ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1099 — во­ї­ни-хре­сто­но­сці, уча­сни­ки Пер­шо­го хре­сто­во­го по­хо­ду, штур­мом взя­ли Єру­са­лим і ви­рі­за­ли пе­ре­ва­жну біль­шість му­суль­ман та єв­ре­їв (по­над 40 тис. осіб), спа­ли­ли ме­че­ті й си­на­го­ги. 1602 — на­ро­див­ся Джуліо Ма­за­рі­ні, кар­ди­нал, фран­цузь­кий по­лі­ти­чний ді­яч, на­сту­пник кар­ди­на­ла Рі­ше­льє на по­са­ді пер­шо­го мі­ні­стра Фран­ції (1643—1661), один з го­лов­них ге­ро­їв ро­ма­ну А. Дю­ма «Ві­конт де Бра­же­лон, або 10 ро­ків по­то­му». По­мер 1661 р. 1722 — по­мер Іван Ско­ро­пад­ський, геть­ман Лі­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни, слу­хня­ний ви­ко­на­вець во­лі Пе­тра І. На­ро­див­ся 1646 р. 1789 — пов­ста­лі па­ри­жа­ни взя­ли штур­мом ко­ро­лів­ську укрі­пле­ну в’язни­цю — Ба­сти­лію. По­ча­ток Ве­ли­кої фран­цузь­кої ре­во­лю­ції. На­ціо­наль­не свя­то Фран­ції. 1808 — по­мер Ар­те­мій Лук’яно­вич Ве­дель, ви­да­тний укра­їн­ський ком­по­зи­тор, ди­ри­гент, спі­вак, скри­паль. На­ро­див­ся 1767 р. 1894 — у Льво­ві від­був­ся пер­ший на те­ри­то­рії Укра­ї­ни фут­боль­ний матч між­ко­ман­да­ми Льво­ва та Кра­ко­ва. 1903 — на­ро­див­ся Ір­вінг Сто­ун, аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник, май­стер істо­ри­ко-біо­гра­фі­чних ро­ма­нів ( « Гре­цький скарб», «Жа­га до жи­т­тя», «Му­ки та ра­до­щі»). По­мер 1989 р. 1928 — на­ро­див­ся Но­дар Дум­ба­дзе, ві­до­мий гру­зин­ський пи­сьмен­ник (ро­ма­ни та по­ві­сті: «За­кон ві­чно­сті», «Я, ба­бу­ся, Ілі­ко та Іла­ріон » , «Ку­ка­ра­ча»). По­мер 1984 р. 1941 — під мі­сте­чком Ру­дня ра­дян­ські вій­ська впер­ше за­сто­су­ва­ли си­сте­му ре­актив­ної ар­ти­ле­рії БМ-13 («Ка­тю­ша»). 1995 — по­мер Олесь Гон­чар, ви­да­тний укра­їн­ський пи­сьмен­ник (ро­ма­ни: «Со­бор», «Трон­ка», «Твоя зо­ря», Пра­по­ро­но­сці»). На­ро­див­ся 1918 р. 1995 — по­мер па­трі­арх Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Во­ло­ди­мир (Ро­ма­нюк). На­ро­див­ся 1925 р. На йо­го похо­ро­ні, ма­буть, упер­ше в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни (та не в остан­нє) си­ло­ви­ків бу­ло ки­ну­то су­про­ти не­озбро­є­них лю­дей. 2000 — Ге­ор­гій Гон­га­дзе офі­цій­но звер­нув­ся до Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни з ли­стом, в яко­му ви­клав факти не­за­кон­но­го сте­же­н­ня за ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.