­пи­ла у спад­ко­єм­ців ре­жи­се­ра Фе­де­рі­ко Фел­лі­ні пра­ва на ство­ре­н­ня ре­мей­ку йо­го філь­му «Со­лод­ке жи­т­тя» (La Dolce Vita), по­ві­дом­ляє The Hollywood Reporter. Про­ект по­зи­ціо­ну­ють як су­ча­сний пер­каз стрі­чки 1960 ро­ків, але в ньо­му за­ли­ша­ться всі основ­ні еле­мен­ти ори­гі­наль­ної стрі­чки.

У ро­бо­ті над філь­мом ві­зьме участь іта­лій­ський ре­жи­сер Да­ні­ель Ді Ло­рен­цо. Да­ти по­ча­тку зйо­мок і ви­хо­ду стрі­чки у про­кат по­ки що не ві­до­мі, як і ви­ко­нав­ці го­лов­них ро­лей.

Пле­мін­ни­ця ре­жи­се­ра Фран­че­ска Фел­лі­ні зі­зна­ла­ся, що її ро­ди­ні не­о­дно­ра­зо­во над­хо­ди­ли та­кі про­по­зи­ції, про­те ли­ше про­ект AMBI Group за­слу­жив на схва­ле­н­ня. Ідея ке­рів­ни­ків ком­па­нії Ан­дреа Ієр­во­лі­но і Мо­ні­ки Ба­кар­ді при­па­ла їй до впо­до­би.

«Да­ні­ель, Ан­дреа і Мо­ні­ка за­про­по­ну­ва­ли гар­ну су­ча­сну вер­сію філь- му. З огля­ду на іта­лій­ське ко­рі­н­ня про­дю­се­рів, їх гли­бо­ку вдя­чність мо­є­му дядь­ко­ві і ро­зу­мі­н­ня йо­го ро­біт, не мо­жна при­ду­ма­ти кра­щої ко­ман­ди для цьо­го про­е­кту», — по­я­сни­ла Фел­лі­ні.

«Со­лод­ке жи­т­тя», що ви­йшло на екра­ни 1960 ро­ку, вва­жа­є­ться вер­ши­ною ре­жи­сер­ської май­стер­но­сті Фел­лі­ні, а та­кож йо­го най­більш ко­мер­цій­но успі­шним філь­мом. Він став во­ло­да­рем «Зо­ло­тої паль­мо­вої гіл­ки» 13-го Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Го­лов­ну роль у стрі­чці зі­гра­ли Марчелло Ма­стро­ян­ні й Ані­та Ек­берг.

Фе­де­рі­ко Фел­лі­ні ( 1920— 1993 рр.) ви­зна­но одним з най­впли­во­ві­ших кі­но­ре­жи­се­рів ХХ сто­лі­т­тя. Іта­лій­ський ре­жи­сер є во­ло­да­рем пре­мій «Оскар» за філь­ми «До­ро­га», «Но­чі Ка­бі­рії», «Ві­сім з по­ло­ви­ною» і «Амар­корд», а та­кож по­че­сно­го «Оскара» за вне­сок у кі­но­ми­сте­цтво.

ФО­ТО З САЙ­ТА TOP-ANTROPOS.COM

МУ­ЗА ФЕЛ­ЛІ­НІ — АНІ­ТА ЕК­БЕРГ У ФІЛЬ­МІ «СО­ЛОД­КЕ ЖИ­Т­ТЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.