«Брон­зо­ві» атле­ти, «срібні» гім­нас­тки

Ци­ми ви­хі­дни­ми укра­їн­ці ви­бо­ро­ли кіль­ка ме­да­лей на сві­то­вих зма­га­н­нях

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Учо­ра у Ки­є­ві зу­стрі­ли ко­ман­ду на­ших спортс­ме­нів, які по­вер­ну­ли­ся з мо­ло­ді­жно­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з лег­кої атлетики. Зма­га­н­ня від­бу­ва­ли­ся в естон­сько­му Тал­лін­ні і за­вер­ши­ли­ся 12 ли­пня. Остан­ній день чем­піо­на­ту став ду­же успі­шним для укра­їн­ської збір­ної: як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді і спор­ту, у цей день на­ші атле­ти ви­гра­ли чо­ти­ри ме­да­лі фі вста­но­ви­ли на­ціо­наль­ний ре­корд се­ред мо­ло­ді. Так, Ма­ксим Бог­дан отри­мав срі­бну ме­даль у зма­га­н­нях з ме­та­н­ня спи­са, На­та­лія При­ще­па з осо­би­стим ре­кор­дом бу­ла тре­тьою з бі­гу на 1500 ме­трів, ще одну «брон­зу» ви­бо­ро­ла Іри­на Ге­ра­щен­ко зі стриб­ків у ви­со­ту. Ві­кто­рія Ка­лю­жна з на­ціо­наль­ним ре­кор­дом се­ред мо­ло­ді фі­ні­шу­ва­ла тре­тьою з бі­гу на 5 ти­сяч ме­трів — спортс­мен­ка про­бі­гла ди­стан­цію за 15.38,38 хви­лин. За­га­лом укра­їн­ська збірна на чем­піо­на­ті у Тал­лін­ні отри­ма­ла ві­сім ме­да­лей — три срібні і чо­ти­ри брон­зо­ві. У ме­даль­ній та­бли­ці на­ша ко­ман­да по- сі­ла 20-ту схо­дин­ку, ін­фор­му­ють на сай­ті Фе­де­ра­ції лег­кої атлетики Укра­ї­ни. У за­лі­ку, скла­де­но­му згі­дно з мі­сця­ми у фі­на­лах, на­ша ко­ман­да ста­ла сьо­мою.

Укра­їн­ські гім­нас­тки вда­ло ви­сту­пи­ли на XXVIII Все­сві­тній лі­тній Уні­вер­сі­а­ді в Кван­джу, що у Пів­ден­ній Ко­реї. 12 ли­пня на­ші спортс­мен­ки за­во­ю­ва­ли дві срібні ме­да­лі. В осо­би­сто­му ба­га­то­борст- ві Ган­на Рі­зат­ді­но­ва фі­ні­шу­ва­ла дру­гою вслід за ха­зяй­кою зма­гань ко­ре­ян­кою Єн Чжей Сон — ра­ді­сну но­ви­ну по­ві­до­ми­ли на сай­ті Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді і спор­ту. Дру­ге «срі­бло» укра­їн­ські гім­нас­тки за­во­ю­ва­ли у гру­по­вих впра­вах з ба­га­то­бор­ства. Оле­на Дми­траш, Єв­ге­нія Го­мон, Але­ксан­дра Гри­да­со­ва, Ва­ле­рія Гу­дим та Ана­ста­сія Муль­мі­на впев­не­но ви­сту­пи­ли на зма­га­н­нях і по­сту­пи­ли­ся ли­ше спортс­мен­кам з Ро­сії. До ре­чі, XXVIII Все­сві­тня лі­тня Універсіада три­ває із 3 до 14 ли­пня 2015 ро­ку. Універсіада від­бу­ва­є­ться раз на два ро­ки, за­раз у Кван­джу 59 кра­їн зма­га­ли­ся у 21 ви­ді спор­ту.

Ві­та­є­мо на­ших спортс­ме­нів з пе­ре­мо­га­ми!

ФО­ТО З САЙ­ТА PHOTOSHELTER.COM

УКРА­ЇН­СЬКА СПОРТС­МЕН­КА ІРИ­НА ГЕ­РА­ЩЕН­КО, БРОН­ЗО­ВА ПРИ­ЗЕР­КА ЗІ СТРИБ­КІВ У ВИ­СО­ТУ МО­ЛО­ДІ­ЖНО­ГО ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ ЄВ­РО­ПИ З ЛЕГ­КОЇ АТЛЕТИКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.