Лю­ди­на до­брої вда­чі, ми­тець і тво­рець

У Льво­ві по­мер на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни Єв­ген Бе­зні­ско

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Гро­ма­да Льво­ва ви­слов­лює спів­чу­т­тя ро­ди­ні Єв­ге­на Іва­но­ви­ча. «Ми су­му­є­мо і спів­чу­ва­є­мо, — го­во­рить Львів­ський мі­ський го­ло­ва Ан­дрій Са­до­вий. — Єв­ген Іва­но­вич за­ли­шив нам чи­ма­лий до­ро­бок сво­єї твор­чо­сті, й у цих ро­бо­тах ми зав­жди бу­де­мо зга­ду­ва­ти про ньо­го».

«Ми втра­ти­ли сві­тлу, до­брої вда­чі лю­ди­ну, ми­тця та твор­ця на­ціо­наль­но­го ві­зу­аль­но­го ми­сте­цтва, пам’ять про яко­го за­ли­ши­ться на­зав­жди у на­ших сер­цях», — іде­ться у спів­чут­ті від обл­ра­ди та обла дмі­ні­стра­ції.

На­ро­див­ся гра­фік, на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії 19 жов­тня 1937 р. у Ка­гар­ли­ку, що на Ки­їв­щи­ні. Єв­ген Бе­зні­ско за­кін­чив Ре­спу­блі­кан­ську ху­до­жню се­ре­дню шко­лу ім. Т. Шев­чен­ка і Львів­ський ін­сти­тут при­кла­дно­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва — фа­куль­тет мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су.

Май­же 40 ро­ків пра­цю­вав над офор­та­ми та лі­но­ри­та­ми за мо­ти­ва­ми тво­рів Іва­на Фран­ка (по­е­ми «Мойсей», «Смерть Ка­ї­на», «Пан­ські жар­ти», «Похо­рон», «Хри­стос і хрест», «Ру­бач», «Ка­ме­ня­рі» то­що), Ле­сі Укра­їн­ки (дра­ми «Лі­со­ва пі­сня», «Ва­ви­лон­ський по­лон», «В ка­та­ком­бах», «Одер­жи­ма», «На по­лі кро­ви» то­що), Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка (низ­ка но­вел). Ав­тор пам’ятни­ка Юрію Дро­го­би­чу в Дро­го­би­чі, мо­за­їк на ме­мо­рі­аль­но­му цвин­та­рі Сі­чо­вих стріль­ців на го­рі Ма­ків­ка та у ме­мо­рі­аль­ній ка­пли­ці жер­твам НКВС у Зо­ло­чів­сько­му зам­ку. В 1997 та 2004 рр. Єв­ген Іва­но­вич пра­цю­вав у Чор­но­биль­ській зо­ні (45 па­сте­лей). Він ав­тор порт­ре­тів ба­га­тьох ви­зна­чних куль­тур­них і гро­мад­ських ді­я­чів Укра­ї­ни. Зокре­ма йо­го пор­трет кар­ди­на­ла Йо­си­па Слі­по­го був по­да­ро­ва­ний від Львів­щи­ни Па­пі Рим­сько­му Іва­ну Пав­лу II. Ав­тор 19 пер­со­наль­них ви­ста­вок. Йо­го ро­бо­ти збе­рі­га­ю­ться в му­зе­ях США, Ар­ген­ти­ни, Ка­на­ди, Фран­ції. Не­о­дно­ра­зо­во брав участь у ви­став­ках в Укра­ї­ні та за кор­до­ном...

«День» зов­сім не­дав­но спіл­ку­вав­ся з Єв­ге­ном Іва­но­ви­чем — ми зу­стрі­ли­ся на свя­тко­вій ака­де­мії з на­го­ди юві­лею зань­ків­чан Та­ї­сії Ли­тви­нен­ко і Фе­до­ра Стри­гу­на. Бе­зні­ско ду­же теп- ло від­гу­ку­вав­ся про сво­їх дру­зів, а ме­ні при­єм­но бу­ло ба­чи­ти ми­тця в ото­чен­ні йо­го кар­тин — ни­ми при­кра­ше­ний хол На­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го укра­їн­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької. Тро­хи зго­дом «День» по­да­вав ін­фор­ма­цію про те, що Єв­ген Бе­зні­ско при­ніс до львів­сько­го Му­зею ре­лі­гії, де вже збе­рі­га­є­ться по­над 40 йо­го гра­фі­чних ро­біт, па­стель­ні порт­ре­ти ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го, па­трі­ар­ха Йосифа Слі­по­го, ми­тро­по­ли­та Мсти­сла­ва, Па­пи Рим­сько­го Іва­на Пав­ла ІІ, лі­но­гра­вю­ри на сю­же­ти Єван­ге­лії, і це 17 ро­біт, які ста­ли но­вою пре­кра­сною ко­ле­кці­єю Му­зею ре­лі­гії . «Всі ро­бо­ти Бе­зні­ска є уні­каль­ни­ми за сво­єю фі­ло­соф­ською су­тні­стю, — вва­жа­ють у му­зеї. — Тво­ри ми­тця про­ни­за­ні лю­бов’ю до Укра­ї­ни, її істо­рії, сво­го на­ро­ду»...

Про­ща­ли­ся з ху­до­жни­ком у Ме­мо­рі­аль­но­му му­зеї-май­стер­ні дру­жи­ни Єв­ге­на Бе­зні­ска — скуль­пто­ра Те­о­до­зії Бриж та у Хра­мі Бла­жен­но­го Кли­мен­тія Ше­пти­цько­го, де до­мо­ви­на пе­ре­бу­ва­ла ці­лу ніч. Цер­кву при­кра­си­ли ро­бо­та­ми Єв­ге­на Іва­но­ви­ча, зокре­ма — порт­ре­та­ми Ан­дрея Ше­пти­цько­го.

По­хо­ва­ли ми­тця на Ли­ча­ків­сько­му кла­до­ви­щі — по­руч із дру­жи­ною.

Ві­чна вам пам’ять, Єв­ге­не Іва­но­ви­чу!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.