З«ті­ла са­мо­го Кри­му»

Ство­рю­є­кар­ти­ни ху­до­жни­ця Ель­ві­са Та­та­ро­ва

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ми­ко­ла СЕ­МЕ­НА, «День»

У Крим­сько­та­тар­сько­му му­зеї куль­тур­но-істо­ри­чної спад­щи­ни пред­став­ле­но дру­гу пер­со­наль­ну ви­став­ку ві­до­мо­го ми­тця-ке­ра­ми­ста Ель­ві­си Та­та­ро­вої «Ча­рів­на си­ла ке­ра­мі­ки». За рік пі­сля пер­шої виставки ху­до­жни­ця пред­ста­ви­ла на суд гля­да­ча вже по­над 60 тво­рів — ке­ра­мі­чні кар­ти­ни, ор­на­мен­таль­не пан­но, де­ко­ра­тив­ні блю­да, об’єм­ну пла­сти­ка. Лі­пле­н­ням Ель­ві­са Та­та­ро­ва за­йма­є­ться з ди­тин­ства — ви­ро­би з пла­сти­лі­ну, кві­ти з гли­ни, фі­гур­ки. З де­ся­ти ро­ків во­на за­йма­є­ться ке­ра­мі­кою вже на серйозному рів­ні.

Ель­ві­са на­ро­ди­ла­ся 1983 ро­ку в Са­мар­кан­ді. Ба­тьки при пер­шій на­го­ді пе­ре­їха­ли до Кри­му. 1998 ро­ку во­на за­кін­чи­ла Єв­па­то­рій­ську шко­лу ми­стецтв, 2011 ро­ку — від­ді­ле­н­ня ху­до­жньої ке­ра­мі­ки в Крим­сько­му ін­же­нер­но­пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті. З 2008 ро­ку є уча­сни­цею рі­зних ви­ста­вок, у то­му чи­слі за­ру­бі­жних. Ме­шкає в са­мо­му сер­ці улю­бле­но­го сте­по­во­го Кри­му — в се­лі Октя­бр­ське Кра­сно­гвар­дій­сько­го ра­йо­ну.

Про гли­ну Ель­ві­са мо­же роз­по­від­а­ти і фі­ло­соф­ству­ва­ти го­ди­на­ми, по­чи­на­ю­чи з то­го, що за бі­блій­ним пе­ре­ка­зом із гли­ни ство­ре­но й са­му лю­ди­ну. Біль­ше то­го, свої май­стро­ві тво­рі­н­ня Ель­ві­са вва­жає ча­сти­ною «ті­ла Кри­му», оскіль­ки гли­ну для ке­ра­мі­ки зі спе­ці­аль­ни­ми вла­сти­во­стя­ми Ель­ві­са ви­до­бу­ває ра­зом із ро­ди­ча­ми на ро­до­ви­щах пів­остро­ва. Ма­буть, якраз то­му, а та­кож че­рез її ху­до­жній та­лант її ке­ра­мі­чні кар­ти­ни ство­рю­ють вра­же­н­ня при­ро­дно­сті та гли­бо­кої не­ро­зрив­ної крим­сько­сті. Їх пі­зна­є­шзда­ле­ку... Ель­ві­са по­яснює це спо­рі­дне­ні­стю з Кри­мом і се­бе са­мої, і гли­ни, яку во­на ви­ко­ри­сто­вує для вті­ле­н­ня сво­го ба­че­н­ня Ба­тьків­щи­ни рі­дно­го на­ро­ду.

Біль­ше то­го — ке­ра­мі­чні кар­ти­ни за те­хно­ло­гі­єю ста­бі­лі­зу­ю­ться во­гнем при ду­же ви­со­кій тем­пе­ра­ту­рі, май­стри­ня ка­же, що во­ни про­хо­дять гарт во­гнем та ви­про­бу­ва­н­ня­ми, як і Крим, як і весь її на­род, як і всі крим­ча­ни.

За­раз ху­до­жни­ця про­фе­сій­но ви­ко­ри­сто­вує ре­аль­ні об’єк- ти крим­ської істо­рії, від­тво­рює тра­ди­цій­ні ві­зе­рун­ки крим­сько­та­тар­ської ар­хі­те­кту­ри. Її основ­на те­ма — ар­хі­те­ктур­ний пей­заж, за­лу­че­н­ня гля­да­ча в на­пів­за­бу- тий світ ми­ну­ло­го Кри­му. Са­ма Ель­ві­са- ха­нум ствер­джує, що пра­гне збе­рег­ти в сво­їх ро­бо­тах ми­ну­ле, все те, що зни­кає під не­вбла­ган­ним ко­ле­сом ча­су.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ МИ­КО­ЛИ СЕМЕНИ

МЕ­ЧЕТЬ У СЕ­ВА­СТО­ПО­ЛІ. 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.