«Ма­ра­фон­ці» не зу­пи­ня­ю­ться

Во­лон­те­ри Ки­є­ва, Тер­но­по­ля і Чер­нів­ців зби­ра­ють ко­шти для бій­ців на фе­сти­ва­лях

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Іні­ці­а­тив­на гру­па «Хри­сти­ян­ський во­лон­тер­ський рух» вла­шту­ва­ла 11 ли­пня бла­го­дій­ний роз­про­даж ви­ро­бів ру­чної ро­бо­ти, при­крас та кни­жок на Ми­хай­лів­ській пло­щі сто­ли­ці. «Мі­сяць то­му ми зби­ра­ли ко­шти на аптечки для 27-го ар­ти­ле­рій­сько­го пол­ку, — роз­по­від­ає Ві­ра Про­хи­ра, одна з ор­га­ні­за­то­рів яр­мар­ку. — По­тім до нас звер­ну­ли­ся мор­ські пі­хо­тин­ці, які ма­ли про­бле­ми із за­без­пе­че­н­ням і, до то­го ж, очі­ку­ва­ли на но­во­бран­ців. Ми з Ві­кто­ром Бон­дар­чу­ком та ін­ши­ми чле­на­ми Ру­ху ви­рі­ши­ли ор­га­ні­зу­ва­ти ось та­кий яр­ма­рок. Він ма­кси­маль­но бю­дже­тний: ми ви­тра­ти­ли ли­ше близь­ко 700 гри­вень на те­хні­чні по­тре­би». Зі­бра­ні ко­шти бу­дуть ви­тра­че­ні на при­дба­н­ня одя­гу, взу­т­тя, та­кти­чних апте­чок та ін­шо­го для 27-го ар­ти­ле­рій­сько­го пол­ку, 128-ї бри­га­ди та 1-го ба­таль­йо­ну мор­ської пі­хо­ти. «На по­пе­ре­дніх на­ших акці­ях збір ко­штів від­бу­вав­ся не ду­же актив­но. Від­чу­ва­є­ться, що лю­ди вже тро­хи вто­ми­ли­ся до­по­ма­га­ти. Ті, хто цим за­йма­є­ться, іно­ді ка­жуть, що за­раз у во­лон­тер­сько­му ру­сі за­ли­ши­ли­ся тіль­ки ма­ра­фон­ці», — го­во­рить Ві­ра Про­хи­ра. В етно-яр­мар­ку на Ми­хай­лів­ській пло­щі взя­ли участь близь­ко се­ми де­ся­тків та­ких «ма­ра­фон­ців», по­ві­дом­ляє уча­сни­ця Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА.

А в Тер­но­по­лі во­лон­те­ри пра­цю­ва­ли на етно-га­стро­но­мі­чно­му фе­сти­ва­лі «Галицька де­фі­ля­да». Пред­став­ни­ки То­ва­ри­ства Тер­но­піль­сько­го ко- за­цько-де­сан­тно­го еко­ло­гі­чно­го осе­ред­ку ім. Дми­тра (Бай­ди) Ви­шне­ве­цько­го. при­го­ща­ли усіх охо­чих ко­за­цьки­ми стра­ва­ми. «Ми ва­ри­ли у 80-лі­тро­во­му ка­за­ні борщ, роз­соль­ник, ри­бну юшку, гре­ча­ну ка­шу, ку­ліш... Охо­чі під­три­ма­ти бій­ців мо­гли ки­да­ти ко­шти у скринь­ки. Хо­чу з вдя­чні­стю за­зна­чи­ти, що при­йшли до­по­ма­га­ти нам у при­го­ту­ван­ні їжі дру­жи­ни бій­ців АТО, — ка­же пол­ков­ник ко­за­цько-де­сан­тно­го еко­ло­гі­чно­го осе­ред­ку Во­ло­ди­мир Стар­ко. — 12 чо­ло­ві­ків із на­шо­го то­ва­ри­ства слу­жать у зо­ні АТО. Не­що­дав­но 13-й по­їхав на слу­жбу. Дя­ку­ва­ти Бо­гу, во­ни всі жи­ві, се­ред них не­має по­ра­не­них. Всі ви­ру­че­ні ко­шти, які тер­но­по­ля­ни жер­тву­ва­ли на фе­сти­ва­лі в на­шу скринь­ку, пі­дуть на за­без­пе­че­н­ня во­ї­нів. Їм не­об­хі­дні про­ду­кти, одяг, диз­па­ли­во то­що. Охо­чі до­по­мог­ти на­шим бій­цям­ко­за­кам мо­жуть звер­та­ти­ся за те­ле­фо­ном 050/106-56-95», — по­ві­дом­ляє Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль.

А в Чер­нів­цях ци­ми дня­ми від­бу­вав­ся слав­но­зві­сний Пе­трів­ський яр­ма­рок з по­над дво­хсо­трі­чною істо­рі­єю. Ли­ше за до­по­мо­гою бла­го­дій­но­го ау­кціо­ну «Пе­трів­ський» у дво­ри­ку» вда­ло­ся зі­бра­ти май­же дев’ять ти­сяч гри­вень на по­тре­би вій­сько­вих. Та­кож про­во­ди­ли про­даж рі­зної су­ве­нір­ної про­ду­кції, по­ка­зо­ві ви­сту­пи бій­ців­сько­го клу­бу «Ци­та­дель», вій­сько­во- па­трі­о­ти­чну ви­став­ку­про­даж, по­ві­дом­ляє уча­сни­ця Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» Алі­на ВАВРИНЮК.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.